دانلود پرسشنامه نگرش مذهبی

بر این اساس، 39سؤال 5 گزینه‌ای به روش «نمره‌گذاری لیکرت» طرّاحی شد

این پرسشنامه شامل 39 سوال می باشد

این پرسشنامه محقق ساخته می باشد.

هدف از انجام این پژوهش ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه‌ای به منظور «سنجش نگرش معنوی» است. بر این اساس، 39سؤال 5 گزینه‌ای به روش «نمره‌گذاری لیکرت» طرّاحی شد. روایی صوری و محتوایی سؤالات از طریق نظرخواهی از 19 نفر از استادان متخصص مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق اجرا بر روی 40 نفر از دانشجویان به روش «بازآزمایی» و به فاصله زمانی 5 هفته،61/0 محاسبه شد.

سپس پرسش‌نامه بر روی 235 نفر از دانشجویان دانشگاه اجرا شد و با استفاده از تحلیل عوامل با روش «چرخشی» از نوع «واریماکس» 2 عامل با مقدار ویژه بالاتر از 5 به شرح ذیل مشخص گردید: «نگرش معنوی»، «توانایی معنوی». همچنین همسانی درونی پرسش‌نامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ، 91/0 به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده، پرسش‌نامه «سنجش نگرش معنوی» از اعتبار و روایی مناسب برخوردار است و می‌توان از آن به عنوان ابزاری مناسب برای پژوهش در زمینه معنویت و رشد معنوی استفاده کرد.
روائی پرسشنامه
به منظور روائی پرسشنامه تعدادی از پرسشنامه ها به همراه اهداف و فرضیات تحقیق‌ دربین برخی از اساتید و کارشناسان توزیع گردید که پس از دریافت نقطه نظرات ، در تعدادی از سوالات اصلاحات لازم به عمل آمد و اطمینان حاصل شد که سوالات مطرح شده در پرسشنامه دقیقاً همان خصوصیات مورد نظر محقق را در تحقیق‌ اندازه گیری کرده است .

مشخصات پرسشنامه:
تعداد سوال: 39
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: ندارد
تفسیر نتایج: ندارد
روایی و پایایی: ندارد
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 2
حجم: 85 کیلوبایت

39,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.