فهرست مطالب:
مقدمه
کلیات
مشخصات فنی خط کشی با رنگ گرم ترافیکی ترموپلاستیک
مشخصات فنی خطک شی با رنگ ترافیکی سرد دو جزئی یا چند جزئی
مشخصات فنی خط کشی با رنگ ترافیکی سرد تک جزئی با رزین آکریلیک
مشخصات گلاسبید مصرفی
شرایط تحویل گیری عملیات خط کشی
خط کشی های طولی
خط کشی های عرضی
خط کشی شطرنجی سطح تقاطع های چراغ دار
خط کشی ایستگاه ها
خط کشی پارکینگ های ویژه
خط کشی هدایتی
پیکان های جهت نما
خط کشی نوشتارها
رنگ آمیزی سرعت گیر و سرعت کاه
خط کشی در مسیرهای دوچرخه
رنگ آمیزی جداول
منابع