ترجمه مقاله تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس


چکیده :

رفتار اقتصادی شرکت ها اهمیت زیادی به دلیل این رفتار اثر بزرگی را در عملکرد شرکت دارد. رفتار اقتصادی در کشور پاکستان به سختی درک شده است. در حال حاضر مطالعه و تجزیه و تحلیل تاثیر نسبت بازده سود قیمت در بازنظر دارد. ده سهام را در همچنین رابطه اندازه و قیمت سهام مشخص شد. در مطالعه حاضر داده از 111 بازار بورس کراجی غیر مالی برای دوره 2009-1998 در شرکت ها ذکر شده است. تاثیر عملکرد سود سهام و قیمت درآمد بر بازده سهام با استفاده اثر مدل  ثابت تعیین شد.

مطالعه های یافته شده نشان می دهد که اندازه و نسبت درآمد شرکت ها .تاثیر مثبت درقیمت سهام قابل توجهی داشته است.

رابطه معنی داری بین عملکرد سود و قیمت سهام وجود دارد. همچنین این یافته ها نشان می دهد که سرمایه گذاران می توانند معیارهای سرمایه گذاری های که در استخدام اندازه شرکت اعمال می شود و قیمت ناهنجاری نسبت درآمد به کسب غیر طبیعی بازگشت می دهد.

مقدمه :

مهمترین بخش از اقتصاد بازار سهام است. شرایط اقتصادی کشور حکم است.اندازه گیری  بازار سهام آن از طریق عملکرد (بشیر و همکاران )(2011) در پایان سال 2009، 651 اوراق بهادار در شرکت بورس کراجی قرارداشت. سرمایه پرداخت شده بابای rs بود. 894200000000 تولید ناخالص داخلی آن 6 درصد بوده در پایان سال 2009 کل ارزش بازار RS بوده 2890 میلیارداست. سرمایه ی بازار کمتر از 20 درصد تولید ناخالص است که بسیار کم است. سودآوری شرکت از سال 2006 (2009GOP)کاهش یافته است. در میان سال های 2006 تا 2009 سودمالیاتی برای شرکت ها 77 درصد کاهش پیدا کرده است. به عنوان مثال نسبت به سال 2008 سود پس از کسر مالیات67 درصد کاهش و در سال 2009 تاثیر محیط زیست عامل سخت بودن (2009GOP)را جلوه می دهد. در کشور قانون بدو وضعیت سفارش، بحران ترازپرداخت واستهلاک روبیه واحد پول نقره ، هندوستان بیش از 20% ، همه ی ترکیب انرژی کاهش سود (2009،GOP)را دشوار کرد.

عنوان انگلیسی مقاله:

Impact of Dividend Yield and Price Earnings Ratio on Stock Returns: A Study Non-Financial listed Firms of Pakistan

منبع:

Research Journal of Finance and Accounting, Vol:5, No:19, 2014

نویسنده:

Muhammad Arslan, Rashid Zaman

Impact of Dividend Yield and Price Earnings Ratio on Stock
Returns: A Study Non-Financial listed Firms of Pakistan
Muhammad Arslan*
M.Phil (Management Sciences),Bahria University Islamabad, Pakistan ,PO box 44000, E-8, Islamabad, Pakistan
Email: MuhammadArslan73@gmail.com
Rashid Zaman
M.Phil (Management Sciences),Bahria University Islamabad, Pakistan
Abstract
The economic behavior of companies have great importance because these behavior have great influence on
performance of firms. In Pakistan, economic behavior has hardly explored. The present study analyzed the
impact of dividend yield and price earnings ratio on stock returns. The relationship between size and stock price
were also determined. In present study, the data of 111 non-financial KSE listed firms for period of 1998 to 2009
have used. The advance econometrics techniques were employed for analysis and determining the relationship of
these variables. The impact of dividend yield and price earnings ratio on stock returns was determined by using
fixed effect model. The findings of study reveals that price earnings ratio and size of firm have significant
positive impact on stock prices. There were found significant negative relationship between dividend yield and
stock prices. The findings also suggests that investors can apply investment criteria that employ size of firm and
price earnings ratio anomalies to earn abnormal return.
Keywords: Pakistan, Price Earnings Ratio, Panel Data Model, Dividend Yields Ratio

 

این فایل ورد ترجمه در 15 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 8 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *