دانلود پایان نامه برنامه ریزی فضای سبز شهری بر مبنای سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست


دانلود پایان نامه برنامه ریزی فضای سبز شهری بر مبنای سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

پایان نامه برنامه ریزی فضای سبز شهری بر مبنای سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (hse-ms) (مطالعه موردی: پارک ها و فضای سبز شهرداری منطقه ۱۸)

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست

فهرست مطالب پایان نامه برنامه ریزی فضای سبز شهری :

چکیده

 فصل اول کلیات پژوهش

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 • اهداف پژوهش
 • سوالات تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • تعاریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

 فصل دوم ادبیات و هبانی نظری پژوهش

 • مقدمه
 • تعاریف

گفتار اول: برنامه ریزی محیط زیست

 • تعاریف برنامه ریزی
 • تعریف برنامه ریزی محیط زیست
 • مراحل و گام های برنامه ریزی محیط زیست
 • برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست شهری
 • برنامه ریزی فضای سبز شهری
 • شهر پایدار
 • توسعه پایدار شهری

گفتار دوم: فضای سبز و پارک ها

 • فضای سبز پایدار شهری
 • تعریف فضای باز
 • مفهوم واژه پارک
 • فضای سبز شهری و اقسام آن
 • ضرورت وجود فضاهای سبز شهری
 • فضای سبز و ارتبطات آن به توسعه پایدار شهری
 • ایجاد فضای سبز اکولوژیک در جهت توسعه فضای سبز پایدار
 • عملکردهای فضای سبز شهری

گفتار سوم: مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 • سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • نگرشی بر انضباط بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
 • آثار و مزایای انضباط بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 • اهداف سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 • محورهای سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

گفتار چهارم: استقرار سیستم مدیریتی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پارک ها و فضای سبز شهری

 • الزامات استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • مراحل اجرایی استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • عوامل موثر بر مدیریت بهینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست پارک های شهری
 • مدل کاربردی سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست در پارک های شهری
 • جایگاه HSE در مدیریت شهری

گفتار پنجم: مطالعه موردی شهرداری منطقه ۱۸

 • وضعیت عمومی منطقه مورد مطالعه
 • مبانی نظری پژوهش
 • مدل مفهومی تحقیق
 • مرور ادبیات و سوابق داخلی و خارجی تحقیق

 فصل سوم: روش شناسی

 • مقدمه
 • روش پژوهش
 • شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده ها
 • جمعیت آماری
 • حجم نمونه و نحوه نمونه گیری
 • تعاریف مفاهیم متغیرها به صورت نظری و عملی
 • قلمرو پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • سنجش روایی و پایایی
 • تکنیک های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 • مقدمه
 • آمار توصیفی
 • آمار استنباطی
 • بررسی متغیرها
 • بررسی فرضیه های تحقیق

 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 • دستاوردهای پژوهش
 • نتایج توصیفی
 • نتایج تبیینی
 • محدودیت های پژوهش
 • پیشنهادات

 منابع

 فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 286
حجم: 3.44 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *