توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ

چکیده

هدف از این پژوهش،توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود.جامعه آماری این پژوهش شامل 100 نفر از معلمان تربیت بدنی زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی نیشابور در سال تحصیلی 84-1383بودند که همگی در تحقیق شرکت کردند. این پژوهش از نوع  توصیفی  است  که به شکل میدانی انجام گرفته است.ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه هرزبرگ بودکه به تمامی 100 نفر برای تکمیل ارایه شد. که 91 نفر از آزمودنیها به پرسشنامه ارسالی پاسخ دادند. از آمارهای توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل داده ها استفاده گردید.نتایج نشان داد که در بین عوامل انگیزشی رشد فکری وارتقاء، قدردانی، پیشرفت، ماهیت مسوولیت ، ماهیت کار و موفقیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در انگیزش شغلی معلمان دارند.در بین عوامل بهداشتی روابط ،حقوق و دستمزد،امنیت شغلی،شرایط کار،قوانین و مقررات و سرپرستی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند.اولویت بندی عوامل انگیزشی در معلمان زن و مرد به طورجداگانه نشان داد که در بین معلمان زن قدردانی،رشد فکری و ارتقاء،پیشرفت،ماهیت کار،ماهیت مسوولیت وموفقیت و درمعلمان مرد رشد فکری و ارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت،موفقیت و ماهیت کار به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند.همچنین اولویت بندی عوامل بهداشتی در معلمان تربیت بدنی زن و مرد نشان داد که در معلمان زن روابط انسانی و اجتماعی ،شرایط کار،حقوق ودستمزد،امنیت شغلی،قوانین ومقررات و سرپرستی به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین عوامل دارند.در حالی که در معلمان مرد حقوق ،امنیت شغلی،شرایط کار،روابط ،قوانین و مقررات وسرپرستی به ترتیب اولویت قرار دارند.مقایسه برخی عوامل جمعیت شناختی با عوامل انگیزشی نشان داد که فقط در مورد جنسیت با عوامل انگیزشی تفاوت معنی دار است. مقایسه سایر عوامل جمعیت شناختی مانند سطوح مختلف سنی ، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت با عوامل انگیزشی تفاوت معناداری را نشان نداد.

کلید واژه ها:

انگیزش شغلی ـ معلمان تربیت بدنی ـ نظریه هرزبرگ

بیان مساله

  • اولویت انگیزننده های شغلی در معلمان تربیت بدنی کدامند؟
  • اولویت عوامل بهداشتی در معلمان تربیت بدنی کدامند؟
  • اولویت انگیزننده های شغلی در معلمان مرد و زن چگونه است؟
  • اولویت عوامل بهداشتی در معلمان مرد و زن چگونه است؟
  • آیا بین عوامل انگیزش شغلی معلمان با برخی از ویژگی های آنها تفاوت وجود دارد؟

ضرورت و اهمیت تحقیق

1- شناسایی انگیزه ها و عوامل موثر در زمینه افزایش کارایی معلمان تربیت بدنی.

2- استفاده از اطلاعات حاصله در برنامه ریزی های آموزشی و درسی جهت افزایش کارایی معلمان

3- شناسایی مسائل و مشکلات معلمان در زمینه های انگیزشی و کوشش در جهت رفع آنها.

4- افزایش رضایت شغلی و دلبستگی معلمان به حرفه معلمی در نتیجه شناسایی انگیزه های آنان.

تعریف واژه ها

– عوامل انگیزاننده

عوامل انگیزاننده عواملی هستند که باعث ترغیب و انگیزش می شوند مثل توفیق ، پیشرفت در کار ،موفقیت ، قدر دانی ، نفس کار(17).

– عوامل بهداشتی

عوامل بهداشتی عواملی هستند که وجودشان در کار ضروری است ولی باعث انگیختن افراد به کار نمی شود و در صورتیکه نادیده گرفته شوند ایجاد نارضایتی کنند . مثل حقوق و دستمزد – امنیت شغلی – خط مشی و سیاست مدیران – سرپرستی – شرایط نیز یکی حاکم بر محیط کار). در این تحقیق سوالات 15 تا 30 پرسشنامه به این عوامل اختصاص دارد.

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 70
حجم: 1.62 مگابایت

55,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.