دانلود روش تحقیق بررسی مقایسه مهارت اجتماعی فرزندان فرهنگی با فرزندان افراد غیر فرهنگی در شهرستان لالی خوزستان


چکیده

عنوان تحقیق مورد نظر بررسی مقایسه مهارت اجتماعی فرزندان فرهنگی با فرزندان افراد غیر فرهنگی در شهرستان لالی خوزستان است.گسترش روابط انسانی در دوران نوجوانی نیاز افراد را در کسب مهارتهای اجتماعی برای تسلط بر ارتباطات بین فردی را بیشتر میکند0 روش تحقیق حاضر با توجه به اهداف وفرضیات تحقیق از نوع عملی مقایسه ای است یعنی در واقع محقق با مقایسه دو گروه می خواهد میزان مهارت اجتماعی هر گروه را بررسی کند.جهت بررسی میزان مهارت اجتماعی دانش آموزان افراد فرهنگی وغیر فرهنگی دو گروه انتخاب شده وبا استفاده از پرسشنامه استاندارد شده مهارتهای اجتماعی مورد آزمون قرار گرفته اند.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی که در سال تحصیلی 85-84در شهرستان لالی مشغول به تحصیل میباشند وطبق آمار 450نفر جزو نمونه آماری بوده اند .
برای تجزیه وتحلیل داده های آزمون نیز از روش آمار استنباطی شامل(tدو گروه مستقل،آزمون تحلیل واریانس)وهمچنین آمارتو صیغی شامل میانگین نما،میانه و…استفاده شده است ودر نهایت نتایج بدست آمده نشان داد که مهارت اجتماعی فرزندان فرهنگی بیشتر از فرزندان افراد غیر فرهنگی است ومهارت اجتماعی دختران بیشتر از مهارت اجتماعی پسران است.

1مقدمه :

ارتباط غیر کلامی ابتدایی ترین وسیله پیوند میان انسانها بوده و انسان اولیه به کمک آن با همنوع خود و حتی با حیوانات رابطه برقرار می کرد و نیازهای خود را با ترسیم آن برآورده می ساخت با پیدایش زبان گفتاری ، اختراع خط، صنعت چاپ ، پیشرفت جوامع، تغییرات ، تحولات شدید صنعتی و … نیاز انسان را به ارتباط پیچیده و مؤثر بیشتر کرده است.
خود باوری توانایی است که فرد از طریق ابراز آن می تواند به طور موثری نیازهای خود را  براورد کند. در حالیکه به حقوق سایرافراد نیز احترام بگذارد. ( تامسون , باندی ، 1999) مهارتهای اجتماعی اغلب به عنوان مجموعه پیچیده ای از مهارتها تعریف می شوند که شامل ارتباطات ، حل مساله تصمیم گیری ، قدرت نمایی ،تعامل با گروه ودوستان (همسالان ) وخود رهبری است (هاگر و واون 1999،) این مهارتها ، شایستگی های ضروری برایدانش آموزان  هستند که از طریق آنها تقلید می کنند وروابط اجتماعی مثبتی را با همسالان ،معلمان ،خانواده وسایر افراد جامعه بر قرار میکنند (جانسون رادرفورد (2001)  مهارتهای ارتباطی جرئی از رفتار اجتماعی انسان هستند که خود زیر مجموعه مهارتهای اجتماعی به حساب می آیند. مهارتهایی همانند، همدلی، همکاری، دلسوزی، درخواست کمک از دیگران، گوش دادن فعال، تشویق دیگران و رعایت حقوق دیگران و … جزء مهارتهای اجتماعی مثبت به حساب می آیند که محققان و دانشمندان در صدد افزایش این مهارتها در انسانها هستند تا به کمک آنها بتوانند ناهنجاریهایی مانند خودخواهی، خشونت ، دزدی و تقلب را در جامعه کاهش دهند. اخیراً تحقیقات و پژوهشهایی در مورد رفتارهای اجتماعی و بخصوص مهارتهای اجتماعی که پایه و اساس ارتباطات هستند و در تمام جهان مورد توجه روانشناسان ، محققان علوم اجتماعی و علوم تربیتی قرار گرفته است.
به نظر آنان جوامعی که به کمک ارتباطات کارساز در عرصه حساسیت، تجارت علم و عمل مطلوب واقع شده اند،به سرعت پیشرفت کرده اند و به جایگاه بالاترین دست یافته اند (فرهنگی، 1375). افراد سرآمد هر جامعه به عنوان رهبران، دانشمندان، مدیران و مسئولان آینده جامعه باید از مهارتهای ارتباطی و اجتماعی بالایی برخودار باشند. تا بتوانند به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کنند و به اهداف خود نزدیکتر شوند، ما نیز قصد داریم مهارتهای اجتماعی دانش آموزان فرهنگی و غیر فرهنگی را با یکدیگر مقایسه نموده و مورد بررسی قرار دهیم.

1-2بیان مسئله و اهمیت موضوع:
انسـان اصولاً موجودی اجتماعی است و به همین دلیل از لحظه تولد تا آخر عمر در اجتماع بسر می برد و دائماً در تعامل با انسانهای دیگر می باشد. او در یافته است که در جمع بودن می تواند مشکلات او را مرتفع سازد. و به همین منظور همواره یاد می گیرد که چگونه بایستی در جمع زندگی کند و نیازهای خود را ارضا نماید بنابراین لزوم آموزش مهارتهای اجتماعی در زندگی فرد مطرح می شود.
در تحقیقی که صورت گرفت در زمینه مهارتهای اجتماعی؛ تاثیر والدین بر میزان مهارت دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت ومشخص گردید،هر چه مهارتها اجتماعی والدین بیشتر باشد مهارت اجتماعی فرزندان نیز افزایش می یابد.( دنِیز لین کولن (1999) ). اینکه چگونه و با چه کیفیتی در جمع حضور یابد و رفتارهای متناسب و مقبول گروهی را از خود بروز دهد مطرح می گردد. موضوع مهارتها اجتماعی کودکان بخشی از مسأله آنان شده است و اجتماعی شدن جریانی است که در آن هنجارها، مهارتها، انگیزه ها و طرز تلقی ها و رفتار فرد شکل می گیرد، تا ایفای نقش کنونی یا آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. مهمترین عوامل اجتماعی شدن را می توان فرهنگ، خانواده و نهادهای اجتماعی دانست که در قالب نقش جنسیتی ، پرخاشگری ، اخلاقیات و انگیزه پیشرفت بررسی می شوند تا پیچیدگی مسأله اجتماعی شدن و چگونگی آن آشکارتر شود.
از دهه 1970 سنجش مهارتهای اجتماعی و اقدامات مربوط به آن یکی از فعالترین عرصه های تحقیقات روان شناسان رفتاری بوده است. اگر چه بیشتر این تحقیقات در مورد بزرگسالان بوده است ولی بطور پیوسته توجه خاص و با اهمیتی به مهارتهای اجتماعی شده است خصوصاً توجه اصلاحگران رفتار را به خود جلب نموده است.
دانش آموزانی که رفتار اجتماعی مناسب دارند و به دنبال معلم هستند و با او در باره انجام تکالیف ارتباط برقرار می کند و به سئوالات او پاسخ می دهند، یا سعی در پاسخدهی به او را دارند، به معلم لبخند می زنند و به درس توجه دارند عموماً توجه بیشتر معلم را به خود جلب می کنند و میزان توفیق تحصیلی آنها بیشتر است. گاهی از مهــارتهــای آنهـا به عنوان مهارتهای اجتماعی خاص نام مهارتهای زندگی نیز می توان اشاره کرد که تـوسط آن میــزان پــیشرفت آنهـا در زمینـه های مختلف تحصیلی قابل پیش بینی است) به کمک آمـوزش مهـارت زنـــدگی می تـــوان میـــزان پــیشرفت تـحصیلی را نیز افــزایش داد (کاذب، هاپس 1973 – Cobb- Hops   ) .
با توجه به موارد فوق در خصوص نقش مهارتهای اجتماعی در زندگی فرد این موضوع گستره بیشتری از مطالعات را به خود معطوف داشته است. در بعضی از تحقیقات مهارتهای اجتماعی تحت عوامل مختلف تأثیر گذار بر آن مورد بررسی قرار گرفته است.
عوامل مجاور، شامل متغیرهای بین خانوادگی مانند عملکرد والدین تعاملات و روابط درون و بین اعضای خانواده مثل روابط بین خواهر و برادر و والدین می باشد.اگر چه تاثیر و تایید همسالان نقش مهم و فزاینده ای در بزرگسالی دارند و تاثیرات والدین نیز نقش مهمی بر دانش آموزان دارد(کویین وهمکاران 2003). عوامل شخصی شامل ویژگیهای جسمانی و فطری شخص والدین با کودک مانند جنسیت، ژنتیک و سطح رشد یافتگی می باشد. با توجه به اهمیت موضوع و نقش خانواده در مهارتهای اجتماعی دانش آموزان، محقق در این تحقیق به دنبال این است که آیا بین مهارتهای اجتماعی دانش آموزان فرهنگی و غیر فرهنگی تفاوت وجود دارد؟

1-3 اهداف تحقیق :
هدف اصلی :
1-    شناسایی میزان مهارتهای اجتماعی دانش آموزان فرهنگی در مقایسه با سایر دانش آموزان.
2- شناسایی تفاوت مهارتهای اجتماعی پسران و دختران و مقایسه آنها با یکدیگر .
اهداف فرعی :
1- شناخت مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر از خانواده های فرهنگی .
2- شناخت مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پسر از خانواده های فرهنگی .
3-شناخت مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دخترخانواده های غیرفرهنگی درمقایسه با دختران خانواده های فرهنگی.
4- شناخت مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پسر خانواده های فرهنگی با دانش آموزان پسر خانواده های غیر فرهنگی.
5- شناخت مهارتهای اجتماعی پسران در مقایسه با دختران.
6- شناخت مهارتهای اجتماعی پسران خانواده های فرهنگی در مقایسه با دختران خانواده های فرهنگی.
7- شناخت مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پسر و دختر فرهنگی و غیر فرهنگی

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
حجم: 720 کیلوبایت


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 3 =