دانلود کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

کار تحقیقی (1)

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی ( با استفاده از نمونه گیری از دادگاههای عمومی و انقلاب خراسان رضوی ( مشهد)

چکیده مطالب :

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد

ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .

پیشگفتار

چکیده مطالب

فصل اول : کلاهبرداری

مبحث اول : کلیات

1- مقدمه

2- تاریخچه کلاهبرداری

3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی

5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

8- تعریف جرم کلاهبرداری

مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

گفتار اول : عنصر قانون

گفتار دوم : عنصر مادی

الف) رفتار مادی فیزیکی

ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای

ج ) نتیجه حاصله

گفتار سوم : عنصر روانی

مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

الف ) شرکت در کلاهبرداری

ب ) معاونت در کلاهبرداری

مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری

مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری

مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند

فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی

مبحث اول : کلیات

1- تاریخچه استعمال چک در جهان

2- تعریف چک موضوع حقوق کیفری

3- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی

4- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی

5- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک

6- انواع چک

مبحث دوم : جهات کیفری چک

1- دستور عدم پرداخت وجه به بانک

مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست

مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

1- عنصر قانونی

2- عنصر مادی

1-2) عمل فیزیکی

2-2) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

3-2) نتیجه حاصله

مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی

فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل

مبحث اول : مقدمه

مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری

1- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه

2- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )

3- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی

4- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان

مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری

1-  جدول 1-3)

2- جدول 2-3)

3- جدول 3-3)

4- جدول4-3)

5- جدول5-3)

6- جدول6-3)

7- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها

8- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب

فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )

مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری

جدول 1- 4 )

مبحث دوم : نتیجه گیری

مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .

منابع و ماخذ
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 48
حجم: 554 کیلوبایت

69,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.