مبانی برنامه ریزی شهری – جی .کی. هیراسکار

مبانی برنامه ریزی شهری – جی .کی. هیراسکار

مبانی برنامه ریزی شهری – جی .کی. هیراسکار

303- بحث منطقه بندی مربوط به کدام یک از اهداف و مولفه های برنامه ریزی شهری است؟ سلامت

304- هدف اصلی از ایجاد کمربند سبز در اطراف شهرها چیست؟ جلوگیری از گسترش شهر – آماده سازی زمین

305- مفهوم اجتماعی شهر مربوط به کدام قرن است؟ اوایل قرن بیستم

306- مفهوم اجتماعی شهر توسط چه کسی مطرح شد؟ پاتریک گدس

307- نخستین کسی که مفاهیم جامعه شناختی را در برنامه ریزی شهری معرفی کرد؟ پاتریک گدس

– در کدام مرحله بررسی شهر شناخت شهر با مطالعات منطقه ای امکان پذیر است؟ شناخت وضع موجود شهر

309- جمله” شهر ارگانیسمی زنده است” از کیست؟ لوکوربوزیه

310- جوهره و ذات برنامه ریزی شهری از نظر گدس چه بود؟ نیازهای انسانی

311- در نظریه باغشهر مراکز خرید در کدام قسمت شهر قرار می گیرند؟ حاشیه شهر

312- در نظریه باغشهر مساحت کمربند سبز چقدر بوده است؟3تا 5 هزار ایکر

313- طرح رادبرن از چه لوکوربوزیه کسانی است؟ اشتاین- هنری رایت

314- کدام طرح به عنوان شهری برای ماشین لقب گرفته است؟ طرح رادبرن

315- پدر شهرهای متراکم و ساختمان های بلند مرتبه و آسمان خراش چه کسی است؟

316- کدام نوع برنامه ریزی از شرایط اقتصادی شهر تاثیر فراوانی می پذیرد؟ شرایط اقتصادی

317- مکان یابی برای شهرهای جدید در کدام نوع برنامه ریزی انجام می شود؟ برنامه ریزی ناحیه ای

318- شکل یا الگوی شهری با کدام مشخصه شهری تعیین می شود؟ نوع سیستم خیابان ها

319- اندازه شهر با توجه به چه عاملی تعیین می شود؟ جمعیت

320- در نظریه پاتریک گدس شهر  کدام نوع شهر  به عنوان مرکز مبادلات عمل می کند؟ شهر ثانویه

321- در نظریه پاتریک گدس شهر های بازاری مربوط به کدام نوع شهرهاست؟ شهر ثانویه

322- در نظریه پاتریک گدس امکانات تحصیلی و سکونتی مربوط به کدام نوع شهرهاست؟ شهر های نوع سوم

323- رشد شهر در نظریه لوئیز مامفورد به چند مرحله تقسیم می شود؟ 6 مرحله

324- در نظریه مامفورد در کدام مرحله شهر به صورت یک واحد کوچک شهری خود اتکاء عمل می کند؟ پولیس

325- در نظریه مامفورد در کدام مرحله تضاد در جامعه شهری و برخورد طبقاتی  شروع می شود؟

متروپولیس ( مادر شهر)

326- در نظریه مامفورد شهر انگلی مربوط به کدام دوره است؟  تیرانا پولیس یا تباه شهر

327-مرده شهر  به کدام مرحله از رشد شهر اطلاق می شود؟ نکروپلیس

328- درکدام یک از شکل های شهری ، رشد شهر به صورت دایره های متحدالمرکز با هسته های فرعی

صورت میگیرد؟ رشد متراکم

329- کدام نوع رشد شهری  در مناطقی که قوانین منطقه بندی رعایت نمی شود، دیده می شود؟ رشد نواری

330- کدام نوع رشد شهری  بیشتر از لحاظ ترافیکی مخاطره آمیز است؟ رشد نواری

331- دربرنامه ریزی شهری ، نواحی مسکونی، عمومی؛ تجاری و صنعتی برطبق ….. تعیین می شود؟ منطقه بندی

332- امروزه کدام نوع توسعه شهری مقبول تر و متداول تر است؟ توسعه عمودی

333-  توسعه شهرها عمدتا نتیجه چه عاملی است؟  امکانات ارتباطی

334- شهر چاندیگار هند دارای چه الگویی برای شبکه خیابان ها می باشد؟ الگوی شطرنجی

335- روح اصلی و تفکر حاکم بر شهر چندیگر متاثر از چه کسی بود؟ لوکوربوزیه

336- مهمترین بخش برنامه ریزی شهری چیست؟ برنامه ریزی نواحی مسکونی

337- در نظریه تونی گارنیه بیشترین توجه  به کدام قسمت از شهر معطوف شده است؟ قسمت های جزیی شهر

338- نظریه شهر صنعتی از کیست؟  تونی گارنیه

339- در مطالعات شهری  کدام نوع بررسی ها زیر بنای ساختار برنامه ریزی است؟

بررسی های خانه به خانه و مطالعات اقتصادی – اجتماعی

340- تفاوت شهرهای سوسیالیستی با شهر های سرمایه داری در کدام بخش شهرها نمود پیدا می کند؟

در بخش مرکزی شهرها

341-توزیع جمعیت در اخل شهر بر اساس چه فاکتوری صورت می گیرد؟  مقررات منطقه بندی

342- حیات و روح برنامه ریزی موفق شهری چیست؟  منطقه بندی

343- بیش از 40 تا 50 درصد از کل زمین های  شهری مربوط به کدام بخش است؟ بخش مسکونی

344- ………………………… بر منطقه بندی مقدم است؟ کاربری زمین

 

345- کدام نوع  منطقه بندی مانع تداخل مناطق در یکدیگر می شود و ارزش زمین ها ثابت می ماند؟

منطقه بندی کاربری

346- در منطقه بندی کدام روش برای محدود کردن کل مساحت طبقات ساختمان ها در ارتباط با مساحت قطعات باز

بکار می رود؟ روش شاخص طبقه- فضا(FSI)

347- در هر طرح  برنامه ریزی برای توسعه مجدد شهری ………… اهمیت دارد؟ تراکم خالص

348- قوانین و مقررات منطقه بندی باید همیشه توسط ……………….. اجرا شود؟ مقامات محلی

349- روح واحد همسایگی کدام عامل است؟  انبوه سازی

350- امروزه تمام واحد های مسکونی بر اساس……… برنامه ریزی می شود؟ اصول واحد همسایگی

351- جمعیت واحد همسایگی چقدر باید باشد؟3 تا 5 هزار نفر

352- برنامه ریزی شهری در طرح رایلی بر چه اساسی است؟ برنامه ریزی اجتماعی و برنامه ریزی واحد همسایگی

353- طرح رایلی بر اساس چه فاکتور هایی است؟ فاصله – جمعیت

354- کدام طرح نوع جدیدی از طراحی در برنامه ریزی اجتماعی است؟ طرح رادبرن

355- بن بست هایی که به جاده اصلی منتهی می شوند، چه نامیده می شوند؟ کول دساک

356- کدام نوع از الگوی شهری از نظر ترافیکی مناسب نیست؟ شبکه شطرنجی

357- کول دساک برای چه نوع شهرهایی مناسب است؟ شهرهای کوچک

358-در کدام نوع توسعه شهری حوادث ترافیکی وجود ندارد؟ توسعه بند کفشی

359- سیاست مسکن شهری بدون ……….. امکان پذیر نیست؟ کنترل زمین های شهری

360- نقشه های تفضیلی برای برنامه ریزی کاربری اراضی و ساختمان با کدام مقیاس تهیه می شود؟

1:1000، 1:2500

361- پیش بینی جمعیت و اشتغال در چهاچوب کدام نوع از برنامه ریزی هاصورت میگیرد؟برنامه ریزی آمایش سرزمین

362- طرح ریزی کالبدی با مفهوم استخوان بندی شهری از ترکیب دو مفهوم……..و…….. پدیدار شده است؟

تاروپود – سلسله مراتب شهری

363- پایه اولیه موجودیت یک شهر چیست؟ شبکه مناسبی از خیابان ها

364- تعیین کننده اندازه بخش های مسکونی چه عاملی است؟ شکل خیابان های فرعی

365-شالوده و اساس طرح های شهری چیست؟ طرح خیابان ها و جاده ها

366- کدام نوع جاده هابه درون مراکزشهری نفوذکرده ومراکزمهم شهری رابه هم دیگرپیوند میدهند؟جاده های ثانویه

367- کدام مورد از بوجود آمدن نواحی متراکم یا توسعه نواری جلوگیری کند؟  جاده کمربندی

368- مشکل عمده جاده های مهم چیست ؟  تفاوت عملکردی آنها

369- مفیدترین سیستم  برای مالکان خصوصی زمین چیست؟ سیستم شطرنجی

370- اولین برنامه ریز شهری که سیستم شطرنجی را ابداع کرد؟ انفانت

371- عملی ترین سیستم شهری در برنامه ریزی کدام سیستم است؟ شطرنجی مورب

372- سیستم تارانکبوتی در کدام شهر اجرا شده است؟ وین – اتریش

373- کدام سیستم شهری به منظور گسترش مراکز و بخش های اقتصادی شهر بسیار سودمند است؟

سیستم شعاعی متمرکز

374- طرح جامع شهری هر ……………….. یک بار تهیه می شود. 5 سال

375- قوانین ویژه ساختمان سازی توسط ………………….. اعمال می شود. شهرداری

376- در مطالعات وضع موجود شهر، شناخت شهر …………….. امکان پذیر است. مطالعات منطقه ای

377- کدام نوع برنامه ریزی برای مجتمع های کوچک زیستی می باشد؟ برنامه ریزی روستایی

دانلود همین متن بالا در یک فایل ورد مرتب – در صورت مفید بودن پرداخت حمایتی به سایت

10,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.