فلش کارت درس برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران: دکتر حسن مطیعی لنگ

فلش کارت درس برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران: دکتر حسن مطیعی لنگ

فلش کارت درس برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران: دکتر حسن مطیعی لنگ

424-نخستین گام در برنامه ریزی چیست؟ شناخت کافی از مسائل ومشکلات

425-عمده ترین دلایل عدم موفقیت برنامه ها در رسیدن به اهداف مورد نظر چیست؟ذهنی نگری دست اندر کاران به لحاظ ضعف علمی و تجربی

426-برنامه ریزی از دید چامبرلین را تعریف کنید؟مدیریت نظام دار داراییها

427-هیلهورست برنامه ریزی را ……… می داند که هدف آن …….. در ناحیه ای مشخص است. فرایند تصمیم گیری ، ترکیب بهینه فعالیت ها

428-برنامه ریزی از دید فریدمن را تعریف کنید؟یک روش اندیشیدن به مسائل اجتماعی و اقتصادی

429-برای انتخاب نوع برنامه ریزی باید به ………… توجه داشت. استراتژی توسعه ملی

430-منظور از استراتژی توسعه ملی چیست؟راهبردهایی که با توجه به امکانات و محدودیت ها مسیر کلی رسیدن به آرمان ها را مشخص می کند

-رکن اصلی وتعیین کننده در روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه چیست؟انتخاب اهداف دست یافتنی و متناسب با شرایط جامعه

432-اهمیت ده به چیست؟ به عنوان یک واحد تشکیلاتی در زندگی روستایی

433- معیار مورد نظر برای ارائه امکانات به روستاییان چیست؟عامل جمعیت

فصل دوازدهم: تاریخچه برنامه ریزی روستایی

434-اولین قدم ها در برنامه ریزی روستایی در چه زمینه ای بود؟ در زمینه تامین آب برای فعالیت های کشاورزی

435-اولین گام های برنامه ریزی منطقه ای در چه قالبی صورت گرفت؟بوجود آوردن سیستم آبیاری و استفاده از طغیان های رود نیل

436-در ایران نخستین گام های برنامه ریزی منطقه ای به نحوی آغاز شد؟ایجاد سیستمهای صحیح و پیشرفته آبیاری جهت استفاده از آبهای سطح الارضی

437-خاستگاه امروزین برنامه ریزی را نام ببرید؟ الف)برنامه ریزی کمونیستی شوروی سابق ب)برنامه ریزی کلان غربی

438-اولین کشوری که به مفهوم امروزی و علمی اقدام به برنامه ریزی کرد را نام ببرید؟شوروی سابق

439-اوج گرایش به برنامه ریزی در چه زمانی صورت گرفت؟پس از جنگ جهانی دوم

440-ریشه اندیشه آمایش سرزمین در فرانسه چه بود؟عدم تعادل در توزیع جغرافیایی جمعیت، فعالیت و خدمات

441-سطوح برنامه ریزی در سال های 1930و اوایل دهه1940 در اروپا را نام ببرید؟سطوح ملی و سطوح سازمانی

442-در میان کشورهای در حال توسعه کدام کشور دارای بیشترین سابقه است؟ هند

443-اولین خط مشی مورد نظر برنماه ریزی در هند چه بود؟ از میان برداشتن بزرگ مالکی

444-برای اولین بار از چه سالی نواحی روستایی در ایران مورد توجه قرار گرفت؟ 1340 با سرازیر شدن دلارهای نفتی

445-نخستین گام در برنامه ریزی عمرانی کشور از چه سالی برداشته شد؟1316

446-در کدام برنامه عمرانی فصل مستقلی به عنوان عمران و نوسازی روستاها در نظر گرفته شد؟ برنامه 4 قبل انقلاب

447-بالاترین سهم بخش کشاورزی مربوط به کدام برنامه عمرانی قبل انقلاب است؟برنامه 2قبل انقلاب

448-نخستین اقدام در رابطه با روستا در سال های پس از انقلاب را نام ببرید؟واگذاری زمین به صورت تعاونیهای مشاع

449-مثبت ترین وجه برنامه اول بعد انقلاب در رابطه با مسائل روستایی چه بود؟گرایش بخش کشاورزی سنتی به کشاورزی نوین و سودآور

450-مهمترین عامل تعمیق شکاف بین شهر وروستا چیست؟ شکاف درآمدی

451-در ابتدا بحث از توسعه بیشتر با اصطلاح ………… انجام میشد. تکامل و پیشرفت

452-رواج مفهوم امروزی توسعه که بیشتر امری نسبی است از چه دهه ای رایج شد؟ 1960

453-مفهوم عمران به کدام جنبه از توسعه روستایی دلالت دارد؟ بهبود فیزیکی

454-از دید بانک جهانی توسعه بیشتر باید کدام اقشار از مردم روستا را در بر بگیرد؟ کشاورزان خرده پا،اجاره نشین ها و خوش نشین ها

455-مدل چینی در توسعه روستایی بر چه اساسی استوار است؟ نیازهای بنیادی

456-این تعریف از توسعه روستایی از کیست؟”  تبدیل روستا به مکانهای قابل زیست و متناسب با رشد و تعالی انسانی”. مهاتما گاندی

457-ریشه مفهوم توسعه بر گرفته از کدام مکاتب است؟ تطورگرایی و ساختار گرایی

458-اصل مفهوم توسعه بر گرفته از کدام تفکر است؟ ساختار گرایی

459-مشخصه اصلی اقتصادتوسعه در دهه1950 نسبت به اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد کینزی چه بود؟تمرکز ویژه آن روی کشورهای درحال توسعه

460-براساس دیدگاه جدید از توسعه، توسعه میبایست در درجه اول ناظر بر کاهش …….. ، ……… و …….. باشد. فقر ، بیکاری و نابرابری اجتماعی

461-زمینه پیدایش آنچه را که توسعه روستایی میگوییم مربوط به کدام اقدام است؟زمانی که دولت هند اردوگاهی را برای پناهندگان پاکستان غربی بر پا کرد

462-از دید روستو کشورهای درحال توسعه در کدام مرحله از مراحل رشد قرار دارند؟ مرحله جامعه سنتی یا پیش شرط

463-روستو در اربطه با کشورهای درحال توسعه برای گذر از مرحله جامعه سنتی چه اقدامی ار پیشنهاد میکند؟ اصلاحات ارضی

464-سه شرط لازم از دید مایکل تودارو برای موفقیت توسعه روستایی را نام ببرید؟ الف)اصلاحات ارضی ب)سیاستهای حمایتی ج)هدفهای توسعه هماهنگ

465-از دید آرتور لوئیس اساس توسعه چیست؟ کشاورزی

466-چه کسی برای اولین بار اصطلاح بیکاری پنهان را مطرح کرد؟جون رابینسون

467-از دید جون رابینسون را درمان بیکاری پنهان چیست؟ کشاورزی در مقیاس کوچک وبا استفاده از نیروی کار

468-ویتز نظریه خود را در رابطه با توسعه روستایی بر چه اساسی مطرح کرده است؟ توسعه مشارکتی

469-در کدام نظریه بر حفاظت از تولید محلی و جلوگیری از قدرت خارجی ونگهداری ارزش افزوده داخلی تاکید میکند؟نظریه جماعات روستایی

470-وجه تشابه نظریه سالیماعمر ومیسرا چیست؟ مخلفت با توسعه دو قطبی ودوگانه

471-از دید ژولیوس نیرره مشکل اصلی در نواحی روستایی چیست؟مشکل مالکیت زمین

472-ژولیوس نیرره هدف عمران روستایی ار چه میداند؟ تامین حداقل نیازهای اساسی

473-مهمترین استراتژی های توسعه روستایی را نام ببرید؟الف)تکنوکراتیک ب)اصلاح طلبانه ج)رادیکال

474-در دیدگاه تکنوکرات در توسعه روستایی هدف اصلی چیست؟ افزایش محصول

475-دیدگاه استراتژی اصلاح طلبانه در توسعه روستایی چیست؟ توزیع درآمد بین بخشهای ویژه جامعه بویژه دهقانان

476-اهداف استراتژی رادیکال در توسعه روستایی چیست؟الف)مشارکت بیشتر مردم ب)برابری اقتصادی ج)رشد سریع تر

477-اولین مسئله مورد مشاهده در بررسی فضای جغرافیایی نواحی روستایی چیست؟عدم وجود تاسیسات زیر بنایی و فقدان برنامه ریزی برای تامین آن

478-اهداف اصلی برنامه توسعه روستایی را نام ببرید؟الف)تامین نیازهای اولیه ب)ایجاد اعتماد بنفس وخوداتکایی

479-دو معیار اصلی برای ارزیابی موفقیت برنامه های روستایی چیست؟ الف)تامین نیازهای اساسی فرد ب) تضمین ارزش های اجتماعی

480-اولین شرط موفقیت پروژهای روستایی چیست؟درک کامل پروژهای روستایی از نیازهای مردم روستا

481-مشارکتی را که همگان در تمام مراحل توسعه حضور داشته باشند را چه مینامند؟مشارکت توسعه ای

482-سه ویژگی مطرح شده از دید متفکران جهان سوم برای توسعه همه جانبه روستایی چیست؟الف)بومی بودن ب)تکیه بر ارزش ها ج)مشارکت مردمی

483-اولین قدم در سلسله مراتب اهداف توسعه چیست؟تامین حداقل نیازهای اساسی

484-امروزه کانون ومرکز راهبرد توسعه روستایی چیست؟مشارکت مردم

485-رویکرد توسعه یکپارچه روستایی اصولا رویکردی………….. است. سیستمی

486-از دید میسرا مهمترین ضعف نظریه توسعه یکپارچه روستایی چیست؟ عدم توجه به فضا

فصل پانزدهم: روشهای برنامه ریزی برای توسعه فیزیکی روستایی

487-هدف اصلی طرح های بهسازی روستایی چیست؟ توسعه فیزیکی روستایی

488-برنامه توسعه فیزیکی روستایی نیازمند چیست؟ آگاهی و شناخت لازم از فضای روستایی

489-خطوط اصلی برنامه ریزی فیزیکی روستایی در قالب  تغییرات…….. است.کالبدی

490-کانون توسعه روستایی چه سطحی از سطوح سلسله مراتبی است؟دهستان

491-معیار طراحی دسترسی به خدمات در محیط های روستایی چیست؟ پیاده

492-از لحاظ فیزیکی اولین اقدام در احیای روستاهای کشور چیست؟ بهسازی مسکن روستایی

493-مهمترین معیار در طراحی راههای روستایی چیست؟افازیش حجم ترافیک در رده بالاتر سلسله مراتب مراکز روستایی

494-عوامل مورد نظر ادره کل راه و معاونت وزارت جهاد کشاورزی در ساخت و ارتقای کیفیت آنها چیست؟ الف)جمعیت ب)وضع اجتماعی و اقتصادی منطقه

495-مهمترین مورد در تعیین مکان مناسب برای خدمات روستایی چیست؟ تعیین و تنظیم چگونگی ساخت سلسله مراتبی در سطح مجموعه روستاها

496-مسافتی را که مردم برای تامین کالا و خدمات معینی حاضر به طی آن هستند را چه میگویند؟ دامنه کالا

497-در روش سطح بندی روستاها ایجاد رابطه بین ………. و………. مورد توجه است. خدمات و جمعیت

498-حداقل مجموع قدرت خرید لازم به منظور ایجاد تقاضای کافی برای عرضه کالا و خدمات خاص را چه میگویند؟ ارزش آستانه

499-سلسله مراتب روستایی در ارتباط با چه عواملی است؟ دامنه کالا و ارزس آستانه

500-کریستالر متاثر اندیشه تئوری مکانی چه کسانی بود؟ فون تونن و وبر

501-نتیجه بکار بردن اصل بازار یابی در تئوری کریستالر چیست؟ پدید آمدن روابط متقابل سلسله مراتبی بین مکان های مرکزی

502-معیار طبقه بندی آبادیهای مرکزی در تئوری کریستالر چیست؟ فاصله بین آنها

503-از تقسیم مساحت دهستان(km2 )به تعداد روستا در دهستان چه چیزی بدست می آید؟ درجه فشردگی در سطح دهستان

504-نقشی را که یک نقطه در اربطه با دیگر نقاط به عنوان مراکز خدمات، تسهیلات و روابط متقابل اجتماعی بازی میکند چه می نامند؟ مرکزیت

505-دو مشکل اساسی روش جمعیت به عنوان شاخص مرکزیت را نام ببرید؟ الف)دو مکان با جمعیت یکسان اما با کارکرد متفاوت ب)تاثیر تغییر جمعیت در رتبه مکان بدون توجه به تغییر کارکردی

506-کاربرد روش انتراکشن جمعیت و فاصله چیست؟مکان یابی های جدید بویژه ایجاد شهرکهای جدید روستایی

507-جمعیت بیشتر در فاصله بیشتر انتراکشن ……. را نسبت جمعیت کمتر در فاصله کمتر دارد. متعادلی

508-روش قابلیت دسترسی به روستاهای مرکزی بر چه معیاری متکی است؟ وجود راه مناسب و سهولت دسترسی

509-کاربرد اصلی روش اسکالوگرام چیست؟ تعیین مرتبه فضاها

510-مهمترین نقص روشهای تعیین مراکز خدمات روستایی چیست؟عدم توجه به انسان و خواست او

511-تعریف کشورها مختلف از صنایع روستایی در ارتباط با چه مسائلی است؟ تجربه هر کشور و سیاستها و اهداف مورد نظرشان

512-صنایع روستایی در ردیف کدام نوع از صنایع قرار میگیرد؟صنایع کوچک

513-منظور از صنایع روستایی چیست؟کلیه فعالیت های تولیدی صنعتی که با استفاده از توانهای محلی و ناحیه ای صورت میگیرد

514-دو روش اصلی برای ایجاد نواحی صنعتی روستایی را نام ببرید؟الف)ایجاد صنایعدر تمام روستاها ب)ایجاد صنایع در روستاهای ویژه

515-مهمترین فاکتور برای توسعه صنایع روستایی چیست؟ بازار و بازاریابی

516-رهیافت مالزی در توسعه  فعالیت های صنعتی روستایی چیست؟ کوشش سازمان های مختلف

517-در کشور چین برای توسعه فعالیت های غیر کشاورزی کدام اقدام ضروری است؟توسع هشهرکهای بازاری

518-…….. شدن روستا به عنوان کاتالیزر در جهت ایجاد اشتغال و درآمد روستا میباشد. صنعتی

519-مدیریت جدید روستایی متکی به چه مسائلی است؟الف)ظرفیتهای جوامع محلی ب)اداره دقیق مکان ج)بهروی از منابع

520-مهمترین برنامه توسعه روستایی که توسط اتحادیه اروپا ارائه شده است را نام ببرید؟ برنامه READER

521-رکن اصلی انجام برنامه ها وپروژه های روستایی چیست؟ مشاوره محلی

دانلود همین متن بالا در یک فایل ورد مرتب – در صورت مفید بودن پرداخت حمایتی به سایت

10,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.