دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی بررسی عوامل تاثیر گذار بر ترشوندگی اولیه سنگ های کربناته و تاثیر مواد فعال در سطح مختلف بر تغییر ترشوندگی مغزه های کربناته کم تراوا


دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی بررسی عوامل تاثیر گذار بر ترشوندگی اولیه سنگ های کربناته و تاثیر مواد فعال در سطح مختلف بر تغییر ترشوندگی مغزه های کربناته کم تراوا

دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی بررسی عوامل تاثیر گذار بر ترشوندگی اولیه سنگ های کربناته و تاثیر مواد فعال در سطح مختلف بر تغییر ترشوندگی مغزه های کربناته کم تراوا

یکی از روشهای افزایش بازیافت نفت در مخازن کربناته نفت – تر تغییر ترشوندگی سنگ مخزن از نفت – تر به آب – تر بوده که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. دستیابی به این هدف، مستلزم شناخت دقیقی از ترشوندگی و عوامل تاثیر گنار بر آن می باشد. در این مطالعه ابتلا با استفاده از روش اندازه گیری زاویه تماسی سیستم نرمال هگزان/ نرمالی دکان- آب مقطر – تیغه کربناته تاثیر عواملی همچون مواد سنگین موجود در نفت خام، بار الکتریکی سطح کربناته و وجود آب اولیه در به وجود آمدن ترشوندگی نفت – تر سنگ کرینانه بررسی شده است. نتایج نشان داد که عبور مواد سنگین موجود در نفت از فاز آبی و جذب آنها بر روی سطح سنگ موجب تغییر تر شوندگی تیغه های کرینانه تمیز از آب – تر به نفت – تر شده است. مثبت بودن بیشتر سطح کربناته سبب افزایش فرایند جذب مواد نفتی به سطح شده است. با استفاده از آزمایشهای مکشی، تاثیر مواد فعال در سطح مختلف بر تغییرترشوندگی مغره های کرینانه نفت – تر بررسی شده است. در ۱۶ آزمایش انجام شده بازیافت نفت در نتیجه مکش آب حاوی مواد فعال در سطح کاتیوبی آنیونی، مخلوط و کاتیوبی – آنیونی به درون مغزههای کرینانه اشباع از نفت خام اندازه گیری شده است. مغارههای استفاده شده دارای تخلخل میانگین ۵٪۱۶ درصد و نفود پذیری حداکثر Ind بوده اند. همچنین به منظور تحلیل بهتر نتایج بدست آمده علاوه بر آزمایشهای مکشی از روشهای اندازه گیری زاویه تماسی، عکس برداری از چگونگی تولید قطرات نفت از سطوح مختلف مغره و مشاهده چگونگی توزیع نفت باقی مانده در مغزه در پایان آزمایش استفاده شده است. نتایج نشان داد که ماده فعال در سطح کاتیوبی در غلظتهای بالای CMC با تغییرترشوندگی مغزههای کربناته به آبتری سبب تولید قابل ملاحظه نفت از آنها شده و میزان تولید نفت با افزایش دما، افزایش یافته است. مواد فعال در سطح آنیونی قادر به تغییر دادن ترشوندگی مغزههای نفت – تر نبوده و ترکیب آنها با مواد فعال در سطح کاتیوبی نیز تنها موجب کاهش توانایی نوع کاتیوبی در تولید نفت از مغره ها بوده است. همچنین تاثیر غلظت یونی سولفات در آب بر تغییرترشوندگی تیغههای کرینانه در دو دمای ۲۰ و ۸۰ درجه سانتیگراد بررسی شده است. نتایج نشان داد که در دمای بالاتر یون سولفات موجب بهبود ترشوندگی به سمت آب – تری شده و با افزایش غلظت آن زاویه تماس بیشتر کاهش می یابد.

کلمات کلیدی: ترشوندگی، کربناته، مکش، زاویه تماس، مواد فعال در سطح، نیروی موئینگی

توجه: به دلیل وارد شدن این متن از فایل pdf ممکن است جمله بندی و علائم نگارشی به هم ریخته باشد. ولی در نسخه اصلی همه چیز مرتب و منظم می باشد.

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 15
حجم: 821 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *