برنامه ریزی شهرهای جدید – دکتر کرامت الله زیاری


برنامه ریزی شهرهای جدید – دکتر کرامت الله زیاری

برنامه ریزی شهرهای جدید – دکتر کرامت الله زیاری

فصل اول: پیدایش و سیر تحول شهرهای جدید

378- اصلاح گرایان ساماندهی فضایی شهرها را در چارچوب چه دیدگاهی می دانند؟  دیدگاه فن شناختی

379- بنیان گذاران  مکتب آرمان گرایی چه کسانی بودند؟  رابرت آون _ شارل فوریه

380-نظریه پرداز اصلی شهرهای جدید چه کسی بود؟ ابنزر هاوارد

381-جان راسکین از نظریه پردازان کدام مکتب بود؟  اصلاح گرایی

382- کدام الگو توزیع جمعیت  و اشتغال را در کل فضای سرزمینی ارائه می داد؟  الگوی شهرهای جدید

– ایده شهرهای جدید با ابزار ……….. بسرعت در سراسر جهان گسترش یافت:  توسعه ناحیه ای

384- مفهوم ……… مفهوم اجرای یک شهر در ارتباط ارگانیک با یکدیگر است. شهر جدید

385- برنامه ریزی شهر جدید مبتنی بر چیست؟  پیش بینی جمعیت

386- اسکار موزی از برنامه ریزان شهرهای جدید در چه دوره ای بوده است؟ عصر رنسانس

387- کدام تنوع شهرها گویای تفکر طراحان جهت ایجاد نظامی برای شکل گیری شهر است؟

شهرهای دفاعی دوره رنسانس

388-معیار اصلی طراحی شهرهای جدید تا اواسط قرن حاضر چه بوده است؟ اندازه معین تمام عناصر شهری

389- اصطلاح شهر-ناحیه را ………… برای مجموعه های زیستی بیان کرد. پاتریک گدس

390- فالانستر مجموعه های زیستی پیشنهادی چه کسی است؟شارل فوریه

391- ایده ایجاد شهرهای جدید مربوط به کدام مکتب است؟ مکتب آرمان گرایی

392-در کدام مکتب به صورت یک عنصر بیولوژیک مطرح است؟ آرمان گرایی

393- پیروان مکتب شیکاگو بی نظمی جامعه صنعتی در اروپا را ناشی از چه عاملی می دانند؟

کم بودن زمین در شهر

394- کدام مکتب الگویی روستا –شهر را برای حل مشکلات شهری ارائه می دهند؟مکتب شیکاگو

395- کدام مکتب صنعت را منشاء ثروت می اند؟مکتب شیکاگو

396-کدام مکتب بر بکارگیری هنر های تجسمی و معماری یا هنر و فن استوار است؟مکتب مدرنیسم

397- تراکم زیاد ازمعیار های کدام مکتب است؟مدرنیسم

 

398- در مکتب مدرنیسم به روابط اجتماعی درمقوله ……….. نگریسته می شود.اوقات فراغت

399- نخستین کسانی که مکتب مدرنیسم را مورد انتقاد قرار دادند، چه کسانی بودند؟برنامه ریزان شهری

400- بزرگترین نقاد مکتب مدرنیسم چه کسی بود؟ چارلز دینکسن

401- نوخرد گرایان در دهه های 70-1960 به چه دلیل از مکتب مدرنیسم انتقاد می کردند؟

بدلیل نابودی بافت های تاریخی

402- کامیلوزیته از بنیانگذاران کدام مکتب است؟مکتب فرهنگ گرایی

403-هاوارد در نوشتن کتاب باغشهرهای فردا بیشتر از چه کسی تاثیر فراوان پذیرفت؟مکتب فرهنگ گرایی

404- در کدام مکتب تفکر ناحیه بندی وجود ندارد؟مکتب فرهنگ گرایی

406-در مکتب فرهنگ گرایی شهر از چه طریقی زنده می شود؟سازمان های اجتماعی- فرهنگی

407- در کدام مکتب عملکرد گرایی در شهر وجود ندارد؟طبیعت گرایی

408- کدام دانشمند رشد شهرها را براساس جامعه شناسی زاییده از زیست شناسی می داند؟مامفورد

409- الگوی شهر جدید گسترده، شهر ناپیدا، شهر پهندشتی یا شهر فردا را چه کسی مطرح می کند؟

فرانک لوید رایت

410- کدام گروه معتقد بودند که زمین باید برای استفاده عموم آزاد شود؟ فن گرایان

411- مکتب آینده گرایی جدید مربوط به کدام مکتب است؟مکتب مدرنیسم

412- به چه دلایلی از مکتب فن گرایی انتقاد شده است؟

سلب اختیار از انسان و بی توجهی به شرایط اجتماعی و فرهنگی

413- کدام مکتب شهر را مکان فرهنگی می داند و معتقد به ناحیه شهری می باشد؟ مکتب آمایش انسانی

414- روش مطالعات شهری که پس از نظریه باغ شهرها بوجود آمد، بر اساس نظریه های کدام مکتب است؟

مکتب آمایش انسانی

415-کدام مکتب شهری دیدی هجران زده نسبت به شهرهای بزرگ صنعتی دارد؟نظریه سلامت روان

416- مهمترین نظریه پردازان مکتب آمایش انسانی چه کسانی بودند؟گدس، مامفورد، کوین لینچ

417- دستاورد کدام کنفرانس نظریه توسعه پایدار بوده است؟ کنفرانس زمین

418- نظریه توسعه پایدار شهری برای حمایت از ………. ارائه شد. منابع طبیعی

419-کدام نظریه به نقش دولت ها در برنامه ریزی شهری اهمیت بسیار می دهد؟نظریه توسعه پایدار شهری

420- کدام نظریه ایجاد شهر را فقط برای لذت شهرنشینان می داند؟نظریه توسعه پایدار شهری

421- مهمترین شخصیت بین المللی در برنامه ریزی شهری که بود؟ابنزر هاوارد

422- اشکال متعدد شهرهای جدید از کدام ایده الهام گرفته اند؟ایده باغ شهر

423- ………. نظریه اصلاحات اجتماعی خود را در قالب روش های صلح آمیز مطرح کرد. ابنزرهاوارد

424- هاوارد را دیدگاه……………. در تدوین چارچوب کلی نظریه اش آورد و از دیدگاه ……..درباره زمین استفاده کرد.

تخیل گرایان- اصلاح گرایان

425-هاوارد در زمینه مالکیت زمین از چه کسانی تاثیر پذیرفت؟ هربرت اسپنسر- توماس اسپنسر

426- مجموعه داستان های تخیل گرایی ادوارد بلامی در چه زمینه ای برنظریه هاوارد تاثیر گذاشت؟

طراحی باغشهرها

427- طرحی درباره ایجاد یک تمدن جدید از کیست؟ ابنزر هاوراد

428- نخستین کسی که درباره برنامه ریزی مهاجرت و سکونت گاه ها برای رسیدن به تعادل بین شهر و روستا،

صنعت و کشاورزی بحث کرد، که بود؟ جی.واک فیلد

429- هاوارد بحث های سیاسی را از چه کسی فرا گرفت؟ جان استورات میل

430- شرایط نا مساعد کار شهری و بحران های اجتماعی از نظریه های چه کسی است؟پیتر کروپتکین

431-ازنظر پیتر کروپوتکین لازمه رسیدن به خود کفایی اقتصاد ناحیه ای در هر جامعه چیست؟خودمختاری و تعاون

432- رشد مهاجرت به شهرها و تشدید مشکلات شهری پیامد چه بوده است؟ انقلاب صنعتی

433- مسئله اساسی برای هاوراد در نظریه خود چه بود؟ اصلاح اجتماعی

435- هاوارد کدام قطب را ضامن زندگی مرفه انسان می داند؟شهر- روستا

436- کمربند سبز در نظریه هاوارد چقدر مساحت داشته است؟ 5هزار ایکر

437- هاوارد حد متوسط جمعیت شهر وروستاهای اطراف را……. بیان می کند. 32 هزار نفر

438- شهرهای اجتماعی از نظریه های ……. است که بعدا ………… نامیده شد.هاوارد – شهرناحیه

439-ترکیب شهر و روستا در نظریه هاوارد همان ایده………. است.جان راسکین

440-هاوارد یک واحد ناحیه ای در قالب یک نظام سازمان یافته ناحیه ای با حداقل…….. پیشنهاد می کند.  10 شهر

441- هاوارد چه اقدامی را تنها چاره کار در سرزمین های بزرگ می داند؟ایجاد اجتماعات کوچک و پراکنده

442- کدام دانشمند بر وضع قوانین و یکپارچگی سیاست جدید برنامه ریزی شهری اثر مهمی گذاشت؟ ابنزر هاوارد

443- حد واسط بین باغشهر ها و شهرهای جدید چیست؟ شهرهای اقماری

444- کدام نظریه بر راهبرد گسترش سطوح ناحیه شهری تاکید می کند؟ نظریه شهرهای اقماری

445- نظریه شهرهای اقماری از کیست؟ ریموند آنوین

446- نظریه شهرهای اقماری به کدام یک از دیدگاه ها نزدیک تر است؟

ناحیه گرایی گدس و سیاست شهرسازی منطقه ای ابرکرامبی

447- طرح های “حومه نشینی با تراکم کم” به کدام طرح مربوط می شود؟طرح آنوین

448-  درچه سالی ارتباط بین سنت باغشهر و برنامه ریزی بوجود آمد؟1920

449- نظریه واحد همسایگی از کیست؟ کلارنس پری

450- نظریه واحد همسایگی مربوط به چه سالی است؟1923

451-کلرنس پری تعداد جمعیت یک واحد همسایگی پر تراکم را چقدر می داند؟10 هزار نفر

452- طراحی باغ های سانی ساید از چه کسانی است؟هنری رایت و کلرنس اشتاین

453- طراحی باغ های سانی ساید و طرح رادبرن متاثر از کدام نظریه است؟ نظریه کلرنس پری

454- طراحی شهر رادبرن به چه دلیل ناتمام ماند؟  به علت رشد اقتصادی

455-کدام نوع برنامه ریزی مکتب مدرنیسم را رواج می دهد؟برنامه ریزی واحد همسایگی

456-ساخت باغشهرهای اطراف پاریس  با الگوی خانه های ویلایی  از کیست؟هنری سیلر

457- در دهه 1935 در آلمان کدام سبک در سیاست برنامه ریزی ناحیه ای وارد می شود؟ سبک مدرنیسم

458- عامل قدرت بخشیدن به نظریه واحد همسایگی چه بود؟اتومبیل

459- محرک تفکیک شهرها به تعدادی از واحد های ساختاری کدام عامل بود؟ اتومبیل

460- در نظریه باغشهر کدام مورد ، جنبه های فنی و حرفه ای برنامه ریزی شهری را مطرح کرد؟ اصلاحات محیطی

461- اولین پیشنهادی که برای تعدیل و اصول اقتصادی و اجتماعی ساخت شهرها ارائه شده است ، چه

بوده است؟ سلب مالکیت شخصی به نفع عموم

462-چه کسی از شهر های بزرگ به عنوان غده ها یاد می کرد؟ هنری جورج

463- هنری جورج توزیع غیر طبیعی ثروت را ناشی از چه عاملی می دانست؟ تملک شخصی زمین

464- سیلک باکینهام جمعیت بهینه شهرهای جدید رادرسال1849 چقدر می دانست؟10 هزار نفر

465- بنجامین و ریچاردسون در سال1875 حد متناسب جمعیت را در شهر سالم چقدر می دانستند؟100 هزار نفر

466- نظریه شهر خطی از کیست؟ سوریا ماتا

467- سوریا ماتا معتقد بودکه ستون فقرات شهررا چه عنصری باید تشکیل دهد؟ یک خیابان به عرض حداقل 40 متر

468- در کدام یک از طرح ها، تقسیم عادلانه زمین وجود دارد؟ طرح شهر خطی سوریا ماتا

469- شهر جدید گارنیه چقدر جمعیت داشته است؟35 هزار نفر

470- طراحی یک شهر نمونه مربوط به نظریه کیست؟  تونی گارنیه

471- در کدام نظریه شهر براساس عملکرد های خاص مکان یابی می شود؟ نظریه شهر صنعتی

472- در کدام نظریه شهر، دادگاه، مراجع قانونی، پلیس ، زندان وکلیسا وجود ندارد؟ شهر جدید تونی گارنیه

473-اساس کار در طرح گارنیه چیست؟ انسان

474- مسکن حداقل، شهر کاربردی، از نظریه های چه کسی می باشد؟ تونی گارنیه

475-چه کسی امکان بکار گیری تاسیسات صنعتی را در شهر جدید بیان کرد؟ پل ولف

476- نظریه ایجاد سه یا چهار باغشهر در گروه های هزار نفری را چه کسی ارائه کرد؟ پل ولف

477- در طرح آنوین شهرک های اقماری به صورت ………… در اطراف یک شهر بزرگ قرار گرفته اند.

حومه های خوابگاهی

478- ………… مجموعه های خودیار متشکل از مساکن و مراکز کار و خدمات است. شهرک های اقماری هاوارد

479-چه کسانی در برنامه ریزی شهری به انسان جدید فکر می کردند؟ لوکوربوزیه، والتر گروپیوس، دروهه

480-جمله معروف “خانه ماشینی است برای زندگی در آن” از کیست؟ لوکوربوزیه

481- نظریه شهر معاصر و شهر درخشان از کیست؟ لوکوربوزیه

482- طرح شهر همجوار لوکوربوزیه برای چه هدفی ساخته شده بود؟ بازسازی شهر پاریس

483- ساخت شهرهای جدید ارتفاعی از کیست؟ لوکوربوزیه

484- نظریه مجتمع های شهری از کیست؟ اریک گلودن

485- نظریه مجتمع های شهری برای چه منظوری بود؟ تمرکز زدایی از شهرها

486- در طرح گلودن خانه ها در فاصله ……………از محل کار قراردارند. 10 تا 15 دقیقه پیاده روی

487- در کدام طرح شهری هر واحد عملکرد های خاص خود را دارد؟ طرح مجتمع های شهری

488- طرح مجتمع های شهری بیشتر شبیه به …………. است. گتوهای حرفه ای و اجتماعی

489-در کدام نوع طرح نمونه ای از شهرهای چند هسته ای تشکیل می شود؟ طرح مجتمع های شهری

490- کدام طرح برمجتمع های شهری مشوش و بی نظم اثرات مثبتی داشته است؟

طرح شهر پهندشتی یا شهر فردا

491-قانون شهرهای جدید انگلستان در چه سالی تصویب شد؟1940

492-ریت فاصله مناسب بین شهرهای جدید و مادر شهر را در ناحیه لندن از ……. و در سایر نواحی …… بیان کرد.

40 کیلومتر-20 کیلومتر

493-لرد ریت تعداد جمعیت شهرهای جدید را چقدر ارزیابی می کرد؟ بین 20 تا60 هزار نفر

494- نزدیکی فضاهای صنعتی به فضاهای مسکونی، چارچوب کدام نظریه را تشکیل می دهد؟ نظریه لرد ریت

495-در شهرهای جدید انگلیس تاکید اساسی بر چه موضوعی بود؟ توسعه اجتماعی

496- در دهه 1960به علت وسعت ناحیه شهری برای احداث شهرهای جدید به چه نکاتی توجه شد؟

خوداتکایی و اشتغال زایی

497-نقش شهرهای جدید درون شهری در انگلیس چه بود؟ ساماندهی فضایی درون شهری

498-تحول در اهداف شهرهای جدید به کدام دوره از تقسیم بندی شهرهای جدید مربوط می شود؟ دوره سوم

499- درکدام دوره از تقسیم بندی شهرهای جدید  به نقش دولت در توسعه شهرهای جدید توجه شد؟ دوره اول

500-در کدام دوره از تقسیم بندی شهرهای جدید به باغشهرها به عنوان ابزار ساماندهی مناطق شهری مادر

شهر توجه می شود؟ دوره دوم

501-  طرح دست گشوده در کدام شهر بکار گرفته شد؟ کپنهاگ دانمارک

502- طرح دست گشوده مربوط به چه سالی بود؟ 1949

503-در کشورهای سوسیالستی شهرهای جدید بر چه اساسی بوجود آمده اند؟

برنامه ریزی فضایی و دیدگاه آمایشی

504- در کدام دوره از تقسیم بندی شهرهای جدید این شهرها به عنوان ابزار ساماندهی فضای ملی طرح شده اند؟

دوره سوم

505-در درواه سوم تقسیم بندی شهرهای جدید در بریتانیا، این شهرها در خدمت………قرار می گیرند؟

توسعه اقتصادی در سطح توسعه منطقه ای

506-الگوی اولیه شهرهای جدید امروزی بیشتر بر چه پایه کدام نظریه استوار است؟ نظریه باغشهر

507- در بریتانیا مسئول احداث شهرهای جدید کدام سازمان بود؟ شرکت عمران شهر جدید

508- دیدگاه اصلاح گرایان مترادف با کدام مکتب بود؟ مکتب فرهنگ گرا

509-ایده اولیه شهرهای جدید مربوط به کدام مکتب است؟ آرمان گرایان

510- هدف از ایجاد شهرهای جدید مستقل در اصل ناشی از چیست؟

سیاست تمرکززدایی – تعادل بخشی به نواحی مختلف

511-چگونگی مکان یابی یک شهر جدید مستقل بیشتر ………. است . گزینشی

512- چگونگی مکان یابی یک شهر جدید مستقل به چه عاملی وابسته است؟

عملکرد های مشخص اقتصادی منطقه

513-هدف از ایجاد شهرهای جدید مستقل در کشورهای سوسیالیستی چیست؟  اسکان شاغلان بخش صنعت

514- هدف از ایجاد شهرهای جدید مستقل در انگلستان چیست؟ سیاست عدم تمرکز

515- در کدام کشور شهرهای جدید مستقل برای تجدید ساخت شهرهای تخریب شده احداث شده است؟ آفریقا

516- شهرهای جدید مستقل پایتختی  در چه مقیاسی ایفای نقش می کنند؟ محلی و ناحیه ای

517- کدام نوع از شهرهای جدی دارای اقتصاد تک پایه ای هستند؟  شهرهای جدید مستقل

518-شهرهای جدید اقماری اجتماعات برنامه ریزی شده ای هستند که در ………. هستند. درون کلانشهرها

519- زمان جابجایی در شهرهای جدید اقماری نباید از……… تجاوز کند. 30 تا 45 دقیقه

520- کدام نوع از شهرهای جدید اصولا تداوم الگوی سکونتی حومه نشینی به شمار می روند؟

شهرهای جدید اقماری

521-وسعت شهرهای جدید اقماری  بین…………….. است. 400 تا 6 هزار هکتار

522- تراکم خالص سکونتگاه ها در شهرهای جدید اقماری  چقدر است؟12 تا 37 نفر در هکتار

523- در کدام نوع از شهرهای جدید نیاز به ایجاد توازن در تامین مشاغل نیست؟ شهرهای جدید اقماری

524- اصول حاکم بر شهرهای جدید اقماری  چیست؟ تراکم زدایی

525-عموما شهرهای جدید اقماری که برای جذب جمعیت اضافی طراحی شده اند……….. می نامند.

شهرهای خوابگاهی

526-کدام نوع شهرها تا حدودی مستقل هستند،و نیروی کار جذب می کنند؟ شهرهای جدید اقماری

527-…….بیشتر تامین کننده نیروی کار برای شهرهای بزرگ هستند.  شهرک های حومه ای

528- نظریه رسمی ایجاد شهرهای جدید اقماری اولین بار توسط چه کسی مطرح شد؟  لئوناردو داوینچی

529-در کشورهای مختلف جهان فاصله شهرهای جدید اقماری با مادر شهر به چه عواملی وابسته است؟

سطح تکنولوژی و حمل ونقل

530-فاصله شهرهای جدید اقماری با مادر شهر در چک اسلواکی چقدر است؟25 کیلومتر

531-در ژاپن شهرهای جدید از دهه 1960 به چه سبکی  ساخته می شد؟ سبک انگلیس

532- نقش شهرهای جدید اقماری در کشورهای مختلف جهان بر چه اساسی بررسی می شود؟

بر اساس ناحیه شهری که در آن قرار دارد.

533- اصطلاح شهرهای جدید پیوسته توسط چه کسی بکار برده شد؟  هاروی پارلوف

534- هاروی پارلوف اصطلاح شهرهای جدید پیوسته را برای توصیف چه شهرهایی بکار گرفت؟ شهرهای موجود

535- تراکم در شهرهای جدید پیوسته چقدر است؟140 نفر یا بیشتر در هکتار

536-………در کنار مادر شهر برای رفع مشکل انباشتگی مسکونی آنها ایجاد می شود . شهرهای جدید پیوسته

537- هدف از ایجاد شهرهای جدید پیوسته چیست؟  ساماندهی فضایی و تراکم زایی از مادر شهر

538-کدام نوع از شهرهای جدید تراکم شدید جمعیتی دارند؟ شهرهای جدید پیوسته

539-نظریه شهرهای جدید پیوسته  در کدام کشورها مطرح شد؟ اسکاندیناوی

540- شهرهای جدید پیوسته یا انباشتگی مسکونی نتیجه کدام مکتب شهرسازی است؟

مکتب شهرسازی استکهلم

541- شهرهای جدید پیوسته در کشورهای اسکاندیناوی با تکیه بر چه اصل هایی مطرح شدند؟

اصل تمرکز زایی و اصلاح ساختار شهری

542-در ایران شهرهای جدید پیوسته در کدام شهرها احداث شدند؟  تهران – اصفهان

543- بیشتر شهرهای جدید ایران در کدام طیف قرار دارند؟  شهر جدید پیوسته

545- ………. زمانی مطرح می شوند که محدودیت های جغرافیایی در پیرامون مادر شهر وجود داشته باشد.

شهرهای موازی

546-نمونه هایی از شهرهای موازی را نام ببرید؟ اسلام آباد – راولپندی

547- ………..یکی از عرصه های رایج طراحی در معماری ست؟  واحد توسعه ناحیه شهری

548-کدام نوع توسعه را می توان بخشی از ساختار شهرهای جدید یا توسعه الگوی شهرنشینی به حساب

می آورند؟  واحد توسعه ناحیه شهری

549-کدام نوع توسعه را نمی توان شهر جدید دانست؟  واحد توسعه ناحیه شهری

550- سیاست دولت ها در مواجه با عدم تعادل های شدید استقرار در نواحی است؟   مهاجرت داخلی

551-کدام نوع از شهرهای جدید برای خنثی کردن و کنترل رشد شتابان شهرهای بزرگ احداث می شود؟

شهرهای جدید سرریز پذیر

552- کدام نوع از شهرهای جدید سیاست ایجاد قطب رشد را در نظر دارد؟ شهرهای جدید سرریز پذیر

553- سیاست ملی برای اجرای توسعه ناحیه ای که سبب توزیع دوباره جمعیت می شود، مربوط به کدام

شهر است؟ برازیلیا

554- برای مکانیابی یک پایتخت جدید باید چه مطالعاتی صورت بگیرد؟ طبیعی، اقتصادی، احتماعی، کالبدی

555- شهر اکباتان مربوط به کدام دوران است؟  دوره ماد

556- کدام شهر بر پایه اصول شهرسازی ایرانی  بنا شده است؟ اکباتان

557- پاسارگاد، شوش و تخت جمشید مربوط به کدام دوره است؟ هخامنشیان

558- پایتخت ملی هخامنشیان کدام شهر بود؟ تخت جمشید

559-شهر تیسفون در چه دوره ای پایتخت ایران بود؟ پارتیان و ساسانیان

560- پایتخت های ایران عمدتا به چه شکل هایی ساخته می شدند؟ مربع و دایره ای

561- طرح کانبرا از کیست؟ والتر بارلی

562-طرح شاندیگار از کیست؟ آلبرت مه یر

563- چه کسی شهر شاندیگار را با دیدگاه مدرنیستی طراحی کرد؟ لوکوربوزیه

564- طرح شاندیگار مربوط به چه سالی است؟1950

565- طرح ایجاد شهر اسلام آباد توسط کدام شرکت  تهیه شد؟  شرکت دکسیادس

566- طرح شهر اسلام آباد به چه شکلی طراحی شد؟  به صورت مثلثی شکل

567-کدام نوع از شهرهابه دنبال دوره گذار از جامعه پیش صنعتی به صنعتی ایجاد می شوند؟شهرهای جدید صنعتی

568- فاصله مطلوب بین ناحیه صنعتی و محل شهر جدید صنعتی چقدر است؟10 تا 15 کیلومتر

569- نظریه پرداز اصلی شهر جدید صنعتی کیست؟ تونی گارنیه

570- کدام نوع از شهرهای جدید دارای عملکرد تک پایه ای هستند؟ شهرهای جدید مستقل و صنعتی

571-شهرهای جدید مستقل بیشتر در کجا دیده می شد؟ شوروی سابق

572-رویه مستقل شدن شهرهای جدید اقماری در چه کشورهایی اجرا شده است؟ انگلستان، فرانسه و روسیه

573-طرح لندن بزرگ از کیست؟ ابرکرامبی

574- نظریه شهرهای جدید از کدام کشور شروع شده است؟  انگلستان

575- انجمن شهر و روستا برای تخلیه شهرهای بزرگ چه طرحی را پیشنهاد می کرد؟ ایجاد شهرهای جدید

576-کمسیون بارلو در کشور انگلیس مربوط به سالی بود؟1940

577-احداث شهر های جدید در انگلستان بر طبق کدام طرح ها انجام شده است؟ ابرکرامبی – کمسیون ریت

578-ابرکرامبی حداکثر تراکم شهر لندن را چه قدر تعیین کرد؟ 250 نفر

579-کمسیون ریت به چه منظوری تشکیل شد؟  برای ساختمان سازی شهرهای جدید

580-دوره واگذاری زمین به شرکتها در انگلیس چند ساله بود؟99ساله

581-مامفورد شهرهای جدید انگلستان را چگونه ارزیابی می کند؟ موفق ارزیابی می کند

582- باغشهرهای اطراف پاریس به چه منظوری ساخته شدند؟ برای مشکل کمبود مسکن

583- بنیان گذاران باغشهرهای فرانسه چه کسانی بودند؟ جورج بتنوت، جورج رایسلر

584- در فرانسه طرح های بازسازی برای چه مکان هایی تهیه شند؟ برای شهرک های صنعتی متوسط

585-در چه سالی طرح شهرک های اقماری دراطراف پاریس اجرا شد؟1919

586-نظریه باغ مسکن ها در فرانسه مربوط به کدام گروه است؟ پدر گرایان

587- راهبرد کلی برای شهرهای بزرگ در کشور آلمان چه بود؟  تمرکز زدایی – توسعه شهرهای مهاجرنشین

589-مفهوم باغشهر در آلمان با کدام مفهوم تعدیل شد؟  مفهوم شهرک های اقماری

590-کدام ایده به برنامه ریزان مدنیست آلمان در دهه 1920 اثر بسیاری گذاشت؟  ایده شهرک های اقماری آنوین

591-والتر کریستالر نظریه خود را بر چه اساسی ارائه داد؟  استقرار نظم فضایی

592-در طرح دست گشوده، خود اتکایی شهرهای جدید مبتنی بر چه بود؟ الگوی شهرهای جدید اقماری

593-هدف طرح دست گشوده چه بود؟  جلوگیری از رشد پایتخت

594- موفقیت شهرهای جید اقماری  طرح دست گشوده کپنهاگ در چه موردی بود؟ کیفیت معماری و مناظر آنها

595- چند درصد از مساکن آمریکا در شهرهای جدید ایجاد شده است؟10درصد

596- اشتاین وهنری رایت کدام طرح را ارائه کردند؟ طرح رادبرن

597- در آمریکای لاتین  شهرهای جدید بیشتر به چه صورت بود؟ قطب های رشد برای توسعه ناحیه ای

598- در حال حاضر چه کشورهایی سیاست احداث شهرهای جدید درون شهر قدیم را در پیش گرفته اند؟

کشورهای آمریکای لاتین

599-الگوی توسعه شهر جدید در درون شهر قدیم بیشتر برای چه منظوری است؟ ارائه مسکن

600- الگوی توسعه شهر جدید در درون شهر قدیم را می توان جزء کدام نظریه دانست؟

نظریه واحد توسعه یا واحد برنامه

601- به چه دلیل کشورهای آمریکای لاتین سیاست احداث توسعه شهر جدید در درون شهر قدیم را در

پیش گرفته اند؟ به دلیل عدم موفقیت سیاست قطب رشد

602- ساخت شهر برازیلیا جنبه …………… داشت. سیاسی

603- طراح برازیلیا کیست؟ لوسیوکوستا

604- کدام شهر به صورت جزیره ای است که ار هر سو به وسیله زاغه ها احاطه شده است؟ برازیلیا

605-شهرهای کوچک و متوسط درشوروی سابق به چه شکلی بودند؟ شکل خوشه ای

606-شوروی سابق جمعیت را با چه سیستمی کنترل می کرد؟  مجوز پروپیسکا

607-پروپیسکا چه بود؟ مجوز کار ومسکن

608- در شوروی سابق مسئولیت امور مسکن کشور را چه می نامیدند؟ گوس تروی

609-در شوروی سابق کمیته های اجرایی ناحیه ای چه نامیده می شد؟ اوبلاست

610- در سه برنامه 5 ساله شوروی ……..شهر جدید ساخته شد؟100 تا 125

611- تلاش امروز سیاست شهری در لهستان چیست؟ گسترش شهرهای کوچک و متوسط

612-ضعف شهرهای جدید لهستان چیست؟  مسئله مدیریت و شیوه سرمایه گذاری

613- شهرهای جدید کدام کشور ماهیت اقتصادی و شهرسازانه ارد؟ مجارستان

614- شهرهای جدید کدام کشور دچار آشفتگی مالی و اداری شده است؟ مجارستان

615-در ژاپن باغ شهر را چه می نامیدند؟ دِن اِن تاشی

616-در ژاپن کِن تاش به چه عبارتی اطلاق می شد؟ باغشهر شکوفه

617- شهرهای آفریقای برچه اساسی طراحی شده اند؟ طرح های جامع

618- هدف از ایجاد شهرهای جدید ژاپن چیست؟  تمرکز زایی و هویت علمی شهرها

619-طرح توسعه افقی شهر مربوط به کدام کشور است؟ ژاپن

620- کره جنوبی سیاست احداث شهرهای جدید را به چه علتی در پیش گرفت؟  تورم قیمت مسکن

621- چراشهرهای جدید اردن در شرف اغام با مادرشهرها هستند؟بدلیل عدم توجه به راهبردجامع ملی و ناحیه ای

622- علت شکست شهرهای جدید اردن چه بوده است؟  فقدان برنامه ریزی ناحیه ای و ملی

623-کدام مورد به عنوان شهرهای جدید به مثابه قطب سرویس دهی به نواحی روستایی هستند؟

دهکده های سوسیالیستی یا مرکزی

624- طرح پایتخت جدید ابوجا از کیست؟ میلتون کنز

625-سوسیالیست ها طرح دارالسلام را بر چه اساسی ارائه دادند؟

خود کفایی و توزیع سلسله مراتبی واحد های اجتماعی

626- نظریه شهرهای جدید در کشورهای سرمایه داری غرب در چه زمینه هایی موفق می باشند؟

ارائه مسکن و کیفیت معماری

627- الگوی دهکده های سوسیالیستی در الجزایر ……….. نامیده می شود. دهکده های مرکزی

628- شبکه شهری کشورهای پیشرفته به چه شکلی می باشد؟کهکشانی

629- در کدام دوره ایران فقط یک شهر میلیونی داشته است؟1335

630- افزایش تعداد و اندازه شهرهای بزرگ و متوسط مربوط به چه سالی است؟1345

631-کاهش تعداد شهرهای میانی مربوط به چه سالی است؟1355

632- امروزه نظام شهری ایران با پیدایش …………. مواجه شده است؟ تقدم وتسلط تک شهری

633- در سرشماری سال 75 ضریب شهرنشینی و تعداد شهرها چقدر بوده است؟ 3/61 -614 شهر

634- فقدان شهرهای میانی مربوط به چه دوره ای است؟1365

635- نخستین اقدام در مورد نوگرایی نظام شهری و تدوین قوانین نوین شهرسازی ایران…….صورت گرفت .

دهه های اول قرن اخیر(1300)

636- قانون توسعه معابر در چه سالی تدوین شد؟1312

637-کدام یک از طرحها به منظور جلوگیری از رشد سریع شهرنشینی و هشدار  عواقب وخیم آن بود؟

طرح های هادی

638- در به وجود آمدن شهرهای کرج و شاهین شهر چه عاملی نقش اصلی داشت؟ سوداگری زمین

639- فرآیند برنامه ریزی شهرهای جدید توسط کدام ارگان تصویب می شود؟  وزارت مسکن و شهرسازی

640- اولین مرحله مطالعات برنامه ریزی شهرهای جدید چیست؟  تهیه برنامه راهبردی

641- آماده سازی زمین و تامین تاسیسات زیر بنایی بر عهده کدام ارگان است؟ شرکت عمران شهر جدید

642- اولین قانون مصوب در زمینه حقوق شهری در ایران چیست؟   قانون توسعه معابر

643-طی سالهای قبل از انقلاب هدف از ایجاد شهرهای جدید نوعی ………… بود.

عملکرد گرایی اقتصادی تک یا چند پایه

644-شهرهای جدید امروزی بیشتر به چه شکلی طراحی می شوند؟ شهرهای جدید اقماری

645-علت بالا رفتن قیمت زمین در مادرشهر و بورس بازی زمین چیست؟ توسعه نامحدود شهر

646- از چه دوره ای  شهرهای جدید بدون هسته اولیه گسترش یافتند؟ دوره خیز- 1340-57

647- نتیجه رابطه شدید مرکز- پیرامون و توسعه برون زا در دوره خیز چه بود؟

تشدید شکستگی نظام سلسله مراتبی شهری

648- زاهدان و نوشهر با چه اهدافی پی ریزی شده اند؟ نظامی-سیاسی

649- در دوره اول توسعه نوشهرها تکوین این شهرها بر چه اساسی بود؟  بر پایه یک هسته موجود روستایی

650- هدف از تکوین نوشهرها در دوره اول چه بود؟ ارائه مسکن

651- شهرهای جدیدی که در واقع کوی های بزرگ سازمانی بودند، کدامند؟ آبادان و ماهشهر

652- ایجاد وپیدایش شهرهای جدید درکدام دوره پیرو نظم یا قانون خاصی نبوده است؟ دوره سوم – قبل از انقلاب

653-تفاوت عمده بین شهرهای امروزی با شهرهای جدید قبل از انقلاب در چیست؟ عملکرد آنها

654-مناسب ترین راه حل کنترل شد بی رویه شهرهای بزرگ چیست؟  ایجاد شهرهای جدید اقماری

655-شهرها در دوره سنتی بیشتر چه کارکردهایی داشتند؟ کاکرد سیاسی و ارتباطی

656-علت  تقویت نظام تک شهری ابر شهر تهران و مادر شهرهای ناحیه ای  با رشد شهرنشینی در ایران چه بود؟ رابطه مرکز- پیرامون

657-سیر مراحل برنامه ریزی شهرهای جدید بیشتر با کدام نوع مطالعات ارتباط دارد؟

مطالعات آمایش سرزمین در سطح ملی

658-حاصل ایجاد شهرهای جدید چه بود؟  طرح کالبدی

659-طرح کالبد ملی مربوط به چه سالی است؟ 1375

660-رکن اصلی  طرح ریزی کالبدی چیست؟   اسکان جمعیت

661-چه کسی اولین با طرح ناحیه شهری را مطرح کرد؟  پاتریک گدس

662-پیش از تهیه طرح های جامع، تفضیلی ، آماده سازی کدام طرح  تهیه می شود؟  مطالعات محدوده راهبردی

663- پس از تهیه طرح های جامع، تفضیلی ، آماده سازی در شهرهای جدید کدام طرح  تهیه می شود؟

طرح آماده سازی شهرهای جدید

664-در قانون شهرهای جدید ایران از قانون شهرهای جدید ……….استفاده شده است .  مصوب 1946 انگلستان

665-مناسبترین شیب برای شهرسازی چقدر است؟5/0 تا 6/0 درصد

666- از چه طریقی میتوان جمعیت پذیری شهر جدید را محاسبه کرد؟  آب استحصال شدنی برای یک شهر

667- تعیین کننده میزان تقاضای مسکن در شهرهای جدید چیست؟ امکان دسترسی به مکان شهر جدید

668-به طور کلی برای انتخاب مکان شهر جدید باید چه موردی مد نظر قرار گیرد؟  راهبرد کلی توسعه ناحیه ای

669-نقشه های تفضیلی برای کاربری زمین و ساختمان  چقدر است؟1:1000و1:2500

670-زمانی شهر جدید می تواند به طور متعادل به حیات خود ادامه دهد که به ……. برسد.  جمعیت مناسبی

دانلود همین متن بالا در یک فایل ورد مرتب – در صورت مفید بودن پرداخت حمایتی به سایت


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 4 =