دانلود طرح منظر محله باغ شاطر به صورت کامل


دانلود طرح منظر محله باغ شاطر به صورت کامل

دانلود طرح منظر محله باغ شاطر به صورت کامل

بررسی کلی
طرح منظر محله باغ شاطر واقع در منطقه یک تهران توسط مهندسین مشاور طراحان بافت و معماری در سال ۱۳۸۸ تهیه شده است.

فهرست مطالب طرح منظر محله باغ شاطر :

جلد اول طرح منظر محله باغ شاطر : مرحله اول – مطالعات و تحلیل

مقدمه

مطالعات پایه

 • معرفی اجمالی محوده طرح و موقعیت آن در منطقه، ناحیه و تقسیم بندی محلات موجود
 • مطالعه روند شکل گیری بافت محله (از لحاظ تغییرات کالبدی، اجتماعی – اقتصادی و جمعیتی)
 • مطالعه طرح های بالادست و مرتبط (طرح های موضعی و موضوعی) و بررسی نقش و جایگاه محله در آنها
 • مطالعات محیطی (عناصر و عوارض طبیعی و گسل) و محیط زیستی محله
 • مطالعات محیطی
 • جمع بندی و تحلیل نکات موثر بر طرح

مطالعات جمعیتی (شناسنامه جمعیتی ساکنین محله)

 • بررسی جمعیت، تراکم جمعیتی و تشخیص نحوه توزیع آن در محدوده
 • ویژگی های خانوار
 • ترکیب سنی و جنسی جمعیت محدوده
 • وضعیت سکونت
 • خوابگاهی یا دائمی بودن محل سکونت

مطالعات اجتماعی

 • بررسی قومیت، زبان و وضعیت مهاجرت ساکنان برحسب محل تولد و مدت اقامت و توزیع در محله
 • مشکلات اجتماعی و مناطق جرم خیز محدوه
 • نحوه گذران اوقات فراغت در بافت و بیرون بافت
 • تعیین ویژگی های بارز مثبت و منفی محدوده
 • شناسایی سازمان ها، نهادها، تشکل ها و غیره
 • شناخت عناصر و روابط قدرت در میان
 • برقراری ارتباط با گروه های ذینفع و ذینفوذ در محله
 • جمع بندی و تبیین نکات موثر بر طرح

مطالعات اقتصادی

 • برداشت تفصیلی و به هنگام سازی نوع مالکیت
 • برآورد کلی هزینه های خانوار
 • بررسی وضعیت سرپرست و اعضای خانوار
 • برآورد درآمد حاصل از اجاره بهای ماهانه به تفکیک
 • بررسی میزان مالکیت خودرو در محله
 • بررسی قیمت اراضی و املاک به تفکیک قدمت
 • بررسی میزان و نوع سرمایه گذاری در ساخت واحدهای مسکونی و تجاری نوساز
 • بررسی فعالیت های اقتصادی موجود در طرح
 • ارزیابی فقر و شناسایی موقعیت آن در محله
 • جمع بندی و تبیین نکات موثر بر طرح

مطالعات کالبدی

 • به هنگام سازی کاربری
 • مطالعه کاربری و سرانه و مقایسه آنها در محدوده طرح و حوزه فراگیر با سرانه های ملاک عمل
 • بررسی و مطالعه تأسیسات شهری در محدوده طرح و حوزه فراگیر
 • بررسی ضوابط، مقررات و محدودیت های ساخت و ساز (ملاک عمل و مقررات محلی) در منطقه شهرداری محدوده طرح به تفکیک کاربری ها (شامل سطح اشغال و تراکم مجاز، ضوابط تأمین پارکینگ و غیره) به منظور
 • بررسی و تدوین ضوابط ویژه محله
 • جمع بندی و تبیین نکات موثر بر طرح (در قالب جدول و نقشه های تحلیلی)

مطالعات حمل و نقل

 • بررسی سلسله مراتب شبکه معابر به تفکیک سواره و پیاده در محدوده طرح
 • تشخیص ساختار ترافیکی شبکه معابر
 • تشخیص گره های ترافیکی و بررسی نوع و مقیاس عملکرد آنها
 • بررسی وضعیت پارک حاشیه ای و پارکینگ های عمومی در محدوده طرح
 • بررسی وضعیت و ظرفیت شبکه ها و پایانه های حمل و نقل عمومی در محدوده طرح
 • جمع بندی و تبیین نکات موثر بر طرح (در قالب جدول، نقشه و گراف تحلیلی)

مطالعات سیما و منظر شهری

 • تهیه کلیت سه بعدی محله در وضع موجود و بررسی نحوه ترکیب توده و فضا در آن
 • تشخیص نشانه ها و نقاط عطف و مکان های با هویت و خاطره انگیز
 • مطالعه و بررسی چشم اندازهای طبیعی و مصنوع، منظره ها و نظرگاه ها
 • مطالعه و گونه شناسی میدانگاه ها، نقاط مکث و گذرها
 • بررسی تیپولوژی مسکن
 • جمع بندی و تبیین نکات موثر بر طرح (در قالب جدول، نقشه و گراف تحلیلی)

مطالعات سازمان فضایی

 • تدقیق قلمرو (محدوده) طرح
 • مطالعه و تشخیص هسته (ها) یا محور (های) مرکزی محدوده و حوزه فراگیر
 • تشخیص استخوان بندی محدوده طرح در قالب شبکه اتصال دهنده کل های کوچک (سواره و پیاده)
 • تشخیص کوی ها و کل های کوچک در محدوده طرح
 • جمع بندی و تبیین نکات موثر بر طرح (در قالب جدول، نقشه و گراف تحلیلی)

جمع بندی، تحلیل مطالعات و تدوین اهداف عملیاتی

 • جمع بندی و تحلیل ویژگی های محدوده و تلفیق نکات بخشی موثر بر برنامه ریزی و طرح (در قالب نقشه های تلفیقی)
 • تشخیص و تحلیل عوامل اجتماعی و اقتصادی فرسودگی تدریجی بافت
 • تبیین چشم انداز طرح
 • تدوین اولویت بندی اهداف طرح، راهبردها و سیاست های اجرایی نوسازی
 • تعیین جمعیت و سرانه کاربری های پیشنهادی محله و مقایسه میزان سطوح و سرانه های موجود و پیشنهادی با حوزه فراگیر و سرانه های ملاک عمل

جلد دوم طرح منظر محله باغ شاطر : مرحله دوم (طراحی) – طراحی سازمان فضایی

طراحی سازمان فضایی

 • کلیات
 • سازمان فضایی و چارچوب نظری ملاک عمل
 • تعریف قلمرو محله
 • عناصر اصلی استخوان بندی محله

اصول و معیارهای طراحی

 • مبانی و اصول طراحی محلات شهری
 • کلیات و اهداف طرح محله باغ شاطر

سازمان فضایی پیشنهادی

 • ارائه گزینه ها
 • ارزیابی گزینه ها
 • انتخاب گزینه بهینه

پهنه بندی و ویژگی های سازمان فضایی پیشنهادی

نظام طرح پیشنهادی (کاربری ها، توزیع جمعیت و تراکم ساختمانی)

 • نظام کاربری ها
 • توزیع جمعیت
 • نظام تراکم ساختمانی
 • سطح اشغال، تراکم و زیربنای متوسط واحدهای مسکونی

سلسله مراتب دسترسی

 • حوزه فراگیر
 • حوزه مداخله
 • تعریف گذرهای اصلی پیاده در سطح محله

تعیین محدوده های همگن به تفکیک نوع مداخله

جلد سوم طرح منظر محله باغ شاطر : مرحله دوم – طراحی سه بعدی بافت

این بخش از مطالعات با هدف هدایت و کنترل ساخت و سازها و توسعه آتی در محدوده فرسوده محله باغ شاطر و به منظور افزایش کیفیت کالبدی محیط مصنوع ارائه گردیده است. به این جهت سیمای کلی بافت به مفهوم کلیت و نظام کالبدی محله می باشد که به وسیله نوع قرارگیری توده ابنیه، حجم آنها و ویژگی های کالبدی و نماسازی بناهای ساخته شده در محله شکل می گیرد. لذا نوع و جانمایی عناصر اصلی استخوانبندی محله که شامل محورهای اصلی، فضاهای جمعی، نقاط عطف و نشانه است در شکل گیری کلیت سه بعدی محله حائز اهمیت می باشند.

در این راستا ابتدا به بازبینی نقش ساختار و نمایش دقیق پهنه های مصوب، کاربری های موجود و پیشنهادی، دسترسی های موجود و پیشنهادی، نمایش فضاهای نیازمند حفاظت و بهسازی و تحلیل یکپارچه موارد بر روی آن، مقدمه ای جهت طراحی سه بعدی ساختار محله در سه گزینه حداقل، حداکثر و میانه به وجود می آید.

جلد چهارم طرح منظر محله باغ شاطر : سند هدایت سازمان فضایی محله باغ شاطر

بخش یکم: بازتعریف نقش محله و شکل سکونت در آن از جنبه اجتماعی و از نظر فرم کالبدی

 • مقدمه
 • بازتعریف نقش سکونت در افق طرح (چشم انداز)
 • بازتعریف محله
 • تبیین اصول طراحی شهری

بخش دوم: ارائه نقشه پیشنهادی ساختار فضایی و معرفی اقدامات اجرایی

 • ساختار فضایی پیشنهادی

فرمت (الف): تحلیل هزینه – فایده آلترناتیوهای سازمان فضایی

 • هزینه تملک اراضی
 • زیربنای ساختمان ها و زیرساخت های برنامه ریزی شده برای احداث (متر مربع)
 • برآورد هزینه ها به میلیون ریال (بدون محاسبه قیمت زمین)
 • درآمد حاصل از تجمیع و فروش زمین

فرمت (ب): خلاصه گزارش مرحله اول و سازمان فضایی پیشنهادی

 • معرفی اجمالی محدوده طرح و موقعیت آن در منطقه و ناحیه و تقسیم بندی محلات موجود
 • ارائه کلیات و جمع بندی ویژگی های محدوده در هر زمینه مطالعاتی
 • تلفیق مطالعات و تدوین برنامه های نوسازی
 • سازمان فضایی پیشنهادی

فرمت (ج): مغایرت های طرح منظر شهری با طرح تفصیلی منطقه

 • گزارش تدقیق و جابجایی پهنه بندی
 • گزارش مغایرت جمعیت پذیری
 • گزارش مغایرت تراکم
 • گزارش مغایرت سرانه های خدماتی پیشنهادی با سرانه های خدماتی طرح تفصیلی
 • گزارش مغایرت شبکه معابر پیشنهادی با شبکه معابر طرح تفصیلی

دانلود طرح منظر محله باغ شاطر, طرح منظر, طرح منظر باغ شاطر, طرح منظر شهری, طرح منظر شهری باغ شاطر, طرح منظر شهری محله باغ شاطر, طرح منظر محله باغ شاطر

فرمت فایل: Pdf
تعداد فایل: 14
حجم: 69مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *