دانلود پایان نامه توانمندی کارکنان گمرک آبادان


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانلود پایان نامه توانمندی کارکنان گمرک آبادان

دانلود پایان نامه توانمندی کارکنان گمرک آبادان

چکیده تحقیق

تحقیق حاضر که یک تحقیق کاربردیست و از نظر گردآوری داده‌ ها توصیفی و از نوع زمینه یابی است. به دنبال مسأله عدم شناخت و اطلاعات کافی در مورد کارکنان و توانمندی آنها و همچنین نبود تحقیقات در این زمینه و به منظور بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرک آبادان بر اساس مطالعات مدل وتن و کمرون انجام گرفت، برای این منظور در فصل دوم موضوع توانمندی، ابعاد، الگوها، دیدگاه‌ های مختلف و تاثیر توانمندی بر نگرش کارکنان تشریح گردید با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک داده‌ ها گردآوری شده و با استفاده از آزمون تی یک جمله ای و آزمون کلوموگروف و اسمیرنوف و نرم افزار SPSS و Word تجزیه و تحلیل شده ‌اند و در نهایت به این نتیجه رسید که کارکنان گمرک آبادان از توانمندی بالایی برخوردارند و توانایی انجام مسئولیت های محوله، شهامت قبول نتایج کارهایشان و رضایت شغلی را دارند.

کلمات کلیدی : توانمندسازی – خود اثر بخشی – خودسازمانی – اعتماد

1-1 مقدمه
توانمندسازی مفهومی پرابهام و غیر قطعی داشته و افراد مختلف متناسب با ویژگی های خود از آن استنباطی دارند. توانمندسازی را به قادر ساختن افراد برای انجام کار تعریف می کنند. این مفهوم به دنبال تحولات اساسی به وجود آمده در جوامع مانند جهانی شدن – تحولات درفناوری های ارتباطی و داده پردازی – در اولویت قرار گرفتن حقوق بشر و افزایش انتظارات کارکنان پدید آمده است. لذا همزمان با پیشرفت تکنولوژی و حرکت سازمان ها به سوی تخت شدن و حذف لایه های میانی مدیریت به دلیل نیاز به استفاده از حداکثر ظرفیت افراد و لزوم تفویض اختیار به آنها توانمندسازی اهمیت خاصی می یابد. سازمان ها باید به کارکنانشان انگیزه بدهند و آموزش دهند؛ زیرا کارکنان توانمند به سازمان نفع میرسانند. امروزه کارکنان مشتریان داخلی سازمان ها محسوب می شوند. باور بر این است که هر سازمانی برای ارضای مشتریان خود بایستی ابندا رضایت مشتریان داخلی خود را تامین کند. یکی از مهمترین مسائلی که امروزه سازمان ها بایستی به آن توجه داشته باشند بهسازی نیروی انسانی است. و هدف از بهسازی نیروی انسانی افزایش توانمندی ها، مهارت ها و انگیزه های آنان است تا در پرتو آن بهره وری  بیشتری حاصل شود. و از آنجایی که مدیریت منابع انسانی با لحاظ داشتن تحولات ملی و بین المللی یکی از مهمترین عناصر توسعه تلقی میگردد و توانمندی نیروی انسانی یکی از راه های رسیدن به توسعه محسوب می شود. بنابراین با اشراف بر اهمیت توانمندسازی در این پژوهش سعی بر این است با بررسی توانمندی کارکنان و ابعاد توانمندسازی در گمرک آبادان گامی در جهت بهسازی نیروی انسانی این سازمان برداریم.

1-2  بیان مسأله
توانمند سازی نیروی انسانی یکی از اعجاز آورترین رویکردهای توسعه منابع انسانی می باشد که منجربه بالندگی نیروی انسانی در سازمان می گردد. توانمندسازی یک حرکت دایمی است و اهمیت آن همواره رو به افزایش است چرا که اساس توسعه در کسب و کارهای امروز، همگام  بودن باتغییرات اجتماعی، دستاوردهای تکنولوژی و تقاضاهای محیط رقابتی می باشد. سازمان ها نیازمند افرادی هستند که بتوانند بهترین استفاده از تکنولوژی پیشرفته را ارایه دهند و نواوری ها را بیابند و بتوانند محصولات وخدمات خود را بهبود ببخشند. ( اسمیت ،2000)

چارلز هندی (1995) متذکرمی شود که منابع مرسوم و سنتی ثروت (زمین- موادخام- تکنولوژی و حتی کارگران غیر ماهر) را در مواقع لازم میتوان خرید. عاملی که بدون آن نمی توان کارکرد نیروی انسانی توانمند است که می تواند از همه این منابع برای دستیابی به بهترین مزایا به راحتی استفاده کند. هدف توانمندسازی این است که مغزهای افراد راهمانند بازوانشان به کار بیاندازد .

توانمند سازی اشاره به یک حس درونی در افراد دارد که باعث می شود آنان به طور مستقل تصمیماتی را در فرایند کاری خویش اتخاذ نمایند. (مایک وان و لوری توماس، 1995، 5) توانمندسازی ابزاری است برای باز گذاشتن دست کارکنان به گونه ای که آنها بتوانند برای آنچه که فکر می کنند بهترین است بدون ترس از و تو شدن توسط رؤسایشان از آزادی عمل برخوردار گردند. کارکنان توانمند با بهره گیری از سه بعد اصلی توانمند سازی (خود اثربخشی. خود سازمانی. اعتماد) قادر خواهند بود سازمان ها را از بحران ها نجات دهند و برای آنها فرصت های طلایی در کسب و کار ایجاد نمایند (وتن و کمرون ، 1378)

 

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه  2

1-2  بیان مسأله  3

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق   4

1-4  اهداف تحقیق   5

1-5  فرضیات تحقیق   6

1-6  محدودیت ها و موانع تحقیق   6

1-7  واژگان کلیدی   6

1-7-1  توانمندسازی   6

1-7-2  خود اثر بخشی   7

1-7-3  خودسازمانی   7

1-7-4  اعتماد  7

 

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه  9

2-2 تعاریف و مفاهیم توانمندسازی   9

2-3  دلایل توانمند سازی   13

2-4 مزایای توانمندسازی   14

2-5  فرهنگ سازمانی و توانمندسازی   15

2-5-1  فرهنگ قدرت   15

2-5-2  فرهنگ تمرکز بر تقسیم وظایف    16

2-5-3 فرهنگ کار گروهی   16

2-5-4 فرهنگ متکی به خود  17

2-6 دیدگاه های مختلف توانمندسازی   17

2-6-1 دیدگاه عقلانی   17

2-6-2 دیدگاه انگیزشی   18

2-6-3 دیدگاه فوق انگیزشی   18

2-6-4 دیدگاه سیستمی   20

2-7 مدل های توانمندسازی   21

2-8 انواع نگرش به توانمندسازی   22

2-8-1 توانمندسازی به عنوان یک عامل ارتباطی: 22

2-8-2 توانمند‌سازی به عنوان یک عامل انگیزشی   22

2-9 ابعاد توانمندسازی   23

2-9-1  خود اثر بخشی   24

2-9-2 خودسامانی   25

2-9-3  معنی دار بودن   26

2-9-4  اعتماد  27

2-11 ویژگی های سازمان توانمند  28

2-12 روش های توانمند سازی   29

2-14   تاثیر توانمندسازی بر نگرش کارکنان   34

2-14-1   تعهد در نوآوری برای روش های انجام کار  34

2-14-3  تغییر در یادگیری: 34

2-15 توانمندسازی و رضایت شغلی   35

2-16 سازمان گمرک    36

2-17  نقش و وظایف گمرک    37

2-18  مشکلات و چالش های گمرکات ایران   39

2-19  ساختار سازمانی گمرک آبادان   40

2-20  اهداف بلند مدت گمرک آبادان   41

2-21 پیشینه تحقیق   42

2-22   اهمیت پیشینه در تحقیقات   42

 

فصل سوم

روش های انجام تحقیق

3-1 مقدمه  46

3-2 روش تحقیق   46

3-3 فرایند انجام پژوهش     48

3-4 جامعه آماری و نمونه  48

3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………….. 64

3-6   روش گردآوری اطلاعات   51

3-7 تحلیل پرسشنامه  51

3-8 اعتبار یا روایی تحقیق   52

3-9 پایایی تحقیق   53

3-9-1 ضریب آلفای کرونباخ 54

3-10 آزمون های استفاده شده دراین تحقیق   54

3-11 خلاصه فصل سوم  55

 

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1  مقدمه  57

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها 57

4-3  تحلیل های توصیفی   58

4-3-1  جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان   58

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان   59

4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان   60

4-3-4  جدول و نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان   61

4-3-6  جدول و نمودارمربوط به رشته تحصیلی پاسخ دهندگان   63

4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی   64

4-5  بررسی فرض نرمال بودن داده ها 65

4-6  آزمون فرضیه ها 67

4-6-1 آزمون فرضیه اول   67

نتیجه گیری از فرضیه اول   68

4-7-2 آزمون فرضیه دوم  68

نتیجه گیری از فرضیه دوم  69

4-7-3 آزمون فرضیه سوم  70

نتیجه گیری از فرضیه سوم  71

4-7-4 آزمون فرضیه چهارم  71

نتیجه گیری از فرضیه چهارم  72

4-8 خلاصه فصل چهارم  73

 

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه  75

5-2 نتیجه گیری کلی از تحقیق   75

5-3 پیشنهادات   76

5-4  پیشنهادات به محققین آینده  78

( منــــابع   و   مــــآخذ )   79

پرسشنامه    82

این فایل ورد در 96 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × چهار =