دانلود پایان نامه بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


دانلود پایان نامه بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

ساختار سرمایه از جمله مسایل و موضوعاتی است که شرکت ها با آن مواجه اند. ساختار سرمایه بهینه و حداقل نمودن هزینه تأمین مالی و به تبع آن افزایش ارزش بازار سهام از دیر باز به عنوان یک مساله عمده و مهم در شرکت ها مطرح بوده است. از نظر تئوریکی انتظار می رود عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر با اهمیتی بر ساختار سرمایه ی شرکت ها داشته باشد.در این پژوهش رابطه علی بین اهرم مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1387 -1383 با استفاده از داده های تلفیقی مورد بررسی قرارگرفته است. به همین منظور تعداد 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخابی انتخاب گردیده است. از شکاف نسبی پیشنهاد خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. همچنین از آزمون F و هاسمن جهت انتخاب بهترین مدل از میان داده های تلفیقی معمولی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی انتخاب شده است .برای برآورد آمارهای توصیفی و پارامترهای مدل موجود و تجزیه و تحلیل و استنباط آماری از نرم افزار های EXCEL، EVIEWS استفاده گردیده است.یافته های این تحقیق نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین اهرم مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. به این معنی که اهرم مالی بر  عدم تقارن اطلاعاتی اثر معکوس دارد ، در حالیکه تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر اهرم مالی مثبت و مستقیم است.

کلید واژه ها : ساختار سرمایه- اهرم مالی- عدم تقارن اطلاعاتی- شکاف نسبی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام- بورس اوراق بهادار تهران.

1-1- مقدمه

یکی از مهمترین اهدافی که مدیران مالی  باید برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران در نظر گیرند، تعیین بهترین ترکیب منابع مالی شرکت یا همان ساختار سرمایه است. معمای ساختار سرمایه از مهمترین مسائل مدیریت مالی شمرده می شود و حتی از معمای سود سهام نیز پیچیده تر است.(عبدالله زاده، 1373)، زیرا اطلاعات مدیریت در زمینه ی ساختار سرمایه بسیار اندک است و هنوز معلوم نیست که شرکت ها بر چه اساسی اوراق بهادار متضمن بدهی، مالکیت و یا مختلط را منتشر می کنند.عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر با اهمیتی بر ساختار سرمایه ی شرکت دارد.این پژوهش درصدد است این رابطه را بررسی کند و چرایی و چگونگی آن را مورد مطالعه قرار دهد.

مطابق نظریه اطلاعات نامتقارن در تئوری های ساختار سرمایه، مدیران و دیگر کارکنان داخلی شرکت، اطلاعات بیشتری درباره ی آینده شرکت دارند که این پدیده را اطلاعات نامتقارن می نامند. درصورتی که این اطلاعات بیانگر آینده ای مطلوب برای شرکت باشد، مدیران ترجیح می دهند، در ساختار سرمایه از بدهی بیشتر استفاده کنند.به عبارت دیگر، با تامین مالی از راه بدهی و عدم ورود سهامداران جدید به دلیل عدم افزایش سرمایه، منافع آینده برای سهامداران کنونی باقی خواهد ماند. برعکس، درصورتی که وضعیت آینده شرکت مطلوب پیش بینی نشود، ترجیح می دهند از راه انتشار سهام عادی و افزایش سرمایه، تامین مالی کنند.(آنتونیو و همکاران[1]، 2005) از سوی دیگر ، تعیین ساختار سرمایه، نوعی علامت دادن به افراد بیرون از شرکت است. تامین مالی از راه بدهی، بیانگر آینده مطلوب شرکت است. اما اگر شرکت از راه انتشار سهام تازه تامین مالی کند، نوعی علامت منفی درباره ی آینده شرکت به شمار می آید. (احمدپور و سلیمی، 1386)

این تحقیق با هدف بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت ها با عدم تقارن اطلاعاتی، به دنبال یافتن تاثیر ساختار سرمایه بر شکاف قیمتی سهام ( معرف میزان عدم تقارن اطلاعاتی ) و همچنین تاثیر شکاف قیمتی بر اهرم مالی (معرف ساختار سرمایه) بوده تا با جمع آوری اطلاعات واقعی، مدیران مالی، سرمایه گذاران و وام دهندگان بتوانند از این نتایج استفاده کنند.

[1] Antoniou et al.

 

فهرست مطالب
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………..
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….
1-2- بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق  …………………………………………………………………………………….
1-4- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………
    1-4-1- هدف علمی…………………………………………………………………………………………………
    1-4-2- اهداف کاربردی …………………………………………………………………………………………..
1-5- مساله اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………….

1-6- فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….

1-7- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….
    1-7-1- قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………..
    1-7-2- قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………..
    1-7-3- قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………………..
1-8- تعاریف واژه ها ……………………………………………………………………………………………………

1-9- ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………………………….

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مبانی نظری تحقیق
2-1-1- ساختار سرمایه
  2-1-1-1- مفهوم ساختار سرمایه  ………………………………………………………………………………..
  2-1-1-2- عوامل موثر بر ساختار سرمایه……………………………………………………………………….
    2-1-1-2-1- عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه………………………………………………………

2-1-1-2-2- عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه…………………………………………………….

2-1-1-3- تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه………………………………………………………………………..
2-1-1-4- معیارهای ساختار سرمایه………………………………………………………………………………..
2-1-1-5- نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه……………………………………………………….

2-1-1-5-1- نظریه سود خالص………………………………………………………………………………….

   2-1-1-5-2- نظریه سود خالص عملیاتی……………………………………………………………………..
   2-1-1-5-3- نظریه سنتی ………………………………………………………………………………………….
   2-1-1-5-4- نظریه مودیلیانی و میلر …………………………………………………………………………..
   2-1-1-5-5- تئوری توازی ایستا ………………………………………………………………………………..
   2-1-1-5-6- تئوری ترجیحی……………………………………………………………………………………..

2-1-1-6- ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………..

2-1-1-7- کنترل نهایی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه……………………………………………….
2-1-2-عدم تقارن اطلاعاتی
   2-1-2-1- تئوری عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………………
   2-1-2-2- معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی ……………………………………………………………………
   2-1-2-3- مفهوم شکاف قیمتی…………………………………………………………………………………..
   2-1-2-4- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش ……………………………………………
      2-1-2-4-1- هزینه پردازش سفارش………………………………………………………………………..
     2-1-2-4-2- هزینه نگهداری موجودی……………………………………………………………………..
     2-1-2-4-3- هزینه انتخاب نادرست ………………………………………………………………………..
 2-1-2-5- شیوه های بازارسازی و تعادل در بازار …………………………………………………………..
2-2-پیشینه تحقیق
      2-2-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور………………………………………………………..
      2-2-2- پژوهش های انجام شده در سایر کشورها………………………………………………………
      2-2-3- خلاصه تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………
2-3- چارچوب مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………….
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….
3-2- طرح مسئله تحقیق…………………………………………………………………………………………………
3-3- تدوین فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………….
3-4- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..
3-5- جامعه آماری تحقیق ……………………………………………………………………………………………..
3-6- روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه…………………………………………………………………….
3-7- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….
3-8-  روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………
3-9- ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….
3-10- متغیرهای مورد مطالعه تحقیق ………………………………………………………………………………
3-10-1- متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………..
3-10-2- متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………
3-10-3- متغیر کنترلی ………………………………………………………………………………………………..
3-11- مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..
3-12- ماهیت و منابع داده ها برای تحلیل اقتصادسنجی……………………………………………………..
3-12-1- انواع داده ها…………………………………………………………………………………………………
3-13- مزایای استفاده از داده های ترکیبی یا پنل………………………………………………………………..
3-14- روش اقتصادسنجی داده های تابلویی……………………………………………………………………..
3-14-1- انتخاب روش اثر ثابت یا تصادفی …………………………………………………………………….
فصل چهارم: تصریح مدل و برآورد مدل
4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….
4-2- آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………..
4-3- آزمون فرضیه و نتایج آن ……………………………………………………………………………………….
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….
5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه………………………………………………………………………………….
5-3- خلاصه و نتیجه گیری………………….. ………………………………………………………………………
5-4- پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………….
5-5- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………….
منابع و مآخذ
منابع فارسی          ……………………………………………………………………………………………………….
منابع انگلیسی       …………………………………………………………………………………………………………
پیوست‌ها
پیوست الف : نام کامل شرکت ها …………………………………………………………………………………….
پیوست ب : آمار توصیفی داده ها به تفکیک سال ………………………………………………………………

پیوست ج : مدل ها و آزمون های آماری …………………………………………………………………………..

پیوست چ: چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………….

The study of casual relationship between  capital structure & information asymmetry  in listed firms of Tehran Stock Exchange

این فایل ورد در 102 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *