دانلود پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و دینداری در دانش‌آموزان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و دینداری در دانش‌آموزان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و دینداری در دانش‌آموزان

چکیده

آنچه در جهان امروز به خصوص ایران ما که هدفش ایجاد یک نظام اجتماعی مبتنی بر باورها و ارزشهای دینی است بسیار ضروری به نظر می‌رسد ایجاد اعتقادات مذهبی و دینی می‌باشد. اعتقادات مذهبی نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت روانی افراد دارد. در واقع باورهای مذهبی به بهبود سلامتی، کیفیت زندگی و افزایش عزت نفس منجر می شود. هدف از این پژوهش بررسی رابطه دینداری وعزت نفس دانش‌آموزان دختر می‌باشد. به این منظور یک نمونه ۷۰ نفری از دانش‌آموزان دختر در نظر گرفته شدند. بر اساس جدول تناسب، حجم نمونه با حجم جامعه آماری کرجسی و مورگان (۱۹۷۰) برای پژوهش حاضر ۶۰ نفر در نظر گرفته شده است. برای نمونه‌گیری بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از طریق فهرست اسامی دانش‌آموزان عمل گردید.جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سنجش اعتقاد دینی (زارع و امین‌پور،۱۳۹۰) و پرسشنامه عزت‌نفس (روزنبرگ۱۹۶۵) استفاده شد. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. جدول توزیع فراوانی، شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی در سطح توصیفی و انجام آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون در سطح آمار استنباطی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین عزت‌نفس و دینداری دانش‌آموزان پایه هفتم، هشتم و دهم رابطه‌ی معناداری وجود دارد. بطوریکه با افزایش میزان پایبندی به اعتقادات دینی میزان عزت نفس نیز افزایش می‌یابد.

واژگان کلیدی: عزت نفس، دینداری

۱-۱مقدمه

در این فصل که به کلیات پژوهش اختصاص دارد ابتدا به بیان مساله و اهمیت پژوهش می‌پردازیم و در ادامه اهداف و فرضیه‌های پژوهش و در نهایت به تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها پرداخته شده است.

یکی از مهمترین عواملی که تحت تاثیر معنویات و باورهای دینی قرار دارد عزت نفس[1] است. واژه عزت نفس تعاریف مختلفی دارد. به عقیده برخی محققان عزت نفس عبارت است از ارزشی که خصوصیات و صفات روانی خودپنداره، برای فرد دارد  و از اعتقادات فرد در مورد چیزهایی که در او وجود دارد ناشی می‌شود. (باقرزاده ، شیخ، سوری و بهرامی۱۳۸۴). مزلو عزت نفس را عبارت از شایستگی، توانمندی، کفایت، اطمینان، استقلال و آزادی می‌داند، که اگر ارضا شود فرد احساس ارزشمند بودن توانمند بودن و ثمربخش بودن و در غیر اینصورت احساس حقارت درماندگی و ضعف می‌کند. (مدی۱۹۷۶[2])

عزت نفس  اصطلاحی در روانشناسی است که برای بازتاب ارزیابی یا برآورد یک فرد از ارزش خود می‌باشد. عزت نفس، باور و اعتقادی است که فرد، درباره ارزش و اهمیت خود دارد. حرمت نفس را می‌توان با عوامل مختلف توضیح داد از جمله فردی که حرمت نفس دارد معتقد است که انسان مقدّس است و به دلیل این مقدّس بودن نمی‌توان او را قربانی اعتقادات و ارزش‌های دیگران کرد، عامل بعد همه انسان‌ها با هم متفاوتند یعنی بین افراد مختلف با نژادها و اقوام مختلف هیچ فرقی وجود ندارد و همین طور انسان‌ها با هم برابرند، عامل دیگر خود دوستی واحساس خوب داشتن از آنچه که هستم و هرچه که هستم و همین طور از شرم و خجالت نداشتن از وجود خود می‌باشد اصولا می‌توان حرمت نفس را در امور مختلف زندگی شرح داد و افرادی که دارای حرمت نفس پایین هستند در زندگی خود با مشکلات فراوان روبرو می‌شوند

به باور راجرز تمامی انسان‌ها به حرمت نفس و عزت نفس نیازمند می‌باشند. در درجه نخست، عزت نفس نشان دهنده احترامی می‌باشد که دیگران برای ما قائل هستند

عزت نفس از دو بخش مهم تشکیل می شود :

۱- باور خودتوانمندی به معنای داشتن اطمینان به توانائی فکر کردن . درک کردن . آموختن . انتخاب کردن و تصمیم گیری برای خود .

۲- احترام به خود یا داشتن حرمت نفس به معنای ارزش برای خود یعنی آن که به خود حق بدهیم که زندگی کنیم و شاد باشیم .

عزت نفس یک نیاز اولیه برای انسانهاست . چون فکرکردن لازمه زندگی موفق است و این اندیشه و فکر به ما امکان می دهد که قدرت تصمیم گیری هر انسان بستگی به میزان عزت نفس او دارد بنابراین نقش عزت نفس در زندگی انسان بسیار مهم وچشمگیر می باشد

افراددارای عزت نفس واقع بین هستند . خلاق و نیروی خلاقه خود را بکار می گیرد و به فراورده های ذهن خود توجه کافی دارند. کسانی که عزت نفس سالم دارند هرگز از اینکه بگویند « اشتباه کردم » واهمه و ترسی ندارند.  اشتباهات خود را واقع بینانه می پذیرند و برای اصلاح اشتباهات خود تلاش می کنند . در حالی که کسی که عزت نفس ندارد قبول هر اشتباه را به حساب تحقیر شدن خود می گذارد و دچار احساس گناه .احساس بی کفایتی و شرم و خجالت می شود . بنابراین اشتباهات خود را به دیگری نسبت می دهد .

همدردی و همدلی در اشخاصی که از سلامت عزت نفس برخوردارند . فراوان وجود دارد . بدلیل پذیرش و اطمینان به خود از دیگران نمی ترسند وبه اعتماد به نفس دیگران نیز احترام می گذارند . بنابراین روحیه همکاری برای دستیابی به هدفهای مشترک در افراد دارای عزت نفس سالم فراوان دیده می شود . جرات ورزی و شهامت ابراز وجود در این افراد وجود دارد .

وقتی عزت نفس فردی پائین باشد چه نشانه هایی دارد ؟ هنگامی که عزت نفس در شخصی کم است . هراس و ترس از واقعیت در فرد وجود دارد و ترس از حقایق درباره خود و پذیرش خود . ترس از افشا شدن ترس از فروریختن تظاهرها و وانمود ها . ترس از ناکامی . ترس از تحقیرشدن . این افراد گویا برای دیگران زندگی می کنند و همواره نگران قضاوتهای دیگران هستند بنابراین جرات اندیشیدن به خود و توانمندیهای خود را از دست می دهند . زود تسلیم می شوند ودیگران می توانند به سرعت آنان را دلسرد کنند و حالت انفعال در آنان فراوان دیده می شود . ترس و هراس از موانع وتصورات منفی از موانع سرراه دستیابی به هدفها از نشانه های عزت نفس پائین است .

[1] self -esteem

[2] Maddi, R. S.,

فهرست
فصل اول(کلیات پژوهش) 5

۱-۱مقدمه  6

۲-۱بیان مساله  8

۳-۱.اهمیت و ضرورت   10

۴-۱.اهداف پژوهش    11

۵-۱.فرضیه‌های پژوهش    11

۶-۱.سئوال‌های پژوهش    11

۷-۱.تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات و واژه‌ها 11

۱-۷-۱.تعریف مفهومی متغیرها 11

۲-۷-۱.تعریف عملیاتی متغیرها 11

فصل دوم (پیشینه پژوهش) 12

۱-۲.مقدمه  13

۲-۲.دینداری   13

۱-۲-۲.مفهوم دینداری   13

۲-۲-۲.تعاریف دین   14

۳-۲-۲.انواع دینداری   15

۱-۳-۲-۲.نوع شناسی شپرد  17

۴-۲-۲ابعاد دین   18

۵-۲-۲بررسی نظریه‌های دینداری: 18

۳-۲عزت نفس    23

۱-۳-۲مفهوم شناسی   24

۲-۳-۲حیطه‌های عزت نفس    25

۱-۲-۳-۲عزت نفس اجتماعی   25

۲-۲-۳-۲عزت نفس تحصیلی   25

۳-۲-۳-۲عزت نفس خانوادگی   25

۴-۲-۳-۲عزت نفس جسمانی   25

۵-۲-۳-۲عزت نفس کلی   26

۳-۳-۲اهمیت عزت نفس    26

۴-۳-۲سه شرط لازم برای داشتن عزت نفس    26

۱-۴-۳-۲احساس همبستگی خانواده 27

۲-۴-۳-۲قدرت   27

۳-۴-۳-۲الگوها 27

۵-۳-۲دیدگاه‌های روان‌شناختی عزت نفس    28

۱-۵-۳-۲دیدگاه راجرز 28

۲-۵-۳-۲دیدگاه کوپر اسمیت   29

۳-۵-۳-۲عزت نفس از دیدگاه براندن  30

۴-۵-۳-۲عزت نفس از دیدگاه اریکسون  31

۵-۵-۳-۲عزت نفس از دیدگاه آلپورت   32

۶-۵-۳-۲عزت دیدگاه نفس از دیدگاه آدلر  33

۶-۳-۲مشکلات ناشی از عزت نفس پایین   34

۷-۳-۲ عزت نفس از دیدگاه اسلام  34

۸-۳-۲عزت نفس در آیات قرآن  34

۹-۳-۲ عزت نفس در احادیث و روایات   35

۱۰-۳-۲عوامل تحقق عزت نفس از نظر اسلام  36

۱-۱۰-۳-۲ اطاعت از خداوند  36

۴-۲ مروری بر تحقیقات انجام شده 38

۱-۴-۲ تحقیقات داخلی   38

۲-۴-۲ تحقیقات خارجی   39

۵-۲ خلاصه و جمع‌بندی فصل   40

فصل سوم (روش) 41

۱-۳مقدمه  42

۲-۳روش پژوهش    42

۳-۳ جامعه آماری   43

۴-۳ نمونه و روش نمونه‌گیری   43

۵-۳ ابزارهای پژوهش    43

۱-۵-۳ پرسشنامه سنجش اعتقاد دینی )زارع و امین پور، ۱۳۹۰) 43

۲-۵-۳ پرسشنامه عزت نفس (روزنبرگ۱۹۶۵) 44

۶-۳ روش اجرای پژوهش    45

۷-۳ روش تحلیل داده‌ها 46

۸-۳ ملاحظات اخلاقی   46

فصل چهارم (یافته ها) 47

۱-۴مقدمه  48

۲-۴توصیف داده‌ها 48

۳-۴بررسی فرضیه  51

فصل پنجم (نتیجه‌گیری) 52

۱-۵ مقدمه  53

۲-۵ بحث و نتیجه‌گیری پیرامون فرضیه اصلی پژوهش    54

۳-۵ پیشنهادهای پژوهشی   55

۴-۵ پیشنهادهای کاربردی   55

۵-۵ محدودیت‌های پژوهش    56

این فایل ورد در 67 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

350,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 + یازده =