دانلود پایان نامه بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان


دانلود پایان نامه بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته روان شناسی گرایش کودکان استثنائی

چکیده :

در پژوهش‌ حاضر به بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان (       )پرداخته شده است . در پژوهش تعداد 60 نفر به عنوان گروه نمونه به شکل انتخاب در دسترس دبستان کیمیای سعادت منطقه 3 تهران انتخاب شده است.

برای سنجش روش فرزند پروری از آزمون بامریند و برای سنجش رشد اجتماعی کودکان از آزمون وایلند استفاده گردیده است و بدین منظور هر دو آزمون توسط والدین پاسخ داده شده است و داده های آماری بدست آمده توسط روش‌های آماری توصیفی و استنباطی محاسبه گردیده است .

نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بین سه سبک فرزند پروری ( مستبدانه ، سهل گیرانه ، آزاد منشانه ) فقط بین سبک فرزند پروری آزاد منشانه با رشد اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد . به این معنا که انتخاب سبک فرزند پروری آزاد منشانه از سوی والدین به افزایش رشد اجتماعی کودکان منجر می شود .

مقدمه :

خانواده پایه و اساس اجتماع وسلول سازنده‌ی زندگی و حیات بشری است و در وسیع‌ترین مفهوم کلمه ، خاستگاه اصلی اعضای خویش و پناهگاه آن است . پناهگاهی که نخستین تجربه‌ی انسان برای « اجتماعی زیستن » در آن صورت می گیرد . از خانواده است که فرد بر می‌خیزد و به خانواده است که فرد روی می آورد ، تا در آنجا با گروهی که با یکدیگر پیوندی نزدیک و صمیمی دارد آرام گیرد .

خانواده از مهم‌ترین و کهن‌ترین واحدهای اجتماعی است که بر نهادی به نام ازدواج بنا نهاده شده است . ( جامعه شناسی مفاهیم کلیدی ، قنادان ، مطیع ، 1383)

شیوه‌های تربیتی ،کنترل و اداره‌ی کودکان توسط والدین ، بدون شک یکی از مهمترین عوامل به وجود آمدن مشکلات رفتاری کودکان است . اغلب والدین اطلاعات و آشنایی کافی در زمینه‌ی شیوه‌ی برخورد و تربیت فرزندان خود را ندارند و این امر هم به علت فقر فرهنگی و تربیتی والدین ، سرپرستی ناقص یکی از والدین ، نابسامانی‌های خانوادگی یا دعوا و جدایی والدین است .

کودکان در جریان اجتماعی شدن مهر و صحبت ، فداکاری و گذشت ، خشم و نفرت ، حسادت و شک و کینه‌توزی را در کنار والدین و خواهران و برادران خود تجربه می‌کنند . خانواده آن قدر به هم وابسته‌اند که هر نوع مشکل یا مساله یک عضو خانواده به طور مستقیم بر زندگی سایر اعضاء تاثیر می‌گذارد .

روان شناسان سالهاست با ابداع روش‌های ویژه کوشیده‌اند تاثیر خانواده را بر چگونگی رشد شخصیت روشن کنند .( احدی ، جمهوری ، 1380)

در ابتدا ، نوزاد ،‌موجودی است ناتوان متکی به دیگران و این والدین هستند که باید نیازها و احتیاجات جسمی و روانی او را تأمین کنند . اما با رشد و نمو جسمی ،ذهنی و روانی کودک آرام آرام روند دلبستگی و وابستگی خود را تغییر می‌دهد و به جای دیگران فقط به خودش متکی می شود . ( سیف نراقی ، نادری ، 1380)

 

طرح مسأله :

زندگی برای انسان از راه تعامل و ارتباط ممکن می شود و اصلی‌ترین منبع ارتباط والدین هستند خانواده بیش از تمام محیط‌های اجتماعی در رشد و تکامل فرد تاثیر دارد و کودک بیش از آن که از اوضاع اجتماع متأثر شود ،تحت تاثیر شیوه های تربیتی خانواده است .

والدین به عنوان الگوی فرزندان و خانواده بوده و فرزندان سعی می نمایند که اعمال و رفتارشان را با آنها مطابقت دهند( خادمان ، 1383).

والدین از عوامل مهمی هستند که به فرزندان کمک می‌کنند تا از عهده‌ی آن چه که لازمه‌ی مستقل شدن است برآیند و تبدیل به بزرگسالی توانا ،‌ متکی به خود دارای تصویر مثبت از خود شوند . والدین برای بدست گرفتن ابتکار عمل و انجام وظیفه لزوماً اطلاعات خود را هر روز غنی‌تر کنند تا بتوانند بر کودکان خود مؤثر واقع شوند . والدین ، باید بدانند که کودکان در هر سنی توانایی انجام دادن چه کارهایی را دارند و متناسب با توانایی آنها ، از آنها انتظار داشته باشند .( احدی ،محسنی ،1376)

پژوهشگران معتقدند رابطه‌های والد فرزندی بر جهت یابی‌های تشخیص و رشد نیازهای روان شناختی و سایر خصوصیات فردی تاثیر میگذارد و شیوه‌های فرزند پروری والدین در برگیرنده‌ی الگوهای گسترده‌ای از تربیت کودک و ارزش‌ها و رفتارهای خاص تربیتی والدین است که در رشد و شکوفایی فرزندان و هم چنین طرز رفتار فرزندان نفوذ فراوانی دارند .( قربانی ، 1383)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………

فصل اول : کلیات پژوهش ………………………………………………………………………………

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….

طرح مسئله …………………………………………………………………………………………………..

ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………..

اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………….

پرسش‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………..

فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………..

متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………

تعاریف پژوهش ……………………………………………………………………………………………

فصل دوم …………………………………………………………………………………………………….

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….

الف ) رشد اجتماعی ………………………………………………………………………………………

رشد اجتماعی در دوران های مختلف ……………………………………………………………….

رشد اجتماعی در دوره‌ی پیش دبستانی ……………………………………………………………

رشد اجتماعی در دبستان ……………………………………………………………………………….

رشد اجتماعی در نوجوانی ……………………………………………………………………………..

اهداف رشد اجتماعی ……………………………………………………………………………………..

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا ……………………………………………………………………….

مطالعات عروسک بلوبد ………………………………………………………………………………….

تاریخچه‌ی فرزند پروری ………………………………………………………………………………..

شیوه‌ی فرزند پروری ازنظر باوم مریند …………………………………………………………..

شیوه مقتدرانه ………………………………………………………………………………………………

شیوه سهل انگاری ……………………………………………………………………………………….

شیوه خودکامه ……………………………………………………………………………………………..

الگوی جدید فرزند پروری بام مریند ………………………………………………………………..

نظریه‌های مربوط به شیوه‌ی فرزند پروری ……………………………………………………….

پژوهش‌های انجام شده در خارج و داخل کشور ……………………………………………….

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………..

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….

جامعه آماری پژوهش …………………………………………………………………………………..

نمونه و روش نمونه‌گیری ………………………………………………………………………………

ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………………….

الف) مقیاس شیوه‌های فرزند پروری ……………………………………………………………….

روایی ………………………………………………………………………………………………………….

پایایی ………………………………………………………………………………………………………….

تهیه نسخه فارسی ………………………………………………………………………………………..

نمره گذاری ………………………………………………………………………………………………….

مقیاس رشد اجتماعی و ایلند …………………………………………………………………………..

پایایی ………………………………………………………………………………………………………….

اعتبار ………………………………………………………………………………………………………….

روش جمع آوری داده‌ها ………………………………………………………………………………..

روش آماری ………………………………………………………………………………………………..

فرمول ضریب هم بستگی پیرسون …………………………………………………………………..

تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم …………………………………………………………………………………………………

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

بخش اول : توصیف نمرات به دست آمده از آزمون‌های رشد اجتماعی
وایلند و روش فرزند پروری باوم مریند ……………………………………………………………

1- نتایج بدست آمده از روش فرزند پروری ……………………………………………………..

2- داده های آماری مربوط به آزمون رشد اجتماعی وایلند …………………………………

3- داده‌های آماری مربوط به آزمون فرزند پروری سهل گیرانه …………………………..

4- داده‌های آماری مربوط به آزمون فرزند پروری مستبدانه ………………………………

5-داده‌های آماری مربوط به آزمون فرزند پروری آزاد منشانه ……………………………

بخش دوم : بررسی فرضیه‌های پژوهش ………………………………………………………….

1- بررسی فرضیه اول پژوهش ………………………………………………………………………

2- بررسی فرضیه دوم پژوهش ……………………………………………………………………..

3- بررسی فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………………….

فصل پنجم :………………………………………………………………………………………………….

بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….

محدودیت‌های پژوهش …………………………………………………………………………………..

پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………….

فصل ششم ………………………………………………………………………………………………….

خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………………………

فهرست منابع

این فایل ورد در 93 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *