دانلود مقاله شرحی بر اصول و قواعد شهرسازی بومی در ارتباط با نظریه های معاصر شهرسازی

دانلود مقاله شرحی بر اصول و قواعد شهرسازی بومی در ارتباط با نظریه های معاصر شهرسازی

دانلود مقاله شرحی بر اصول و قواعد شهرسازی بومی در ارتباط با نظریه های معاصر شهرسازی

چکیده

هدف اصلی نوشتار حاضر نیل به تصویر تصوری بیش کم روشن .3 اصول s قواعد شهرسازی بومی (ایرانی – اسلامی) است. .3 یک سور، مکتب شهرسازی اصفهان به دلیل تبیین روشن و دقیق مضمونی، در تاریخ معماری و شهرسازی ایران، به عنوان نمادی از شهرسازی بومی معرفی گردیده و شرح و بسط یافته است، و از سوی دیگر دو جنبش انوشهر گرایی» و «هسته های سازمند شهری» (Urban Village) به مثابهٔ نمادی از نظریه های معاصر شهری روستایی، که ریشه ۵در انگاره پایداری دارند، باز خوانی شدهاند. شدر هر بخشی، ۵در کنار مروری بر برخی مهم ترین منابع مکتوب مرتبط با موضوع، سعی گردیده ۵در قالب جداولی مشخص، سیاههای از مهمترین اصول آموزه های هر مکتب ارائه و در صورت لزوم l یکدیگر مقایسه گردند. در انتها »مکتب شهرسازی اصفهان (آموزههای بومی) با مؤلفه ها مشخصه های جنبشهای «نوشهر گرایی l نیز، .3 طریتی مقابلهٔ آموزه های مستخرج « هسته های سازمند شهری» (مؤلفههای جهان شمول)، افتراقات و اشتراکات میان آنها مورد تحلیل قرار گرفته و بر مبنای چنین قیاسی، آموزه های پیشنهادی نوشتار تحت عنوان اصول قواعد شهرسازی ہور محی در قالب بیست محور ارائه گردیده است. یافته های پژوهش نشان .3 آن دارند که میان انگارههای مکتب شهرسازی اصفهان و اصول و قواعد نظریه های معاصر شهرسازی، بالاخص «نوشهر گرایی» و «هسته های سازمند شهری»، تمایزهایی اند کی قرابت هایی بی شمار وجود دارد. در واقع تحلیل قیاسی این دور جریان، بیش .3 آن s مبین تعارضں s ناهمخوانی میان ویژگیهای شهرسازی بومی و مؤلفه های معاصر و جهانشمول شهری باشد، قرین و همسو بودن این و آن را یادآور می شود. گو این که در ارتباط با موضوعاتی همچون «حمل و نقل و ارتباطات»، «زمان سفر»، «فشردگی بافت» و … تمایزاتی میان این دو جریان مشاهده می شود، نگاهی دقیق تر حکایت از آن دارد که ریشهٔ این تفاوتها به ناهمزمانی جریانهای مذکور باز میگردد؛ به بیان ساده، این مصادیق تناقض زا، بنا به مقتضیات و شرایط زمانه و با عطف به زیست جهان ایرانیان عصر صفویه، هرگز در مکتب شهرسازی اصفهان به عنوان چالشی جدی مطرح نبودهاند. در مقابل ریشه داشتن ذات مفهوم پایداری در سویهها و ویژگیهای شهر سنتی – ماقبل مدرن، زمینه ساز شکل گیری قرابت های بسیاری میان جریانات معاصر شهرسازی و مکتب شهرسازی اصفهان آموزههای مکتب شهرسازی اصفهان را در خود دارند و از دیگر سوریی نگاه به بیرون دارند و پژواکی از مؤلفهها و مشخصه های مکاتب معاصر
شهرسازی リ بیان می کنند. حوزه شمول این اصول، تنها، شهر عرصه های شهری نیست، بلکه روستا قلمروهای روستایی し نیز می تواند در بر گیرد.
واژگان کلیدی: مکتب شهرسازی اصفهان، توسعهٔ پایدار، نوشهر گرایی، هسته های سازمند شهری، شهرسازی بومی.

توجه: به دلیل وارد شدن این متن از فایل pdf ممکن است جمله بندی و علائم نگارشی به هم ریخته باشد.

این فایل پی دی اف در 20 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

9,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.