دانلود مقاله جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر


دانلود مقاله جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر

دانلود مقاله جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر

طرح مساله: هدف مقاله بررسی رابطهٔ میان جرم، خشونت و احساسی امنیت
در فضای شهری است. فرضیهٔ پژوهشی بر مبنای نظریات جاکوبز (JaCObS) و زورکین )Zukin( به این صورراتف تنظیم شاده است: جرم خشونت در کاهش احساسی امنیت در فضاهای عمومی شهر موثرند و نقشی خشونت قوی تر از جرم
است. روش: روش پژوهش مبتنی بر آزمون نظریه است و روش آزمون فرضیه مبتنی بر تحلیلی سنجش تراکم نقطه ای شاخص ها و مجاور خی ( 2۷۶) در جادول توافقی است. نمونه های پژوهشی از ۴ ای فضای شهری که سرخوشه های نمونه گیری را شکل میدهند، به روش تصادفی جمعآوری شدهاند. یافته ها: یافتههای پژوهشی نشان میدهد که جرم بیش از خشونت می توانات مانع حضور مردم در فضای شهری و کاهش احساس امنیت گردد. همچنین احساسی امنیت رابطهٔ قوی با جرم و خشونت نشان نمیدهد. نتایج: نتایج پژوهشی از نظریه ی جکوبز حمایت نمیکند و نشان میدهد که نقش جرم در کاهش احساسی امنیت بیش از خشونت است.
کلید واژهها: امنیت، جرم، خشونت، دسترسی پذیری نمادین، فضای عمومی شهر

این فایل پی دی اف در 18 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *