دانلود مقاله جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر

دانلود مقاله جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر

دانلود مقاله جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر

طرح مساله: هدف مقاله بررسی رابطهٔ میان جرم، خشونت و احساسی امنیت
در فضای شهری است. فرضیهٔ پژوهشی بر مبنای نظریات جاکوبز (JaCObS) و زورکین )Zukin( به این صورراتف تنظیم شاده است: جرم خشونت در کاهش احساسی امنیت در فضاهای عمومی شهر موثرند و نقشی خشونت قوی تر از جرم
است. روش: روش پژوهش مبتنی بر آزمون نظریه است و روش آزمون فرضیه مبتنی بر تحلیلی سنجش تراکم نقطه ای شاخص ها و مجاور خی ( 2۷۶) در جادول توافقی است. نمونه های پژوهشی از ۴ ای فضای شهری که سرخوشه های نمونه گیری را شکل میدهند، به روش تصادفی جمعآوری شدهاند. یافته ها: یافتههای پژوهشی نشان میدهد که جرم بیش از خشونت می توانات مانع حضور مردم در فضای شهری و کاهش احساس امنیت گردد. همچنین احساسی امنیت رابطهٔ قوی با جرم و خشونت نشان نمیدهد. نتایج: نتایج پژوهشی از نظریه ی جکوبز حمایت نمیکند و نشان میدهد که نقش جرم در کاهش احساسی امنیت بیش از خشونت است.
کلید واژهها: امنیت، جرم، خشونت، دسترسی پذیری نمادین، فضای عمومی شهر

این فایل پی دی اف در 18 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

15,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.