طرح تفصیلی کرمان

گزارش تحلیل و پیشنهادات طرح تفصیلی کرمان مناطق یک و چهار شهر

فهرست مطالب طرح تفصیلی کرمان :

تهیه گزارش ها و نقشه های شبکه خیابان ها، نحوه استفاده از اراضی و سایر نقشه ها و نمودارهای لازم از وضع موجود

مقدمه

تحلیل بستر کالبدی

 • سازگاری
 • بررسی و تحلیل وضعیت کاربری ها و فعالیت ها در محدوده مورد مطالعه
 • بررسی فعالیت ها در گستره ها و محورهای تجاری، اداری و خدماتی
 • بررسی وضعیت سطوح و درصد و سایر ویژگی های کاربری ها در سطح تقسیمات محله، ناحیه، منطقه
 • بررسی کمبودهای خدماتی در سطوح مختلف
 • بررسی و تحلیل وضعیت کالبدی ساختمانها
 • بررسی و تحلیل ویژگی های ترافیکی

ارائه الگوی توسعه پیشنهادی

ارائه الگوی کلی نحوه مداخله و توسعه پیشنهادی

تخمین جمعیت پذیری محدوده

 • بررسی وضعیت جمعیت پذیری و کمبودهای خدماتی پس از جمعیت پذیری
 • وضعیت کمبودهای خدماتی منطقه ای پس از جمعیت پذیری
 • وضعیت کمبودهای خدماتی ناحیه ای پس از جمعیت پذیری
 • وضعیت کمبودهای خدماتی محلی پس از جمعیت پذیری
45,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.