تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

چکیده :

کراتین به عنوان یک مکمل نیروزای مؤثر در بین ورزشکاران شناخته شده است. هدف از این پژوهش مطالعه تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه ( با وزن 935/7 ± 87/67 کیلوگرم ، سن 72/3 ± 75/22 ) عضو تیم  تکواندو آمن ، که دست کم مدت 3 سال سابقه عضویت در یکی از تیمهای شرکت کننده در لیگ استان تهران را داشته اند ، بود. به همین منظور 20 ورزشکار انتخاب و به صورت تصادفی و در یک طرح دوسوکور به دو گروه کراتین ( 10n= ) و دارونما ( 10n= ) تقسیم شدند. سپس گروه مکمل کراتین به مدت 6 روز ،  هر روز 20 گرم کراتین در 4 وعده ( 5 × 4 گرم ) مصرف کردند در حالیکه گروه دارونما به همین شکل و اندازه ، گلوکز مصرف کردند. در پیش آزمون و پس آزمون ابتدا  وزن و توده بدون چربی آزمودنیها توسط دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن ارزیابی شد. سپس آزمودنیها آزمونی را که شامل ده نوبت پدال زدن با حداکثر سرعت وتوان به مدت 6 ثانیه  ( 6 × 10 ثانیه ) با30 ثانیه استراحت غیر فعال بین هر تکرار ، بر روی دوچرخه کارسنج بود انجام دادند که بلافاصله بعد از این آزمون از ورید بازوئی آزمودنیها در حالت نشسته توسط یک متخصص خونگیری می شد. در ضمن حداکثر سرعت در هر 6 ثانیه رکاب زدن  یادداشت می شد و در انتها میانگین حداکثر سرعت در کل 10 تکرار محاسبه شد. در انتها از آزمودنیها آزمونهای 40 یارد سرعت و چابکی ایلینویز  به عمل آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان آمونیاک خون گروه کراتین ، در پس آزمون با کاهش چشمگیری مواجه شده است. که این کاهش به لحاظ آماری معنی دار بود. علاوه بر این میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن درگروه کراتین از 82/8 ± 02/163 دور در دقیقه در پیش آزمون به 51/8 ± 12/174 دور در دقیقه در پس آزمون رسیده بود که این افزایش نیز  به لحاظ آماری معنی دار بود( 00/0 p= ). رکورد زمان اجرای آزمون سرعت و چابکی آزمودنیهای گروه کراتین در پس آزمون ها به ترتیب 38/0و 70/0 ثانیه بهبود یافته بود که این مقادیر هم به لحاظ آماری به ترتیب در سطح 02/0p= و 01/0p= معنی دار بود. وزن هر دو گروه کراتین و دارونما نیز به ترتیب 5/1 و 53/0 کیلوگرم و توده بدون چربی گروه کراتین و دارونما نیز به ترتیب 56/1 و 68/0 کیلوگرم افزایش یافته بود که این افزایش ها نیز به لحاظ آماری معنی دار بود . به طور کلی با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که مصرف مکمل کراتین علیرغم اینکه باعث کاهش تجمع آمونیاک در خون می شود، سرعت عملکرد را نیز در فعالیتهای تناوبی در سطح بالاتر حفظ می کند. همچنین مصرف مکمل کراتین باعث بهبود سرعت و چابکی و همچنین افزایش وزن و توده بدون چربی آنها می شود.

فهرست مطالب

عنوان  صفحه
فصل اول : طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 1
1-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2. بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 7
1-4. اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 10
1-5. متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 11
1-6. فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 11
1-7. محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 12
1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق……………………………………………………………………………………. 13
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………….. 15
2-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-2. مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 16
   2-2-1. کراتین……………………………………………………………………………………………………………………….. 16
     2-2-1-1. تاریخچه کراتین…………………………………………………………………………………………………. 16
     2- 2-1-2. منابع کراتین…………………………………………………………………………………………………….. 17
     2-2-1-3. سنتز درونی و مکانیزم کراتین…………………………………………………………………………… 18
     2-2-1-4. نقش کراتین در بدن………………………………………………………………………………………….. 21
     2-2-1-5. عوارض جانبی……………………………………………………………………………………………………. 23
   2-2-2. آمونیاک ……………………………………………………………………………………………………………………… 25
25          2-2-2-1. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی………………………………………………………………
25      2-2-2-2. پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش……………………………………………………………………….
26      2-2-2-3. سایر حامل های بنیان آمین………………………………………………………………………………
27      2-2-2-4. انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی………………………………………………………………………….
29      2-2-2-5. پالایشNH3پلاسمائی……………………………………………………………………………………..
32           2-2-2-6. سازگاری آثار مرکزی و محیطی آمونیاک……………………………………………………………
32      2-2-2-6-1. خستگی مرکزی……………………………………………………………………………………………….
35      2-2-2-6-2.خستگی پیرامونی…………………………………………………………………………………………….
40      2-2-2-7.متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده……………………………….
44    2-2-3. سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن……………………………………
47    2-2-4. وزن…………………………………………………………………………………………………………………………
48      2-2-4-1. عوامل مؤثر در وزن…………………………………………………………………………………………….
50    2-2-5. وزن بدون چربی ……………………………………………………………………………………………………..
52    2-2-6. چربی و مهارتهای ورزشی………………………………………………………………………………………….
53    2-2-7. سرعت…………………………………………………………………………………………………………………….
55      2-2-7-1. انواع سرعت و آزمونهای آن………………………………………………………………………………..
56      2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت………………………………………………………………………………………..
58    2-2-8. چابکی…………………………………………………………………………………………………………………….
59      2-2-8-1. آزمون های چابکی……………………………………………………………………………………………..
60 2-3. تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین…………………………………………………………….
60    2-3-1.  تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………
61    2-3-2. تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………
61      2-3-2-1.  مکمل سازی کوتاه مدت………………………………………………………………………………….
63      2-3-2-2. مکمل سازی کراتین و قدرت……………………………………………………………………………..
66      2-3-2-3. مکمل سازی کراتین و سرعت……………………………………………………………………………
69      2-3-2-4. مکمل سازی کراتین و توان……………………………………………………………………………….
74      2-3-2-5. مکمل سازی کراتین و چابکی……………………………………………………………………………
76      2-3-2-6. مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی…………………………………………………………………..
80      2-3-2-7. مکمل سازی کراتین و آمونیاک…………………………………………………………………………..
84 فصل سوم : روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………
85 3-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………
85 3-2. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………
85 3-3. مشخصات آزمودنیها…………………………………………………………………………………………………………….
86

3-4. مکمل سازی آزمودنیها……………………………………………………………………………………

87

3-5. تمرینات ورزشی آزمودنیها………………………………………………………………………………………………….

88 3-6. متغیر های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….
88 3- 7. ابزار های اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………..
89 3-8. روشهای اندازه گیری متغیرها…………………………………………………………………………………………….
89   3-8-1. قد………………………………………………………………………………………………………………………………..
89    3-8-2. خونگیری…………………………………………………………………………………………………………………….
90      3-8-2-1. تحلیل نمونه های خونی…………………………………………………………………………………….
90    3-8-3. ترکیبات بدن……………………………………………………………………………………………………………..
90    3-8-4. آزمون 40 یارد سرعت………………………………………………………………………………………………
91    3-8-5. آزمون چابکی ایلینویز………………………………………………………………………………………………..
92 3-9. روشهای آماری تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………
93 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها…………………………………………………………………………………..
94 4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………
94 4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها………………………………………………………………………………………..
95    4-2-1. آمونیاک………………………………………………………………………………………………………………………
96    4-2-2. سرعت…………………………………………………………………………………………………………………………
97   4-2-3. چابکی………………………………………………………………………………………………………………………….
98    4-2-4. وزن بدن……………………………………………………………………………………………………………………..
99    4-2-5. توده بدون چربی………………………………………………………………………………………………………..
100    4-2-6. مایعات بدن…………………………………………………………………………………………………………………
101    4-2-7. کراتینین……………………………………………………………………………………………………………………..
102    4-2-8. میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن…………………………………………………………………………..
103 4-3. آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………….
103    4-3-1. فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………….
105   4-3-2. فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………..
106    4-3-3. فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………
107    4-3-4. فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………..
108    4-3-5. فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………….
109    4-3-6. فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………….
110    4-3-7. فرضیه هفتم……………………………………………………………………………………………………………….
111    4-3-8. فرضیه هشتم………………………………………………………………………………………………………………
113    4-3-9. فرضیه نهم………………………………………………………………………………………………………………….
114   4-3-10. فرضیه دهم……………………………………………………………………………………………………………….
118 4-4. متغیرهای وابسته به تحقیق………………………………………………………………………………………………..
121 فصل پنجم : بحث ، بررسی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………….
122 5-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..
122 5-2. خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..
124 5-3. بحث و بررسی………………………………………………………………………………………………………………….
129 5-4. نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..
129 5-5. پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………..
131 منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………
پیوستها
142 پیوست 1. فرم یادداشت تغذیه و تمرین آزمودنیها………………………………………………………………………
143 پیوست 2. مواردی که در طول تحقیق باید توسط آزمودنیها رعایت شوند…………………………………
144 پیوست 3. نمونه فرم دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن …………………………………………………………

 

فایل به صورت ورد می باشد.

15,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.