or

دانلود فایل شناسایی عوامل کنترل داخلی در شرکت ها و موسسات اقتصادی معین و شناسایی نقاط قوت وضعف آن ها

مقدمه

مدیریت دانش بکارگیری اثربخش و کارآی منابع جهت دستیابی به اهداف سازمان می باشد. یک مدیر باید عملیات سازمان را جهت رسیدن به حداکثر منافع برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل کند و در سال های اخیر پیشرفت سریع فن آوری و وجود رقابت شدید در بازارها موجب شده تا کسب جایگاه مناسب در بازارها و حفظ آن یکی از دغدغه های اصلی مدیریت گردد. در چنین محیط اقتصادی، مدیریت تأکید فزاینده ای بر اثربخشی، کارآیی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان دارد.

مدیران از خدمات کارشناسان و تخصصان خارج از سازمان خود برای تعیین مشکلات و ارائه ی راه حل های آن بهره می گیرند، تا با استفاده از این خدمات به موفقیت های روزافزونی دست یابند. شرایط کنونی ایجاب می کند که اشخاصی به طور تمام وقت بر مجموعه عملیات و فعالیت های یک سازمان نظارت کنند و با ارائه گزارش های مالی و آماری، مدیران را در جریان رویدادهای واقع شده و احتمالی سازمان قرار دهند. در سال های اخیر که محیط درونی و بیرونی سازمان ها متحول شده و تغییرات را به سرعت تجربه می کنند، نیازهای اطلاعاتی مدیران نیز افزایش یافته است و تنها اطلاعات مندرج در صورت های مالی پاسخگوی این نیازها نیست. واحدهای اقتصادی اطلاعاتی را دنبال می کنند که با آن بتوانند در مورد کیفیت عملیات انجام شده قضاوت کنند و موجب پیشرفت آن شوند. معیار سنجش  در این نوع گزارش ها نه تنها ریال، بلکه ساعات کار، وزن مواد اولیه، تعداد مشتریان، تعداد کارکنان برکنار شده و معیارهای دیگری است که مدیریت با استفاده از این اطلاعات قادر به کنترل و هدایت واحد تجاری می شود.

از این رو کانون توجه و دامنه بسیاری از حسابرسی ها در بخش عمومی و خصوصی دستخوش دگرگونی هایی شد و از آن جا که صورت های مالی به تنهایی پاسخ گوی نیازهای اطلاعاتی مدیریت نبود، مدیران در بخش خصوصی و دولتی  در پی کسب اطلاعات بیشتر به منظور ارزیابی و قضاوت در مورد کیفیت عملیات و پیشرفت های عملیاتی بودند. در چنین شرایطی، حسابرسی داخلی و به تبع آن حسابرسی عملیاتی پا به عرصه گذاشتند.

رسیدن به عملیات کارآ و اثربخش، مسوولیت اصلی مدیریت است و عملیات و کنترل مدیریت باید در راستای رسیدن به این هدف طراحی گردد. حسابرسی عملیاتی، مصداق بارزی از خدمات مشاوره مدیریت است که در قالب خدمات مشاوره ای توسط حسابرسان ارائه می شود و ممکن است برخی از ویژگی های حسابرسی صورت های مالی را داشته باشد.

این نوع حسابرسی شامل بررسی روشمند فعالیت های یک سازمان یا بخش مشخصی از آن، به منظور ارزیابی دستیابی آن فعالیت به اهداف مشخص خود است.

هدف های کلی حسابرسی عملیاتی می تواند شامل ارزیابی عملکرد، شناسایی فرصت های بهبود عملیات، ارائه پیشنهادهایی برای بهبود عملیات در چارچوب اثربخشی، کارآیی و صرفه اقتصادی یا لزوم انجام بررسی ها و اقدامات بیشتر در برخی از فعالیت ها باشد.

بر اساس قوانین موجود نیز مدیران به ویژه در بخش دولتی نسبت به فراهم آوردن اطلاعات به موقع، مفید و قابل اتکا به منظور پاسخ گویی برنامه های دولتی فراهم کننده اهداف پاسخ گویی و یادگیری می باشد. تبلور معیار پاسخ گویی از آنجا ناشی می شود که در فقدان انگیزه سود و شاخص سودآوری، ارزیابی عملکرد مدیران باید بر مبنای شاخص های دیگری غیر از سود انجام شود به همین دلیل مفهوم پاسخ گویی به عنوان معیاری برای ارزیابی عمکرد مورد پذیرش بخش عمومی قرار گرفته است.

 

فهرست

فصل اول- کلیات تحقیق

مقدمه                                                                                                   5

بیان مساله                                                                                              7

هدف تحقیق                                                                                           8

فرضیه های تحقیق                                                                                    9

جامعه تحیقق                                                                                          10

روش تحقیق                                                                                           11

جمع آوری تحقیق                                                                                    11

واژه های عملیاتی                                                                                     12

فصل دوم- ادبیات تحقیق

مقدمه                                                                                                   14                                                                                              تاریخچه حسابرسی عملیاتی                                                                         15

تعریف حسابرسی عملیاتی                                                                           16

استانداردهای حسابرسی عملیاتی                                                                   20

چارچوب چگونگی انجام حسابرسی عملیاتی                                                      23

اهداف حسابرسی عملیاتی                                                                            23

مزایای حسابرسی عملیاتی                                                                            26

بررسی و تکمیل عملیات حسابرسی عملیاتی                                                      29

نمودار حسابرسی عملیاتی                                                                           30

محتوای گزارش حسابرسی عملیاتی                                                                31

کیفیت گزارش حسابرسی عملیاتی                                                                  32

ارائه کنندگان خدمات حسابرسی عملیاتی                                                         33

پیشینه کنترل داخلی                                                                                   34

تعریف کنترل داخلی                                                                                 35

اجزای کنترل داخلی                                                                                  39

ضروریت وجود کنترل داخلی                                                                       42

محدودیت کنترل داخلی                                                                             43

شکست های کنترل داخلی                                                                           44

تخطی مدیریت از کنترل داخلی                                                                     45

اثربخشی در سیستم کنترل داخلی                                                                   49

تحقیقات مرتبط با کنترل داخلی                                                                     51

فصل سوم- روش تحقیق

مقدمه                                                                                                   57

روش تحقیق                                                                                           57

روش جمع آوری                                                                                     57

ابزار اندازه گیری                                                                                      57

روایی و پایایی پرسشنامه                                                                            58

روش آلفای کرونباخ                                                                                 59

فرضیه های تحقیق                                                                                    60

نمونه گیری                                                                                            60

متغیرهای تحقیق                                                                                       60

روش آزمون فرضیات                                                                                61

فصل چهارم- یافته های پژوهش

مقدمه                                                                                                   62

ویژگی جمعیت شناختی نمونه آماری                                                              62

وضعیت پاسخ دهی افراد به سوالات اختصاصی                                                   64

بررسی فرضیه اول تحقیق                                                                            67                                                                            بررسی فرضیه دوم تحقیق                                                                            68

بررسی فرضیه سوم تحقیق                                                                          69                                                                          فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهاد

مقدمه

نتیجه گیری

نتایج فرضیه اول تحقیق

نتایج فرضیه دوم تحقیق

نتایج فرضیه سوم تحقیق

پیشنهاد

پیشنهادهای کاربردی

پیشنهاد برای تحقیقات آتی

محدودیت های تحقیق

منابع و ماخذ

این فایل ورد در 73 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

75,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.