دانلود فایل سامانه هوشمند جامع امور گمرکی

1-1  مقدمه
امروزه گمرکات به عنوان مبادی ورودی و خروجی هر کشوری محسوب می شوند و ارتقای عملکرد آنها نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارد. گمرک خرمشهر به عنوان یکی از گمرکات فعال کشور نیز در راستای محقق شدن شکوفایی اقتصادی کشور در حال فعالیت است. اظهارکالا با استفاده از روش های سنتی دارای مشکلات و موانع عدیده ای است که با افزایش حجم صادرات و واردات کالاها ترافیک های زیادی در این زمینه ایجاد شده اندکه به نوعی می توان گفت به سختی پاسخگوی نیازها در این عرصه می باشند. لذا دور اظهاری طرحی جدید و نوین بدنبال کوتاه ترکردن مسیر و همچنین استفاده از زمان مفید و با راندمان بالا می باشد که اکنون در گمرکات فعال کشور در حال پیاده سازی می باشد. اگر چه سرعت اجرای این کار در دستگاه های اجرایی مربوطه با روندی کند در حال اجرا می باشد.

 

1-2  بیان مسئله
در این تحقیق بر آنیم ابتدا سیستم مذکور را شناسایی کرده و شناختی از خصوصیات و قابلیت های آن در مقاسیه با سیستم قبل از آن (آسیکودای جهانی) بدست آوریم؛ سپس تغییراتی که این سیستم در روند کاری گمرک خرمشهر داشته را تجزیه و تحلیل کرده  و در پایان ، با تلفیق مراحل انجام شده به ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد و افزایش قابلیت سیستم مذکور می پردازیم.

یکی از مشکلات و چالش هایی که گمرکات ایران از جمله گمرک خرمشهر با آن مواجه است، طولانی بودن زمان انجام تشریفات گمرکی کالا می باشد که طبعات منفی این مشکل مستقیماً متوجه بخش تولید و بازرگانی کشور است که با افزایش زمان ترخیص کالاها هزینه های آن ها را افزایش می دهد. وجود صدها وارد کننده و یا ترخیص کار در سالن سرویس ارزیابی کارایی کارکنان را کاهش داده و ملاقات چهره به چهره کارکنان با ارباب رجوع ، ریسک درستکاری و میزان زمان تلف شده برای هر حق العمل کار در گمرک را افزایش می دهد. و این کار موجب می گردد ترافیک بزرگ جمعیتی در گمرکات به وجود آید و کارایی کارمندان گمرک برای انجام کار کاهش یابد. (کریاسیان، 1393)

همچنین برای فهم عمیق تر بهبود این سیستم نوین در عملکرد گمرک خرمشهر سعی بر آن داریم که عملکرد این گمرک را با قبل از اجرای طرح اظهار از راه دور در آن و برخی گمرکات دارای این سیستم هوشمند مقایسه نماییم. طرح الکترونیکی اظهار از راه دور در گمرک خرمشهر جهت کاهش زمان تشریفات ترخیص کالا و صرفه جویی در وقت و هزینه ها و به نوعی برای به حداقل رساندن بحران بوروکراسی(کاغذ بازی) در این گمرک به اجرا در آمده است. از مشکلات پیش روی این تحقیق می توان جدید بودن موضوع تحقیقاتی و عدم تمرکز هیچ یک از مقالات جدید با عناوین تجارت الکترونیک ، دولت الکترونیک و گمرک الکترونیک برآن و همچنین عدم همکاری برخی از افرادی که به تازگی در استفاده و اجرای این طرح الکترونیکی متخصص شده اند، را نام برد.

 

1-3  اهداف تحقیق
بررسی اجرای سامانه هوشمند جامع امور گمرکی در گمرک خرمشهر
شناسایی مزایای استفاده از سامانه جامع گمرکی در گمرک خرمشهر
هدف از راه اندازی سامانه جامع الکترونیکی (طرح الکترونیکی اظهار از راه دور) در گمرکات ایران
ارائه راهکار های مناسب جهت افزایش اثربخشی و بهره وری گمرک خرمشهر در جهت اجرای سامانه جامع الکترونیکی
1-4 فرضیات تحقیق
بین اجرای سامانه هوشمند جامع امور گمرکی در گمرک خرمشهر (طرح الکترونیکی اظهار از راه دور)  و بهبود عملکرد کارکنان رابطه ی معناداری وجود دارد.
بین اجرای سامانه هوشمند جامع امور گمرکی در گمرک خرمشهر (طرح الکترونیکی اظهار از راه دور) و عملکرد صادرکنندگان و واردکنندگان رابطه ی معناداری وجود دارد.
بین اجرای سامانه هوشمند جامع امور گمرکی در گمرک خرمشهر (طرح الکترونیکی اظهار از راه دور)  و تسریع در صادرات و واردات کالاها رابطه ی معناداری وجود دارد.
بین اجرای سامانه هوشمند جامع امور گمرکی در گمرک خرمشهر(طرح الکترونیکی اظهار از راه دور) و زمان انجام تشریفات رابطه معناداری وجود دارد.
 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1  مقدمه. 2

1-2  بیان مسئله. 2

1-3  اهداف تحقیق.. 3

1-4 فرضیات تحقیق.. 4

1-5  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-6  روش انجام تحقیق.. 5

1-7 محدودیت تحقیق.. 5

1-8  واژگان کلیدی.. 6

1-8-1 آسیکودا 6

1-8-2 اظهار از راه دور 6

1-8-3 تشریفات گمرکی.. 7

1-8-4 واردات.. 7

1-8-5 ترخیص کالا. 8

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 10

2-2 سازمان گمرک.. 11

2-3 نقش و وظایف گمرک.. 12

2-4 مشکلات و چالش های گمرکات ایران. 14

2-5 ساختار سازمانی گمرک خرمشهر. 15

2-6  اهداف بلند مدت گمرک خرمشهر. 16

2-7 اهمیت گمرک الکترونیکی.. 17

2-8 فرایند اظهارکالا به گمرک  به روش سنتی و نحوه ترخیص کالا. 18

2-9 سامانه دور اظهاری ( اظهارالکترونیک) 19

2-10 مراحل هشت‌گانه اظهار از راه دور 20

2-11 سابقه دور اظهاری در گمرک خرمشهر. 21

2-12 فواید الکترونیکی کردن فرایند اظهار کالا در گمرکات.. 22

2-13 انواع اظهارنامه. 23

2-13-1  اظهـارنـامـه گـمـرکـی.. 23

2-13-2  اظهـارنـامـه ورود یـا خـروج. 23

2-13-3  اظـهـارنـامـه کـالا. 23

2-13-4   اظـهـارنـامـه مـبـداء 24

2-13-5   اظـهـارنـامـه اجـمـالـی.. 24

2-14  واردکننده کالا. 24

2-15  راه های واردات کالا. 24

2-16  واردات کالا به 4 منظور صورت می‌پذیرد. 25

2-16-1 ورود قطعی : 25

2-16-2 ورود موقت : 25

2-16-3 کالاهای مرجوعی (اعاده به خارج از کشور) : 25

2-16-4 ترانزیت داخلی و خارجی : 26

2-17 تشریفات ترخیص کالا از گمرک.. 26

2- 18 پیشینه تحقیق.. 28

2-19  اهمیت پیشینه در تحقیقات.. 28

فصل سوم : روش انجام تحقیق

3-1 مقدمه. 33

3-2 روش تحقیق.. 33

3-3 فرایند انجام پژوهش… 35

3-4 جامعه آماری.. 35

3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 36

3-6  روش گردآوری اطلاعات.. 38

3-7  تحلیل پرسشنامه. 38

3-8 اعتبار یا روایی تحقیق.. 39

3-9 پایایی تحقیق.. 40

3-9-1 ضریب آلفای کرونباخ 41

3-10  آزمون های استفاده شده دراین تحقیق.. 41

3-11 خلاصه فصل سوم. 42

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

1-4 مقدمه. 44

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها 44

4-3  تحلیل های توصیفی.. 45

4-3-1  جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. 46

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان. 47

4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 48

4-3-4  جدول و نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 49

4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی.. 50

4-5  بررسی فرض نرمال بودن داده ها 50

4-6  آزمون فرضیه ها 52

4-6-1 آزمون فرضیه اول. 52

4-6-2 آزمون فرضیه دوم. 54

4-6-3 آزمون فرضیه سوم. 55

4-6-4 آزمون فرضیه چهارم. 56

4-8 خلاصه فصل چهارم. 58

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 60

5-2 نتیجه گیری از فرضیه ها 60

5-2-1 نتیجه گیری از فرضیه اول. 60

5-2-2 نتیجه گیری از فرضیه دوم. 61

5-2-3 نتیجه گیری از فرضیه سوم. 61

5-2-4 نتیجه گیری از فرضیه چهارم. 62

5-3 پیشنهادات.. 62

5-4 پیشنهادات به محققین آینده 64

پیوست ها 65

(منــــابع   و   مــــآخذ) 66

پرسشنامه. 68

 

این فایل ورد در 82 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

245,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.