دانلود ترجمه مقاله کنترل هموار نوسانات تولید برق فوتوولتائیک (PV) و توان بادی، مبنی بر باتری‌خانه ذخیره کننده انرژی (BESS)


چکیده__ از باتری خانه ذخیره کننده انرژی (BESS) برای مقاصد فعلی هموار کردن (منظور از بین بردن نوسانات) نوسانات تولید انرژی بادی و خورشیدی استفاده می شود. این سیستم‌های قدرت هیبرید مبنی بر BESS، به یک استراتژی کنترل مناسبی که بتواند به‌صورت موثری سطوح توان خروجی و حالت شارژ (SOC) باتری را تنظیم کند، نیازمندند. این مقاله، نتایج بررسی شبیه سازی سیستم قدرت هیبرید بادی/ فوتوولتائیک (PV)/BESS را که به منظور بهبود عملیات هموار کردن شکل موج توان تولیدی خروجی، و موثر بودن کنترل SOC باتری انجام شده است، ارائه می دهد. یک روش کنترل هموار برای کاهش نوسانات توان خروجی هیبریدی بادی/PV و نیز تنظیم SOC باتری تحت شرایطی خاص، در اینجا ارائه شده است. یک روش جدید تخصیص توان لحظه ای مبنی بر BESS نیز پیشنهاد شده است. فواید این روش‌ها نیز با استفاده از نرم افزار MATLAB/SIMULINK بررسی شده است.

    اصطلاحات مربوط__ کنترل هموار سازگار، باتری خانه ذخیره انرژی (BESS)، تولید توان خورشیدی، حالت شارژ(SOC) ، تولید توان بادی.

 

فهرست اصطلاحات

WPGS : سیستم تولید WP

PVGS : سیستم تولید توان PV

Vbat: ولتاژ ترمینال سیستم ذخیره انرژی باتری (V)

Ibat : جریان سیستم ذخیره انرژی باتری

Vocv : ولتاژ مدار باز باتری (V)

Rbatint : مقاومت داخلی سیستم ذخیره انرژی باتری

Rch : مقاومت داخلی شارژ

Rdis : مقاومت داخلی دشارژ

SOC : حالت شارژ (%)

SOCini : مقدار اولیه SOC (%)

η: بازده (راندمان) شارژ/دشارژ

chη : بازده شارژ (%)

disη : بازده دشارژ (%)

Qbat : ظرفیت سیستم ذخیره انرژی باتری (KWh)

 

استراتژی کنترل هموار مبنی بر SOC :

ui : وضعیت استارت-استاپ واحد i

SOCi : SOC واحد i (%)

SODi : حالت دشارژ واحد i (%)

L : تعداد کل PCS

M : تعداد کل تجاوز از ماکزیمم (بیشینه) محدودیت‌های حد توان مجاز

T : دوره تناوب تحقیق شده

n : تعداد نمونه‌ها

Δt : سیکل کنترل (ثانیه)

: بیشینه توان تخلیه (دشارژ) واحد j (KW)

: بیشینه توان شارژ واحد j (KW)

δWPPV: مقدار حد سرعت نوسان توان تعیین شده (%/min)

Ai : ضریب توان اصلاح شده برای واحد i

SOCref : مقدار مرجع SOC (%)

: بیشینه SOC مجاز واحد i (%)

: کمینه SOC مجاز واحد i (%)

fLT : بلوک جدول سنجش یک-بعدی که در آن ورودی، SOCi باتری بوده و خروجی، Ai می باشد.

fWPPV : تابعی برای محاسبه سرعت اصلی نوسان توان بادی و خورشیدی

fhybrid : تابعی برای محاسبه سرعت نوسان توان هیبریدی بادی/PV/ BESS

rT(WPPV) : سرعت اصلی نوسان توان تولیدی بادی و PV، حین دوره تناوب تحقیق شده (%/min)

RT(hybrid): سرعت نوسان توان هیبریدی بادی/PV/BESS حین دوره تناوب تحقیق شده (%/min)

Pmax(WPPV)  : بیشینه مقدار توان (KW)

Pmin(WPPV)  : کمینه مقدار توان

Prated(WPPV)  : توان نامی کل تولید بادی و PV (KW)

uWPk : وضعیت استارت-استاپ WPGS k

uPVk: وضعیت استارت-استاپ PVGS k

PratedWP_k : توان نامی WPGS k (KW)

PratedPV_k: توان نامی PVGS k (KW)

PiniBESS : توان اولیه BESS (KW)

PWPPV : توان کل تولید WP و PV (KW)

TWPPV : ثابت زمانی برای کنترل هموار (ثانیه)

s : متغیر مختلط

rWPPV(t) : سرعت اصلی نوسان توان کل تولید PV و WP در زمان t (%/min)

KriseWPPV : مقدار حد زمان سعود (برخاست)

KdropWPPV : مقدار حد سرعت افت (kW/sec)

PDRLWPPV: توان خروجی محدود کننده سرعت دینامیک (DRL) (KW)

PCS : سیستم‌های مبدل توان

Pi : توان هدف PCS i (KW)

PBESS : توان هدف BESS (KW)

PsmoothWPPV : توان هدف هموار (KW)

δWPPV : مقدار حد سرعت نوسان توان تعیین شده

 

چکیده 
اصطلاحات مربوط
فهرست اصطلاحات
1.   مقدمه
شکل 1.   سیستم تولید توان  هیبریدی بادی/PV/
شکل 2.   توان WPGS (سیستم تولید توان بادی)، مبنی بر توان خروجی بادی در ژآنگبی که بطور عملی بدست آمده است.
شکل 3.   توان PVGS (سیستم تولید توان خورشیدی) مبنی بر توان خروجی PV در ژآنگبی که بطور عملی بدست آمده است.
2.   مدل کردن منابع توان
الف.  مدل کردن سیستم تولید توان بادی
ب.  مدل سازی سیستم تولید قدرت PV (فوتوولتائیک)
ج. مدل سازی BESS
شکل 5.   مشخصات ولتاژ مدار باز، در مقابل SOC باتری.
شکل 6.   مقاومت داخلی در مقابل SOC باتری.
جدول 1.   مشخصات سیستم ذخیره انرژی باتری
3.   استراتژی کنترل هموار کننده مبنی بر SOC
روش 2: توان اولیه BESS، بر مبنای محدود کننده سرعت دینامیکی (پویا) ارائه شده، محاسبه شده است: یعنی، سرعت تغییرات توان در زمان t اینگونه محاسبه می شود
ضریب توان اصلاح شده Ai در مقابل SOC باتری.
شکل 8.   فلوچارت فرآیند برای برآورده کردن محدودیت‌های توان مجاز هر واحد BESS.
جدول 2.   توان هدف PCS را برای تقاضای 800-kW تعیین کنید.
جدول 3.   توان هدف PCS را برای تقاضای -800 kW تعیین کنید.
4 .   شبیه سازی و معتبرسازی
الف.  دو روش کنترل هموار، تحت شرایط SOC طبیعی
شکل 9.   شکل موج‌های توان در مورد الف  (a) با روش 1 و (b) با روش 2.
شکل 10.   شکل موج‌های سرعت نوسان توان در مورد A (a) با استفاده از روش 1 و (b) با استفاده از روش 2.
ب.  مدیریت انرژی تحت شرایط شدید SOC
شکل 11.   شکل موج‌های توان برای هر واحد PCS در مورد الف (a) با روش 1 و (b) با روش
شکل 12.   شکل موج‌های SOC در مورد الف (a) با روش 1 و (b) با روش 2.
شکل 13.   شکل موج‌های توان در مورد ب.
ج.  کنترل هموار خروجی PV روزانه، تحت محدودیت سرعت نوسان توان
5.   نتیجه گیری
کلمات کلیدی
کنترل هموار سازگار، باتری خانه ذخیره انرژی (BESS)، تولید توان خورشیدی، حالت شارژ(SOC) ، تولید توان بادی –
ترجمه مقدمه
در سال‌های اخیر، تولید برق با استفاده از انرژی باد و خورشید (PV) توجه چشمگیری را در سراسر دنیا به خود وا داشته است. شرکت دولتی شبکه برق چین (SGCC)، در حال ساخت پروژه نمایشی مشترک خطوط انتقال، و پست ذخیره انرژی بادی/PV/باتری ای (BESS) ملی بوده، و این پروژه در منطقه ژآنگبی، هبی در چین واقع است. ژآنگبی متعلق به نیروگاه بادی 10 ملیون کیلوواتی چین می باشد. پروژه نمایشی در سه مرحله برنامه ریزی شده است. اکنون در مرحله نخست قرار داشته . تا پایان ماه دسامبر سال 2011، یک مزرعه بادی 100 مگاواتی، یک مزرعه 40 مگاواتی، و یک BESS لیتیومیونی 14-MW/63-MWh در ژانگبی ساخته خواهد شد. سیستم ذخیره سازی انرژی باتری، قادر به ارائه پاسخ‌های مدیریت انرژی انعطاف پذیری است که می تواند کیفیت توان سیستم‌های تولید توان هیبریدی انرژی تجدیدپذیر را بهبود بخشد. بدین منطور، روش‌های کنترلی و پیکربندی‌های زیادی باید برای سیستم‌های ذخیره سازی انرژی هیبریدی _مانند یک سیستم ذخیره سازی انرژی باتری، یک سیستم مغناطیسی ابررسانا (SMES)، یک سیستم انرژی چرخ طیار (FES)، یک سیستم انرژی خازنی (ECS)، و یک سیستم هیبریدی پیل سوختی/الکترولایزر_ ارائه شده‌اند تا نوسانات توان را کاهش داده یا کیفیت توان را بهبود بخشند. به لطف توسعه سریع باتری‌ها، سیستم‌های ذخیره سازی امرژی باتری به تازگی آغاز به بکار رفتن در کاربردهایی همانند تنظیم فرکانس، پایدارسازی شبکه، کاهش تلفات انتقال، کاهش پرباری، افزایش قابلیت اطمینان، هموار کردن انرژی‌های خورشیدی و بادی، تغییر جهت چرخش، اصلاح پیک، یکسان سازی بار، منابع توان اضطراری، خدمات شبکه، ایستگاه‌های شارژ وسایل نقلیه برقی (EV)، و دیگر کاربدرها، کرده‌اند.

Battery Energy Storage Station (BESS)-Based
Smoothing Control of Photovoltaic (PV) and
Wind Power Generation Fluctuations
Xiangjun Li, Senior Member, IEEE, Dong Hui, and Xiaokang Lai

Abstract—The battery energy storage station (BESS) is the
current and typical means of smoothing wind- or solar-power
generation fluctuations. Such BESS-based hybrid power systems
require a suitable control strategy that can effectively regulate
power output levels and battery state of charge (SOC). This paper
presents the results of a wind/photovoltaic (PV)/BESS hybrid
power system simulation analysis undertaken to improve the
smoothing performance of wind/PV/BESS hybrid power generation and the effectiveness of battery SOC control. A smoothing
control method for reducing wind/PV hybrid output power fluctuations and regulating battery SOC under the typical conditions is
proposed. A novel real-time BESS-based power allocation method
also is proposed. The effectiveness of these methods was verified
using MATLAB/SIMULINK software.
Index Terms—Adaptive smoothing control, battery energy
storage station (BESS), solar power generation, state of charge
(SOC), wind power generation

 

این فایل ورد ترجمه در 27 صفحه و فایل اصلی pdf مقاله در 10 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *