دانلود کتاب چارچوب جامع بازآفرینی شهری پایدار


احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی

بازآفرینی

 

فهرست مطالب
1مقدمه………………………………………………………..3
2روش و فرایند تدوین چارچوب……………………………………………………………..4
3اسناد پشتیبان………………………………………………………….5
4تعریف مفاهیم………………………………………………………………5
5چارچوب بازآفرینی شهری پایدار…………………………………………….6
1-5نمودار چارچوب بازآفرینی شهری پایدار…………………………………….8
2-5بیانیه ارزشها…………………………………………………………..9
3-5بیانیه چشمانداز………………………………………………………………..9
4-5اهداف چارچوب جامع بازآفرینی شهری پایدار…………………………..10
5-5راهبردهای چارچوب جامع بازآفرینی شهری پایدار………………………10
6-5تاکتیکهای چارچوب جامع بازآفرینی شهری پایدار……………………………12
7-5برنامههای چارچوب جامع بازآفرینی شهری پایدار…………………………..14
6خروجیهای چارچوب در حوزه برنامهریزی………………………………………..17
1-6ماتریس همکاری میانبخشی………………………………………………….17
2-6ماتریس زمانبندی برنامهها و اولویتبندی اقدام…………………………….17
3-6گونهشناسی و رویکردهای برنامه…………………………………………………17
4-6ماتریس وظایف ستادی………………………………………………….17
پیوستها……………………………………….26
پیوست :1مفاهیم تخصصی………………………………………………26
پیوست :2منابع…………………………………………………..31

این فایل پی دی اف در 32 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *