دانلود بررسی وضعیت بهزیستی روانی کارکنان ایران خودرو


چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی  وضعیت بهزیستی روانی کارکنان ایران خودرو  انجام شده است که جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان زن و مرد کارکنان ایران خودرو  با حجم 36 نفر تشکیل می دهند که از این افراد تعداد 31 نفر با محقق در اجرای آزمون سلامت عومی GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همکاری نموده اند این تحقیق از انواع زمینه یابی و با هدف بررسی یک فرضیه و چهار سوال تحقیقی انجام گرفت که داده های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با درجه آزادی 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج بدست آمده در پاسخ به فرضیه و سوالات تحقیق به این ترتیب مشخص شده است که میزان سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است و بین سلامت روانی و سن کارمندان رابطه معنی داری وجود ندارد همچنین نتایج گویای این مطلب است که نوع اشتغال در کارمندان در میزان سلامت روانی آنها تأثیر گذار نیست و وجود گروههای مختلف فعالیتی در ایران خودرو   تأثیری در میزان سلامت روانی کارمندان ندارد و بالاخره این که بین سلامت روانی و سنوات کاری کارمندان ایران خودرو   رابطه معنی داری وجود ندارد.

 

 

فهرست مطالب
عنوان

صفحه
فصل اول
کلیات و مقدمه

1-1 مقدمه
………………………………………………………
3
1-2 بیان مسئله
……………………………………………………
4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
…………………………………………
5
1-4 اهداف تحقیق
…………………………………………………
6
1-5 فرضیه ها و سئوالات تحقیق
………………………………………
6
1-6 متغیرهای تحقیق
………………………………………………
7
1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی
…………………………………………
8
فصل دوم
پیشینه تحقیق و پایه های نظری

1-2 پیشینه نظری تحقیق
……………………………………………
11
2-1-1 مفهوم سلامت روان
…………………………………………
11
2-1-2 تاریخچه سلامت روان در جهان
…………………………………
12
2-1-3 تاریخچه سلامت روان در ایران
…………………………………
14
2-1-4 مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف
………………………
17
2-1-5 سلامت روان از نظر مکاتب
……………………………………
18
2-1-6 اصول سلامت روان
…………………………………………
20
2-1-7 هدف ایجاد سلامت روان
………………………………………
23
2-1-8 مکانیزم های دفاعی و نقش آن در سلامت روان
………………………
25
2-1-9 جمع بندی
…………………………………………………
28
2-2 پیشینه عملی تحقیق
……………………………………………
29
2-2-1 همه گیر شناسی در ایران
………………………………………
29
2-2-2 بررسی همه گیر شناسی در جهان
………………………………
31
فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1 روش تحقیق
…………………………………………………
38
3-2 جامعه آماری
…………………………………………………
38
3-3 نمونه تحقیق
…………………………………………………
39
3-4 ابزار تحقیق
…………………………………………………
39
3-4-1 مقیاس های چهارگانه آزمون
……………………………………
40
3-4-2 موارد کاربرد و محدودیت های آزمون
……………………………
40
3-4-3 نمره برش آزمون
……………………………………………
41
3-5-3 پایایی آزمون
………………………………………………
42
3-6 اعتبار پرسشنامه
…………………………………………………
42
3-7 روش جمع آوری اطلاعات و اجرا
………………………………
43
3-8 تجزیه و تحلیل آماری
…………………………………………
43
فصل چهارم
یافته های تحقیق

4-1 داده های آماری جامعه مورد مطالعه
…………………………………
45
4-2 میانگین سلامت روانی جامعه مورد مطالعه
……………………………
48
4-3- تجریه و تحلیل فرضیه و سئوالات تحقیق
……………………………
50
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

5-1 بحث و نتیجه گیری
……………………………………………
59
5-2 نتیجه گیری کلی
………………………………………………
61
5-3 محدودیت های تحقیق
…………………………………………
61
5-4 پیشنهادات تحقیق
………………………………………………
62
منابع تحقیق
………………………………………………………
63
پیوست
پیوست
…………………………………………………………
66
فهرست جداول
جدول 2-1 مقایسه بررسی های انجام شده در مورد شیوع بیماریهای روانی در مناطق مختلف جهان و ایران

35
جدول 4-1. داده های آماری جامعه مورد مطالعه
…………………………
46
جدول 4-2 میانگین و واریانس جامعه مورد مطالعه
…………………………
48
جدول 4-3 مقایسه نمرات زنان و مردان در آزمون
…………………………
50
جدول 4-4 محاسبه ضریب همبستگی سن کارمندان با نمرات سلامت روانی
……
52
جدول 4-5 مقایسه میانگین ها و انحراف معیار سه گروه اشتغال
………………
53
جدول 4-6 تجزیه و تحلیل واریانس ها
…………………………………
54
جدول 4-7 مقایسه میانگین های گروه های مختلف فعالیت
…………………
54
جدول 4-8 تجزیه و تحلیل واریانس های گروه های مختلف فعالیت
……………
56
جدول 4-9 محاسبه ضریب همبستگی سنوات کاری با سلامت روانی
…………
56
فهرست نمودارها
نمودار هسیتوگرام 4-1 نمرات سلامت روانی و فراوانی آن در مردان و زنان
……
46
نمودار هیستوگرام 4-2 سن آزمودنی ها و فراوانی آن در مردان و زنان
………
48
نمودار 4-3 مقایسه میانگین های سه گروه اشتغال
…………………………
50
نمودار 4-4 میانگین های سلامت روانی گروه های مختلف فعالیت
……………
52

1 مقدمه

«اگر سلامتی روانی انسانها مهمتز از سلامتی جسمی آنها نباشد لااقل هم سطح آن خواهد بود» (مطهری)

از آغاز پیداش انسان همواره مسأله سلامتی او نیز مطرح بوده است.

اما عموما بعد جسمانی او نیز در نظر گرفته می شود و کمتر کسی است که به بعد روانی آن نیز اهمیت بدهد. در حالیکه به تعریف سازمان بهداشت جهانی «سلامتی تنها نبود نقص عضو یا نبود بیماری نیست بلکه حالت کامل رفاه جسمی روانی است».ت (گنجی 1376)

برای اینکه سلامت جسمی و روانی یک جامعه را بررسی کنیم نمی توانیم تمامی افراد آن جامعه را ارزیابی کنیم بلکه از نمونه گیری از جامعه مورد نظر استفاده کرده و نتایج را به جمعیت مبنا تعمیم می دهیم. به همین خاطر وارد قلمرو علمی شده ایم که «همه گیر شناسی» نام دارد. و آن علمی است که تمامی جنبه ها و رویدادها و حالات مختلف تندرستی جامعه را در بر می گیرد. متأسفانه با توجه به اهمیت بالای همه گیر شناسی بیماریهای روانی به خصوص همه گیر شناسی در ارتباط با سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی ، این نوع مطالعات در ایران کمتر انجام پذیرفته است که عوامل بسیاری از قبیل وقت گیر بودن، زحمت زیاد، داشتن هزینه های سنگین مطالعاتی، و از طرف دیگر عدم سناخت کافی نسبت به اختلالهای روانی عوارض و پیامدهای آن بر روی افراد خانواده و اجتماع در این بابت تأثیر گزار بوده است.

این فایل ورد در 113 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − 5 =