طرح جامع تبریز


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

فهرست مطالب طرح جامع تبریز :
شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه شهر و رشد آن در ادوار گذشته
تاریخ شکل گیری و وجه تسمیه تبریز
تاریخچه و چگونگی پیدایش رشد شهر در ادوار گذشته
بررسی سیر توسعه شهر تبریز در ادوار تاریخی مختلف

خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر
بررسی وضعیت جغرافیایی
مسایل کلی زمین شناسی
منابع و نحوه تامین آب شهر براساس اطلاعات موجود
مسائل هواشناسی
سیستم حرکت آبهای سطحی (باران و موقعیت مسیل ها در شهر)
نحوه دفع آب های سطحی (آب باران) در شهر و معایب آن
شناخت تمهیدات طبیعی (ملاحظات پدافند غیرعامل) شهر و حریم آن

خصوصیات جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی شهر
خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن، با استفاده از آمار رسمی و اطلاعات موجود
شناخت خصوصیات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی شهر
شناخت محله بندی شهر خصوصیات تاریخی، فرهنگی، عرفی و اجتماعی
شناخت خصوصیات اجتماعی شهر و محلات مختلف آن و چگونگی تأثیر آنها در توسعه کالبدی
شناخت توزیع فضایی گروه های اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی در سطح شهر
تراکم کلی جمعیت در سطح شهر و تغییرات آن در مناطق مختلف براساس اطلاعات آماری موجود و در مواقع لزوم از طریق نمونه گیری در محل
شناخت تعهدات اجتماعی (ملاحظات غیرعامل) شهر و حریم آن

خصوصیات اقتصادی شهر تبریز
اوضاع کلی اقتصادی شهر
میزان و نسبت درصد جمعیت فعال در بخش های فعال مختلف اقتصادی و میزان و نسبت درصد اشتغال در آن بخش ها و میزان و نسبت درصد بیکاری در شهر براساس آمار رسمی و اطلاعات موجود
مسائل مربوط به ارزش زمین، ساختمان ها و تغییرات آن در مناطق مختلف شهر، و شناخت ضوابط و معیارهایی که در این تغییرات نقش تعیین کننده داشته اند
هزینه های مربوط به مسکن (قیمت تمام شده، خرید و فروش، اجاره و غیره) و امکانات مختلف سرمایه گذاری در زمینه مسکن در شهر
برنامه های آتی دولت و ارگان های محلی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی شهر، به تفکیک بخش های مختلف، همراه با تعیین میزان سرمایه گذاری لازم در هر بخش

امکانات مالی، اعتباری، فنی و اداری شهرداری و سایر سازمانهای مؤثر در عمران شهر
ساختار عمومی درآمد و هزینه های شهرداری مرکز
ساختار عمومی درآمد و هزینه های مناطق مختلف شهرداری تبریز
امکانات تأمین منابع مالی و اعتباری جدید برای رفع کمبودها و نیازهای عمرانی شهر
امکانات و چگونگی مشارکت مردم در فعالیتهای عمرانی شهر
امکانات و مشکلات جذب، آموزش و سازماندهی نیروی انسانی متخصص در زمینه برنامه ریزی و اجرای طرح های عمرانی شهر، به منظور تجهیز شهرداری و سایر سازمان های مربوط
چگونگی قوانین و مقررات موجود (مربوط به عمران شهر، مالکیت اراضی، اختیارات و وظایف شهرداری و سایر سازمانهای موثر در عمران شهر)

خصوصیات کالبدی شهر
نحوه استفاده از اراضی شهر بر حسب کارکردهای مختلف و محاسبه سطوح، درصد و سرانه آنها در کل شهر و شناسایی سازمان فضایی – فعالیتی و ادراکی شهر
وضع کمی و کیفی کالبدی کارکردهای مختلف شهریو تعیین کمبودها و نیازها در وضع موجود
نحوه توزیع خدمات محله ای در مناطق مختلف شهر با درنظر گرفتن گنجایش و شعاع کارکرد هریک از خدمات
بافت و سازمان شهری همراه با تعیین محدوده محلات مختلف در شهر و چگونگی روابط آنها با یکدیگر
تراکم کل ساختمانی مسکونی در مناطق مختلف شهر
مسائل کمی و کیفی مربوط به وضع مسکن در شهر و محلات مختلف و کمبودها و مشکلات مربوط به تهیه مسکن در شهر

وضع مالکیت اراضی در شهر با تفکیک نوع مالکیت خصوصی و عمومی
وضع بناها و محوطه های تاریخی با استفاده از اطلاعات و ضوابط حفاظت سازمان های مربوط
موقعیت گنجایش و کیفیت مراکز و شبکه های تأسیسات شهری
شناخت تهدیدات کالبدی شهر وحریم آن
وضع کیفی و کمی تجهیزات شهری کمبودها و مشکلات موجود در این زمینه
وضع شبکه بندی خیابان ها و معابر پیاده از لحاظ سیستم شبکه بندی و مشخصات معابر و تقاطع ها
زیرساخت های شبکه معابر، پایانه های حمل مسافر و بار و پارکینگ ها
مسایل مربوط به عبور و مرور عمومی و خصوصی در شهر
وضعیت حرکت پیاده و دوچرخه در شهر
کریدورهای مهم دید و منظر خیابان ها و مسیرهایی که نقش مهمی در ادراکی شهر دارند

فهرست مطالب مطالعات پدافند غیرعامل طرح جامع تبریز :
شناخت کلی ملاحظات پدافند غیرعامل
تعاریف و واژگان
سیاست های کلی نظام در امور پدافند غیرعامل
انتظارات وکارکردهای پدافند غیرعامل در حوزه شهرسازی
تهاجم نظامی دشمن به شهرها
آثار تهاجم نظامی دشمن به شهرها
شاخص های تاثیر گذار در آسیب پذیری ناشی از تهاجم نظامی به شهرها
تاسیسات زیربنایی و ساختارهای تعیین کننده شهر در بحث پدافند غیرعامل
ملاحظات پدافند غیرعامل در طرح جامع شهر
نتیجه گیری

شناخت کلی ملاحظات پدافند غیرعامل در سطح منطقه (استان)
شناخت عمومی استان
شناخت موقعیت مرزی استان و تاثیر شبکه ارتباطی آن در اقدامات پدافندی

شناخت ملاحظات پدافند غیرعامل در حوزه نفوذ (تهدیدات طبیعی، تاسیسات و تجهیزات، فضایی – کالبدی، اجتماعی – اقتصادی)
بررسی و شناخت مفهوم تهدید و ابعاد آن
شناخت تهدیدات طبیعی در محدوده حوزه نفوذ
شناخت سایر تهدیدات و ملاحظات پدافند غیرعامل در حوزه نفوذ
بررسی نقش دفاع عامل و غیرعامل در حوزه نفوذ

شناخت تهدیدات طبیعی (ملاحظات پدافند غیرعامل) شهر و حریم آن
شناسایی و بررسی مخاطرات طبیعی در کلانشهر تبریز
مطالعات زلزله و ریز پهنه بندی لرزهای
سیل
بررسی خطر فرونشست
زمین لغزش
خطر روان گرایی
بررسی آسیب پذیری شهر از منظر پدافند غیرعامل با توجه به ویژگی های طبیعی شهر و حریم آن

شناخت تهدیدات اجتماعی (ملاحظات پدافند غیرعامل) شهر و حریم آن
ابعاد امنیت اجتماعی
تهدیدات ناشی از نابرابری های اجتماعی – فضایی در شهر

شناخت تهدیدات (ملاحظات پدافند غیرعامل) کالبدی شهر و حریم آن
بررسی ساختار کالبدی – فضایی شهر تبریز از منظر پدافند غیرعامل و تعیین میزان آسیب پذیری اولیه بافت شهر
تحلیل فضاهایی عمومی و خصوصی و قابلیت دسترسی به توده – فضاهای شهری
نحوه پراکنش مراکز مهم و حیاتی شهری (ایستگاه های آتشنشانی، مراکز درمانی و بیمارستانی، مراکز نظامی – انتظامی، مراکز آموزشی، ساختمان های مهم دولتی و…) در گستره شهر
اقدامات، تدابیر و راهکارهای پدافندغیرعامل در زیرساخت های شهری
بررسی وضعیت پدافند غیرعامل شهر از منظر ترافیکی

تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در سطح شهر و حریم آن
بررسی و تحلیل دیدگاه های راهبردی بخش های مطالعاتی در زمینه نظرات پایه ای غیرعامل
تحلیل و ارزیابی آسیب پذیری اولیه
تحلیل آسیب پذیری ثانویه


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + 6 =