دانلود مطالعه و بررسی تلفیق روش سری ولترا و روش DPI-SFG برای تحلیل اعوجاج هارمونیکی مدارات فرکانس بالا مقطع : کارشناسی الکترونیک

چکیده

اعوجاج پدیده ای ناخواسته است که همواره مورد توجه طراحان بوده است. با پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرعت و در نتیجه افزایش فرکان سها این مسأله به چالشی جدی در طراحی مدارات الکترونیک تبدیل شده است و بهینه سازی اعوجاج اعم از اعوجاج هارمونیکی یا مدولاسیون تداخلی به مسأله ای جدی برای طراحان تبدیل شده است. با توجه به پیچیده تر شدن دایمی مدارهای الکترونیکی، لزوم داشتن دیدی شهودی از تاثیر پارامترهای مختلف مداری بر اعوجاج برای طراحان ضروری می نماید.

متاسفانه روش های متداول تحلیل اعوجاج که مبتنی بر استفاده از سری تیلور می باشد، تاثیر عناصر حافظه دار را نشان نم یدهد و در فرکان سهای بالا کارگشا نیست. یکی از روش های مورد توجه در تحلیل اعوجاج مدارات فرکانس بالا، استفاده از سری ولترا می باشد. روش ترکیبی DPI-SFG , روشی است که از آن در تحلیل مدارهای الکترونیکی استفاده می شود. ما با تلفیق این دو روش، در این به کمک سری ولترا و روش ترکیبی DPI-SFG به تحلیل اعوجاج خواهیم پرداخت. ما با تلفیق روش ترکیبی DPI-SFG و سری ولترا برآنیم تا با تبدیل مدار به یک نمودار گرافیکی، به ارایه خطوط واقعی برای طراحان به منظور نحوه انتخاب الما نهای مدار جهت کاهش اعوجاج هارمونیکی بپردازیم. در این پروژه نمودار گرافیکی تحلیل اعوجاج را چند تقوی تکننده سی ماس رسم کرده و به کمک این شکل و با استفاده از تکنی کهای خط یسازی به بهبود اعوجاج خواهیم پرداخت و مقادیری کمی برای پارامترهای مختلف مداری ارایه شده است.

در این پروژه پس از تحلیل کامل تقوی تکننده سورس مشترک و تقویت کننده تفاضلی سی ماس، یک ترارسانای با اعوجاج هارمونیکی کم برای کاربردهای فرکانس بالا پیشنهاد شده است. در این ترارسانا از تکنیک منبع جریان شناور به منظور افزایش بازه پویایی این ترارسانا استفاده شده است. نهایتاً نتایج تحلیلی با نتایج حاصل از شبیه سازی در پیکربندی های مختلف ارائه شده مقایسه شد و انطباق نتایج روش پیشنهادی با مقدار واقعی نشان داده شد.

این فایل پی دی اف در 80 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.