بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی


بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی

به منظور مقایسه اثر استفاده از واکسن ضد کوکسیدیوز (ایراکوک) و داروی کوکسیدیواستات کلوپیدول در کنترل ضایعات ناشی از آلودگی تجربی به بیماری کوکسیدیوز، تعداد 720 قطعه جوجه گوشتی یکروزه نر از سویه تجاری Ross 208 به شش گروه تقسیم شدند.

برای تغذیه چهارگروه از جوجه ها (شامل دو گروه شاهد و دو گروه واکسینه شده) از جیره غذایی فاقد داروهای ضد کوکسیدی استفاده گردید. در جیره غذایی دو گروه دیگر به میزان 2/0 درصد داروی کلوپیدول به غذا اضافه گردید. در سن 26 روزگی از هر یک از گروههای شاهد، واکسینه شده دریافت کننده دارو، یک گروه از طریق خوراندن سوسپانسیون حاوی مخلوط چهار گونه ایمریا، مورد چالش قرار گرفته و آلوده گردید.

جهت بررسی میزان ااسیست دفع شده از طریق مدفوع، از روز هفتم پس از ایجاد آلودگی تجربی، نمونه های فضولات جمع آوری از نظر میزان OPG مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین نسبت به اندازه گیری شاخص های تولیدی در سنین 21، 42 و 49 روزگی اقدام شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که استفاده از دارو (کلوپیدول) یا واکسن (ایراکوک) موجب کاهش معنی دار میزان دفع ااسیست در مقایسه با گروه شاهد گردید (05/0 )، در حالی که بین دو گروه تحت درمان با دارو یا واکسن تفاوت معنی دار وجود نداشت (05/0P>).

ایجاد آلودگی تجربی موجب کاهش معنی دار میانگین وزن بدن و بازدهی غذا جوجه‌های آلوده در مقایسه با جوجه های غیر آلوده گردید (05/0 ). در ارتباط با اثر روش کنترل، نتایج حاصل بیانگر آن می باشند که تجویز دارو یا واکسن ضد کوکسیدی برای جوجه های آلوده سبب افزایش معنی دار وزن بدن (05/0 ) و بهبود نسبی بازدهی غذا گردید، اما اختلاف بین گروه تحت درمان با دارو (کلوپیدول) و گروه دریافت کننده واکسن (ایراکوک) از نظر شاخص های تولید معنی دار نبود (05/0P>).

عنوان
صفحه
فهرست مطالب ………………………………… آ

فهرست جداول………………………………… ت

خلاصه فارسی…………………………………. 1

مقدمه و اهداف پژوهش …………………………. 2

1- ارزش غذائی طیور…………………………. 2

2- سلامت گوشت طیور………………………….. 3

3- سرعت رشد……………………………….. 3

4- بازده لاشه………………………………. 3

5-سهولت تغذیه……………………………… 3

6- عدم احتیاج به مرتع………………………. 4

فصل اول:

کلیات……………………………………… 5

مروری بر بیماری و اپیدمیولوژی کوکسیدیوز…………. 6

تداخل با سایر بیماریها……………………….. 7

راههای انتقال کوکسیدیوز………………………. 10

عوامل موثر بر انتقال، بروز و شدت بیماری…………. 12

ایمنی‌شناسی…………………………………. 13

نشانه‌های بالینی …………………………….. 13

تشخیص بیماری………………………………… 14

اهمیت پیشیگری ………………………………. 14

راههای پیشگیری………………………………. 15

الف ـ بهداشت و مدیریت………………………. 15

ب ـ ژنتیک………………………………… 15

ج ـ استفاده از داروهای شیمایی……………….. 16

دـ واکسن‌ها ……………………………….. 18

 

فصل دوم:

مواد و روش‌کار……………………………….. 20

فصل سوم:

نتایج……………………………………… 23

الف- میزان دفع ااسیست………………………. 23

ب ـ وزن بدن……………………………….. 23

پ ـ افزایش وزن بدن ………………………… 24

ت ـ مصرف غذا ……………………………… 26

ث ـ ضریب تبدیل غذائی……………………….. 27

ج ـ میزان تلفات …………………………… 29

فصل چهارم:

بحث……………………………………….. 36

خلاصه به زبان انگلیسی…………………………. 39

منابع……………………………………… 40

این فایل ورد در 73 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *