مقاله آموزشی اپیدمیولوژی بالینی و کنترل بیماری های مرتبط با بیوتروریسم بیماری تب مالت ، Brucellosis

 

الف ـ  مقدمه ومعرفی بیماری.. 2

  تعریف و اهمیت بهداشتی.. 2

  عوامل اتیولوژیک….. 2

ب ـ  اپیدمیولوژی توصیفی و وقوع بیماری.. 3

  دوره کمون.. 3

  سیر طبیعی.. 3

  انتشار جغرافیائی.. 3

ـ  وضعیت جهانی و منطقه ای بیماری.. 3

ـ  وضعیت بیماری در ایران.. 3

  روند زمانی.. 4

  تاثیرسن، جنس، شغل و موقعیت اجتماعی.. 4

تاثیرشغل: 5

اپیدمیولوژی بروسلوز در بین اطفال ایرانی.. 6

  تاثیر عوامل مساعد کننده. 7

حاملگی : 7

نمودار 4ـ میزان موارد سقط، زایمان زودرس و مرده زائی در زنان بار دار9

  حساسیت و مقاومت در مقابل بیماری.. 9

  میزان حملات ثانویه. 9

  منابع و مخازن، نحوه انتقال بیماری و دوره قابلیت سرایت… 9

گونه های مختلف بروسلا در بین حیوانات ایران.. 10

اهمیت اپیدمیولوژیک کانون های مختلف بروسلوز: 10

ج ـ  پیشگیری و کنترل.. 12

-پیشگیری اولیه به منظور حفظ  سلامتی افراد سالم.. 12

-پیشگیری ثانویه به منظور اعاده سلامتی افراد بیمار و جلوگیری از بروز عوارض و احتمالا قطع زنجیره انتقال   13

-پیشگیری ثالثیه، به منظور جلوگیری از پیشرفت عوارض و زمینگیر شدن بیمار. 14

-سایر اقدامات کنترلی.. 14

 اقداماتی که طی طغیان ها، همه گیری ها و پاندمی های بیماری باید انجام داد  14

د ـ  چند نکته: 14

منابع: 14

 

بنام خدا

 

اپیدمیولوژی بالینی و کنترل تب مالت (Brucellosis)

با تاکید بر جنبه های پزشکی و بهداشتی بیوتروریسم

دکتر حسین حاتمی، دکتر هوشنگ ساغری

اعضاء هیئت علمی گروه های آموزشی  بیماری های عفونی و گرمسیری

بخش اول ـ  اپیدمیولوژی بالینی و کنترل بروسلوز

الف ـ  مقدمه ومعرفی بیماری

1 ـ  تعریف و اهمیت بهداشتی

بروسلوز، یکی از بیماریهای مشترک  بین انسان و حیوانات (زئونوز) است که به صورت حاد، تحت حاد یا مزمن، عارض میشود و در حیوانات، بیشتر موجب گرفتاری دستگاه  تناسلی ادراری و در انسان، معمولا باعث ایجاد تب، تعریق، ضعف و بیحالی و کاهش وزن ، میگردد و زیان های اقتصادی ناشی از آن را میتوان بشرح زیر، خلاصه کرد:

 

1 ) در اثر سقط  بره ها و گوساله ها از جمعیت این حیوانات کاسته، میشود و نهایتا، موجب کاهش شیر و گوشت مورد نیاز مملکت میگردد.

 

2 ) گوساله ها و بره های نارسی که زنده متولد میشوند در آینده، حیوانات ضعیف، کم شیرو کم گوشتی را تشکیل خواهند داد.

 

3 ) دام های آلوده، دچار کاهش وزن و کاهش شیر میگردند و از این طریق نیز بر اقتصاد جامعه زیانهائی وارد میشود.

 

4 ) هرچه شیوع بیماری در بین دام ها بیشتر باشد انسان های بیشتری را آلوده نموده واز طریق تحمیل مخارج درمان، و از کار انداختن نیرو و توان دامداران و کشاورزان ، زیان های فراوانی را به بار می آورد.

 

5 ) بدون شک زیان های اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه،  زیانهای سیاسی و وابستگی به کشورهای استثمارگر و فرصت طلب، را در پی خواهد داشت و آنان را از فرهنگ اصیل خود دور خواهد کرد.

 

فایل ورد 67 صفحه ای

35,000 ریال – Download

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.