ترجمه مقاله طراحی پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از سیگنال های محلی و سراسری

پروژه دینامیک  سیستم های قدرت

طراحی پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از سیگنال های محلی و سراسری

 

چکیده: ر این مقاله امکان اجرای منطق فازی مبنی بر پایدار کننده سیستم قدرت با ورودی های محلی و راه دور ارائه شده است. با استفاده از سیگنال های سراسری با پشتیبانی سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) و اندازه گیری گسترده (WAM) احتمال چشم انداز جهانی سیستم قدرت و میرایی بهتربرای ناحیه بین نوسانات را افزایش می دهد. ما دو ورودی کنترل کننده منطق فازی برای بررسی کردن اتخاذ کرده ایم ورودی محلی سیگنال ژنراتور ، انحراف سرعت روتور برای میرایی نوسانات حالت محلی استفاده شده است. سیگنال های سراسری به دست آمده از WAM، مانند فرکانس دیفرانسیلناحیه یا انحراف توان موثر خط ارتباطی برای میرایی ناحیه بین نوسانات استفاده شده است. در این مطالعه، هر دو سیگنال گذرا و سیگنال کوچک تحلیل پایداریبرای تعیین عملکرد سیستم مورد مطالعه استفاده شده اند.

Power System Stabilizer Design Using Local and
Global signals
Chandrasekar Samudi, Kusumakumari.P
Abstract- In this paper the feasibility of fuzzy logic based power
system stabilizer with local and remote inputs is presented. Using
global signals with the aid of Global Positioning System (GPS)
and Wide Area Measurement (WAM) increases the possibility of
global vision of power system and better damping to interarea
oscillations. We have taken two input fuzzy logic controller for
our study. The local input signal, generator rotor speed deviation
is used to damp the local mode oscillations. The global signal
obtained from WAM, such as Area differential frequency or Tie
line active power deviation is used to damp the interarea
oscillations. In the study, both transient and small signal stability
analysis are used to determine the performance of study system.
Key Words: Fuzzy Logic, Power system Stabilizer, Phasor
Measurement Unit, Wide Area Measurement.

فایل ورد 18 صفحه ای

91,000 ریال – Download