ترجمه مقاله طبقه بندی قیمت آینده بازار برق


 

Abstract— Forecasting short-term electricity market prices has been the focus of several studies in recent years.

-پیش بینی کوتاه مدت قیمت ها در بازار برق در سال های اخیر در تمرکز مطالعات متعدد بوده است.

Although various approaches have been examined, achieving sufficiently low forecasting errors has not been always possible.

اگر چه روش های مختلف مورد بررسی قرار داده شده اند، دستیابی کمی از خطاهای پیش بینی نشده همیشه امکان پذیر است.

However, certain applications, such as demand-side management, do not require exact values for future prices but utilize specific price thresholds as the basis for making short-term scheduling decisions

. با این حال، برخی از برنامه های کاربردی، مانند مدیریت سمت تقاضا، نیاز به مقادیر دقیق برای قیمت های آینده ندارند، بلکه از آستانه قیمت مشخص به عنوان پایه ای برای ساخت تصمیمات برنامه ریزی کوتاه مدت استفاده می کند.

In this paper, classification of future elec tricity market prices with respect to prespecified price thresholds is introduced.

در این مقاله، طبقه بندی قیمت های بازار برق در آینده با توجه به آستانه قیمت از پیش تعیین شده معرفی شده است.

Two alternative models based on support vector machines are proposed in a multi-class,multi-step-ahead price classification context.

دو مدل جایگزین بر ​​اساس بردارهای پشتیبانی ماشین با مفهوم چند طبقه، به صورت طبقه بندی روز آتی قیمت ارائه شده است

Numerical results are provided for classifying prices in Ontario’s and Alberta’s markets.

نتایج عددی برای طبقه بندی قیمت ها در بازار آلبرتا و انتاریو ارائه شده است.

IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, VOL. 26, NO. 1, FEBRUARY 2011

فایل ورد 25 صفحه ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *