جدیدترین گزارشکار آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی

 

فهرست آزمایشات :
آزمایش شماره (1):
آشنایی با دستگاه شبیه ساز فرآیند
آزمایش شماره (2):
آشنایی با قسمت Process دستگاه شبیه ساز فرآیند
آزمایش شماره(3):
آشنایی با سیستم های مرتبه دوم
پاسخ گذر
مشخصه های مهم پاسخ زمانی
آزمایش شماره (4):
آشنایی با سیستم های مرتبه سوم
آزمایش شماره (5):
بررسی اثر افزودن صفروقطب به سیستم مرتبه دوم
آزمایش شماره (6) :
بررسی اثر نویز و اغتشاش بر سیستم مرتبه اول
آزمایش شماره (7):
آشنایی با کنترل کننده های PI,PD, PID
آزمایش شماره (8):
آشنایی با کنترل کننده های فرکانسی

فایل ورد 63 صفحه ای

75,000 ریال – Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.