پاورپوینت حقوق کار در کارآفرینی

مجموع قواعد حاکم بر کار تابع را حقوق کار میگویند که کار تابع برابر است با انجام کار برای دیگری

فهرست:

حقوق کار

ویژگی های حقوق کار

منابع حقوق کار

قانون کار

تعریف کارگر – کارفرما – کارگاه

شمولیت قانون کار

تعریف قرارداد کار

انواع قرارداد کار

محتوای قرارداد کار

خاتمه قرارداد کار

مزایای پایان کار

مزد

مزایای غیرتکلیفی

مزایای تکلیفی

اضافه کاری

نکات قابل توجه

مراجع حل اختلاف

هیات حل اختلاف

دیوان عدالت اداری

منابع حقوق کار

Øقانون اساسی (اصول 19-20-21-22-26-28-29-43-82-104-106)

Øقانون کار

Øآئین نامه ها

Øرویه های قضایی

Øپیمان دسته جمعی

Øعرف و عادات شغلی

Øعقاید علمای حقوق

Øمقاوله نامه و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار

Øقراردادهای دو جانبه و چند جانبه

Øقانون شوراهای اسلامی کار

Øآئین دادرسی مدنی

فایل پاورپوینت 24 اسلایدی

28,000 ریال – Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.