ترجمه مقاله کنترل توان راکتیو و ولتاژ در محیط تجدید ساختار شده


کنترل توان راکتیو و ولتاژ در محیط تجدید ساختار شده+ نسخه انگلیسی2005

 Reactive Power and Voltage Control in Deregulated Environment

تامین توان راکتیو و کنترل ولتاژ، نوعی کلیدی از خدمات جانبی در بازار برق تجدید ساختار شده می باشد. در این مقاله، مروری بر برخی مسایل مهم تامین توان راکتیو، شامل تحلیل هزینه، قیمت گذاری توان راکتیو، و ارزیابی، ارایه می شود. یک پخش بار بهینه (OPF) نیز مبنی بر نظریه ی قیمت گذاری زمان واقعی، بکار می رود. دو تابع دف به ترتیب مدل سازی می شوند: کمینه کردن تلفات شبکه، و کمینه کردن هزینه های کل برای تامین توان راکتیو. همچنین، از یک الگوریتم ژنتیک (GA) با مقادیر واقعی نیز، برای کمک به یافتن بهینه ی کلی و بررسی راه حل ها، استفاده می شود. همچنین، در بررسی ها از سیستم 30-شینه IEEE استفاده می شود.

Abstract—Reactive power support and Voltage control is a
key type of ancillary services in the deregulated electrical
power market. A review of some important issues of reactive
power support, including cost analysis, reactive power pricing,
valuation, is presented in this paper. An Optimal Power Flow
(OPF) is used based on real time pricing theory. Two object
functions are modeled respectively: minimization of network
loss and minimization of total cost to supply reactive power. A
real-valued Genetic Algorithm (GA) is also used to help
searching the global optimum and verify the solutions. An
IEEE 30-bus system is used for the studies.
Index Terms—reactive power and voltage control, ancillary
services, optimal power flow, genetic algorithm, reactive power
costs

فایل ورد 12 صفحه ای


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.