بررسی قتل خطای محض و پرداخت دیه


در قتل خطای محض ، مرتکب نه دارای قصد آن کار روی جسم مقتول است و نه قصد سلب حیات دارد لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی شیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می­کند که اتفاقا منجر به قتل وی می­­شود.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که در فصل اول به بیان کلیات و انواع قتل عا بپردازیم و در فصل دوم با اشاره به قتل خطای محض این موضوع را مورد کنکاش قرار دهیم.با این امید که مورد توجه قرار گیرد.

چکیده1

کلید واژه1

مقدمه2

فصل اول:

کلیات

مبحث اول: اقسام قتل4

گفتار اول :اقسام قتل  با تمرکز بر فقه اسلامی4

گفتار دوم: عمل در فعل و عمل در قصد5

گفتار سوم: تعریف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض 6

مبحث دوم: اقسام قتل  با تمرکز بر سوابق تقنینی 8

گفتار اول :اقسام قتل  با تمرکز بر قانون مجازات اسلامی11

مبحث سوم:بررسی ارکان قتل خطای محض و مسئولیت خطای جزائی در مسئولیت کیفری13

گفتار اول:قتل خطای محض13

گفتار دوم: موقعیت خطای جزائی در اثبات مسئولیت کیفری15

بند اول:مفهوم خطای جزایی 18

بند دوم:مفهوم خطای جزایی و اثبات رابطهْ سببیت در جرایم غیر عمدی 19

بند سوم:اثبات رابطهْ سببیت بین خطا و نتیجهْ حاصله 21

فصل دوم:

بررسی جزئی قتل خطای محض و دیه در آن

مبحث اول:بررسی قتل خطای محض24

گفتار اول: شرائط تحقق قتل خطای  محض و پرداخت دیه24

گفتار دوم:تشخیص قتل خطای  محض 26

گفتار سوم: قتل در حکم خطای  محض 26

بند اول: قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون 27

بند دوم: قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب 30

مبحث دوم :قتل شبه عمد و خطای محض در ماده 337 قانون مجازات اسلامی36

گفتار اول:قتل شبه عمد و مادهء 337 ق.م.ا38

گفتار دوم:آیا در تصادم وسایل نقلیه،قتل خطای‌ محض قابل تصور است41

مبحث سوم:برداشت های متفاوت از قتل خطای محض45

نتیجه گیری47

منابع و مراجع49

فایل ورد 49 صفحه ای

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *