مسئولیت مدنی ناشی از خسارت به محیط زیست


چکیده:

حق استفاده از محیط زیست سالم،یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می‏شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی است.باوجوداین،حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی‏ بیگانه نیست.قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت‏های زیست محیطی‏ کارآمد نیست.به همین مناسبت،پارلمان و شورای اروپا در سال 2004 دستور العملی درباره‏ مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست،تصویب کرد که دولت‏ها ملزم هستند قواعد آمرانه‏ آن را به قانون ملی خود وارد کنند.هدف اصلی در طراحی دستور العمل،پیشگیری و جبران‏ خسارت‏های زیست محیطی با رعایت«اصل آلوده‏کننده باید بپردازد»،است.در این کار تحقیقی با موضوع مسئولیت مدنی ناشی از خسارت به محیط زیست در فصل اول به بیان کلیات می پردازیم و در فصول بهد به موضوعات مختلف از جمله موضوع مربوط به آلودگی های هسته ای اشاره ای خواهیم کرد.

کلید واژه:

مسئولیت مدنی،خسارت،محیط زیست

 

مقدمه:

مسئولیت مدنی ناشی از تجاوز به محیط زیست در تاریخ حقوق اتحادیه اروپا پیشینه‏ای‏ طولانی و جنجال‏برانگیز دارد.کشورهای اتحادیه،نه تنها در مورد ضرورت بلکه درباره نوع مسؤلیت زیست محیطی اختلاف‏نظر دارند و مسایل مربوط به آن از سیاستگذاری‏های مربوط به حوادث بزرگ آلودگی‏های زیست محیطی متاثر می‏شود.درباره مسؤلیت مدنی ناشی از خسارت‏های زیست محیطی در برخی از کشورهای [1]اتحادیه مانند آلمان،فنلاند،سوئد، دانمارک قوانین خاص وجود دارد و در برخی دیگر مانند فرانسه،ایتالیا،اسپانیا،انگلستان، هلند،همان قواعد سنتی مسئولیت مدنی برای جبران خسارت‏های مذکور اعمال می‏شود.با توجه به اینکه خسارت‏های خالص زیست محیطی به استناد قوانین مدنی و مسؤلیت مدنی‏ قابل مطالبه نیست،بسیاری از کشورها قوانین خاصی درباره تجاوز به محیط زیست دارند.فرانسه،آمریکا،دانمارک،فنلاند،آلمان،ایتالیا،هلند،اسپانیا،سوئد،انگلستان مثال‏هایی از این‏گونه کشورها هستند.همچنین مبنای مسؤلیت مدنی ناشی از خسارت‏های زیست محیطی در حقوق بیشتر کشورهای اتحادیه،مسؤلیت محض است.در حقوق آلمان،سوئد،فرانسه،فنلاند،نروژ، سوئیس مسؤلیت محض در خصصو برخی از آلودگی‏های زیست محیطی پذیرفته شده و در سایر آلودگی‏ها از مسئولیت مبتنی بر تقصیر پیروی می‏شود.به دلیل نقص حقوق داخلی‏ دولت‏های عضو اتحادیه،کمیسیون اروپا در اجرای اصول بنیادین حفاظت از محیط زیست، مبانی دستور العمل مسئولیت ناشی از خسارت‏های زیست محیطی را طراحی کرده است.نخستین اقدام در تبیین نظام مسئولیت مدنی خسارت‏های زیست محیطی را طراحی کرده است.نخستین اقدام در تبیین نظام مسئولیت مدنی خسارت‏های زیست محیطی در اتحادیه اروپا صدور دستور العمل 1984 شورای اروپا در خصوص مراقبت و کنترل نقل و انتقال فرامرزی‏ زباله‏های خطرناک در قلمرو اتحادیه اروپاست.سپس اروپا در سال 1989 دستور العمل پیشنهادی خود را درباره مسؤلیت مدنی خسارت‏های ناشی از فاضلاب ارائه کرد.ولی این پیشنهاد در سال 1993 هنگامی که کمیسیون طرح نظام مسئولیت وسیع‏تری را در سر می‏پروارند،بی‏ثمر ماند.باوجوداین،در سال 1993 کمیسیون اروپا دیدگاه‏های اساسی خود را در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‏های زیست محیطی منتشر کرد EuroPeanپس از انتشار این سند،پارلمان و کمیته اقتصادی و اجتماعی از کمیسیون خواستند تا در اجرای ماده(2)197 پیمان اروپا دستور العملی برای مسؤلیت مدنی خسارت‏های زیست‏ محیطی ارایه دهد.اقدامات جدید اتحادیه با امضای کنوانسیون لوگانو [2] در ارتباط با مسؤلیت مدنی ناشی از خسارت‏هایی که از فعالیت‏های خطرناک به محیط زیست وارد می‏شود،مصادف شد.کنوانسیون لوگانو تحت حمایت‏های شورای اروپا تدوین شد.تقریبا همه کشورهای اروپایی در تدوین آن مشارکت داشتند ولی تنها 9 کشور(قبرس،فنلاند،یونان، ایسلند،ایتالیا،لیختن ایشتاین،لوکزامبورگ،هلند و پرتغال)آن را امضا کردند و در عمل بدون‏ اجرا ماند.کمیسیون اروپا که مسؤلیت دوین پیش‏نویس«دستور العمل مسؤلیت ناشی از پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی»را برعهده داشت در اولین سند خود که در سال 1993 منتشر کرد هدف اصلی از دستور العمل را اجرای اصل«آلوده‏کننده باید بپردازد دانسته است این اصل از اصول راهبردی جامعه‏ اروپا در خصوص حقوق محیط زیست است که در ماده 174(بند دوم)پیمان جامعه اروپا پیش‏بینی شده است.بنابراین،اصل بنیادین دستور العمل این است که بهره بردارانی که فعالیت‏ آنها موجب خسارت زیست محیطی می‏شود،مسؤلیت دارند در جهت کاهش خطرات زیست‏ محیطی تلاش نمایند تا کمتر در معرض مسؤلیت مالی قرار گیرند.پس این دیدگاه هم‏ «درمان‏کننده»است و هم«پیشگیرانه».در دستور العمل مصوب با تکیه بر ماده 175 پیمان اروپا،حمایت حداقلی پیش‏بینی شد و با استناد به ماده 176 همان پیمان که به دولت‏ها اجازه می‏دهد اقدامات حمایتی از محیط زیست‏ را تشدید کنند؛در ماده 16(1)دستور العمل مقرر شد که دولت‏های عضو اتحادیه،می‏توانند مقررات پیشگیری و جبران خسارت‏های زیست محیطی را تشدید کنند.دولت‏های عضو اتحادیه ملزم شدند تا سال 2007 دستور العمل حاضر را وارد قانون ملی خود کنند.در این میان‏ می‏توان به کشور فرانسه اشاره کرد که برمبنای این دستور العمل،لایحه موسوم به«قانون‏ مربوط به مسئولیت زیست محیطی را در قالب مواد 160-1 الی 166-2 به کتاب اول قانون محیط زیست با عنوان‏ «پیشگیری و جبران پاره‏ای از خسارات وارد به محیط زیست»افزود.

مقدمه…………………………………………………………………………1

بیان مسئله…………………………………………………………………….3

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………..4

طرح سوالات…………………………………………………………………..4

فرضیات………………………………………………………………………..4

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………4

روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………6

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف ……………………………………………………………..8

گفتار اول:محیط زیست و مسئولیت مدنی………………………………………..8

بند اول:محیط زیست……………………………………………………………8

بند دوم:مسئولیت مدنی…………………………………………………………8

بند سوم :اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی…………………………………………9

مبحث دوم :سیر تاریخچه ای وماهیت مسؤلیت ناشی از خسارت‏های زیست محیط….10

گفتار اول :دلایل عدم موفقیت مسؤلیت مدنی …………………………………………13

گفتار دوم:مبنای مسؤلیت ناشی از خسارت زیست محیطی……………………………..16
گفتار سوم :توجیه مسؤلیت محض توسط کمیسیون اروپا………………………………..17
بند اول :توجیه حقوقی……………………………………………………………….17
بند دوم :توجیه اقتصادی……………………………………………………………..19
مبحث سوم :مفهوم خسارت زیست محیطی…………………………………………….19
گفتار اول :مفهوم خسارت زیست محیطی از دیدگاه حقوق دانان……………………….19
گفتار دوم :مفهوم خسارت زیست محیطی از دیدگاه دستور العمل………………………21
بند اول :خسارت به گونه‏ها و زیست‏گاههای طبیعی…………………………………….22
بند دوم :آلودگی زمین………………………………………………………………23
بند سوم :ضرر به آب…………………………………………………………………23
بند چهارم:رابطهء سببیّت…………………………………………………………….24
گفتار سوم:فعالیت‏های موردنظر دستور العمل…………………………………………26
بند اول :فعالیت‏های حرفه‏ای…………………………………………………………26
گفتار چهارم :مسؤلیت ناشی از موجودات اصلاح شده ژنتیکی………………………….28
گفتار پنجم :مسئول جبران و پیشگیری از خسارت زیست محیطی………………………..29
بند اول :تعهد به اقدام………………………………………………………………..30
گفتار ششم:عوامل توجیه کنندهء مسؤلیت زیست محیطی……………………….31
بند اول :عوامل توجیه کنندهء اجباری…………………………………………31
بند دوم :رعایت دستور یا تعلیمات دولتی……………………………………..32
بند سوم :عوامل توجیه کنندهء اختیاری……………………………………….33
گفتار هفتم :رعایت آخرین یافته‏های علمی و فنی……………………………..37

فصل دوم :

مسئولیت مدنی خسارتهای ناشی از حوادث‏ هسته‏ای در معاهدات بین المللی و مقررات داخلی دولتها

مبحث اول:کلیات…………………………………………………………….41

گفتار اول :رژیم حقوقی مسئولیت مدنی در معاهدات بین‏المللی……………….41

گفتار دوم :محدوده سرزمینی معاهدات بین‏المللی……………………………43
گفتار سوم :مسئوول پرداخت غرامت و نوع مسئولیت…………………………..44
گفتار چهارم :مفهوم و حدود خسارت………………………………………….45
گفتار پنجم :دادگاههای صالح………………………………………………….47
مبحث دوم :مقررات داخلی کشورها…………………………………………..49
گفتار اول:ایالات متحده آمریکا……………………………………………….49
گفتار دوم :انگلستان…………………………………………………………..50
گفتار سوم :ژاپن…………………………………………………………..50
گفتار چهارم :روسیه……………………………………………………….51
گفتار پنجم :چین…………………………………………………………..51
گفتار ششم :سایر کشورها…………………………………………………..52

نتیجه گیری………………………………………………………………..53

منابع و مآخذ………………………………………………………………54

 


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *