دانلود پاورپوینت معماری پرش کیهانی


این فایل پاورپوینت در 22 اسلاید خدمتتون تقدیمتون میشه

**معماری پرش کیهانی**

معماران سبک دیکانستراکشن که در اوایل دهه نودمیلادی به سمت مکتب فولدینگ گرایش پیدا کردند براین نظریه خود را پایبند ندیدند ، آنها در روند شکل گیری موضوعات علمی وفلسفی جدیدتر حرکت علمی و فلسفی جدیدی که ازاواخر دهه 1970 با مبحث دیکانستراکشن شروع شده بود را ادامه دادند .
چارلز دیکنز شخصی بود که این نظریات را وارد حوزه معماری کرد .از نظرچارلز جنکز معماری باید معلول باشد .معلول دیدگاه انسان از خود واز جهان پیرامون خود معماری باید معلول شرایط امروز باشد. به عقیده جنکنز اگر در جهان سنت فرم تابع سنت ودر جهان مدرن فرم تابع عملکرد بوده است” در جهان کنونی فرم تابع دیدگاه جهانی باید باشد”.
اگر میس وندرو شعار کمتر بیشتر است را درمعماری مدرن مطرح کرد جنکنز بر اساس نظریه پیچیدگی و شعار بیشتر متفاوت است راتکرار کرد.
یکی از ساختمان های جالب توجه که در این سبکساخته شد طرح فرانک گهری برای موزه گوگنهایم در شهر بیلبائو است . گهری بر خلاف اکثر معماران زیاد اهل بحث وتبیین مبانی نظری نیست .

معماری گهری از یک معماری دو بعدی که سطوح را در مقابل و در تقابل با یکدیگر نشان می داد به سمت یک معماری سیال وسه بعدی گرایش پیدا کرده است وبهترین نمونه کاراو در این زمینه موزه گوگنهایم است.
پلان ساختمان به صورت گلی است در حال باز شدن وشکوفا شدن .

احجام سه بعدی منحنی شکل که با ورقهای فلزی تیتانیم پوشیده شده همچون گلبرگهای یک گل از مر کز ساختمان به سمت بیرون گسترش یافته اند .در این ساختمان معماری امواج چرخش واستمرار نرم ومشابهت خودی با استادی تمام وبه صورت خلاقانه ای طراحی شده است .

از نظر چارلز جنکز، معماری باید معلول باشد، معلول دیدگاه انسان از خود و از جهان پیرامون خود، معماری امروز باید معلول شرایط امروز باشد، معلول علم، تکنولوژی و فلسفه کنونی، به عقیده جنکز، اگر در جهان سنت، فرم تابع سنت و در جهان مدرن فرم تابع عملکرد بوده است در جهان کنونی فرم تابع دیدگاه جهانی باید باشد.

اگر میس وندرو شعار کمتر بیشتر است را در معماری مدرن مطرح کرد، جنکز بر اساس نظریه پیچیدگی و به نقل از فلیپ اندرسون شعار بیشتر متفاوت است را تکرار کرد.و بدین معنی که جواب دو به علاوه دو لزوماً چهار نیست.
یکی از ساختمانهای جالب توجه که در این سبک ساخته شده، طرح فرانک گهری برای موزه گوگنهایم در شهر بیلبائو است.

جنکز ازاین ساختمان بعنوان یکی ازسه ساختمان مهم سبک معماری پیدایش کیهانی نام برده و معتقد است بسیاری از مبانی این سبک در این ساختمان پیاده شده است.