دانلود جزوه نظریه معماری اسلامی نقره کار


دانلود جزوه نظریه معماری اسلامی نقره کار

دانلود جزوه نظریه معماری اسلامی نقره کار

موضوع کرسی تعامل انسان با فضا در معماری صاحب کرسی جناب آقای مهندس عبدالحمید نقره کار
داوران
خانم دکتر زهرا رهنورد، آقا ی دکتر غلامحس ین معماریان، آق ای دکتر اصغر محمد مراد ی، آق ای دکتر حسن بلخاری
ناقدان
آقای دکتر محسن ف یضی، آق ای دکتر محمدرضا پورجعفر، آق ای دکتر عل ی غفار ی، خانم دکتر بهناز امین زاده

این فایل پی دی اف در 137 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.