سیستم لوله ای

 

سازه لوله توخالی در ساخت برج

لوله قابی

لوله خر پایی شامل 1- لوله خرپایی مرکب از ستون و عناصر قطری 2- لوله خر پایی مشبک

برج با سازه لوله با مهار بند ی داخلی

لوله با دیوارهای برشی موازی

لوله در لوله

لوله اصلاح شده شامل 1- لوله قابی توأم با قاب های صلب 2- لوله در نیم لوله

لوله های دسته شده

سازه لوله توخالی در ساخت برج

لوله قابی

لوله خرپایی

لوله خرپایی مرکب از ستون و عناصر قطری

لوله خرپایی مشبک

این فایل ورد در 14 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.