بازار تهران‌

بازار تهران بازاری است قدیمی واقع در مرکز شهر تهران در منطقه ۱۲ شهری تهران. این بازار در میان خیابان‌های مولوی در جنوب، مصطفى خمینى (سیروس سابق) در شرق، پانزده خرداد(بوذرجمهری سابق) در شمال و خیام در غرب قرار گرفته‌است. در تقاطع این خیابان‌ها میدان محمدیه، چهارراه مولوی و چهارراه سیروس قرار گرفته‌اند. میدان پانزده خرداد در بیرون از محدودهٔ بازار و سبزه‌میدان در محدودهٔ بازار قرار گرفته‌است. از گذرهای اصلی درون بازار می‌توان از گذر لوطی‌صالح نام برد.

سر توماس هربرت، در سفرنامهٔ خود در سال ۱۱۰۸ قمری (دورهٔ صفویه) بازارهای تهران را فاقد سقف توصیف می‌کند.در میان اماکن بازار تهران، بازار بین‌الحرمین، از ساخته‌های دورهٔ محمدشاه قاجار و بازار امیر، سرای امیر و بازار کفاش‌ها از افزوده‌های دوران ناصرالدین‌شاه است.

مشخصات‌ تاریخی‌ بازار

عملکرد اجتماعی‌ بازار

عملکرد فیزیکی‌ بازار

بازار تهران‌ در گذر زمان‌

حضور مسجد در بازار تهران‌

موقعیت‌ مکانی‌ محله‌ بازار

کیفیت‌ ابنیه‌

شبکه‌ معابر و حمل‌ و نقل‌ شهری‌

تأسیسات‌ زیربنایی‌

آب‌

برق

تلفن‌

گاز

دفع‌ فاضلاب‌ و جمع‌ آوری‌ آب‌های‌ سطحی‌

تجهیزات‌ شهری‌

رستوران‌ و پذیرایی‌

بانک‌

پست‌

فضای‌ سبز و فضای‌ تفریح‌

آتش‌ نشانی‌

نیروی‌ انتظامی‌

امکانات‌ و موانع‌ توسعه‌

برخی‌ مطالعات‌ انجام‌ شده‌ در مورد بازار تهران‌

توزیع‌ جنسی‌

توزیع‌ سنی‌

بعد خانوار

پراکندگی‌ جمعیت‌

سواد

مذهب‌

مهاجرت‌

خصوصیات‌ اقتصادی‌

معابر و تحرکات‌ داخل‌ بافت‌

طرح‌ جامع‌ ساماندهی‌ شهر تهران‌

طرح‌های‌ فرادست‌ موضعی‌ و موضوع‌ تهیه‌ شده‌

– جمع‌ بندی‌ بررسی‌ و مطالعه‌ طرح‌های‌ مصوب‌ فرادست‌

طرح‌ ساماندهی‌ بازار

جمع‌ بندی‌

منابع‌ و مأخذ

این فایل ورد در 27 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.