بررسی ترکیب نیروی انسانی

بررسی ترکیب نیروی انسانی از لحاظ تناسب با اهداف و ارائه الگوی مناسب جذب نیرو
چکیده
تحقیق حاضر تحت عنوان «بررسی ترکیب نیروی انسانی از لحاظ تناسب با اهداف در معاونت هزینه و خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی» و با هدف مطالعه ابعاد ترکیب نیروی انسانی اعم از تعداد، تخصص، سابقه کار و جنسیت نیروها از لحاظ تناسب با اهداف در معاونت مذکور صورت گرفته است. در این تحقیق یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

فرضیه اصلی تحقیق: بین ترکیب نیروی انسانی با اهداف آن در معاونت هزینه و خزانه داری کل تناسب وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین تعداد نیروی انسانی با اهداف آن در معاونت هزینه و خزانه داری کل تناسب وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین تخصص نیروی انسانی با اهداف آن در معاونت هزینه و خزانه داری کل تناسب وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین سابقه کار کارکنان با اهداف آن در معاونت هزینه و خزانه داری کل تناسب وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین جنسیت کارکنان با اهداف آن در معاونت هزینه و خزانه داری کل تناسب وجود دارد.

روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل کلیه مدیران، مشاوران، کارشناسان و کارکنان سازمان بود ک از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 122 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه 23 سوالی استفاده شد.پس از جمع آوری اطلاعات از روش های توصیفی و استنباطی به منظور بررسی داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج به طور کلی نشان داد که اولا بین تعداد نیروها با اهداف کوتاه مدت سازمان در سطح اطمینان 99% تناسب وجود دارد ولی تعداد نیروها برای تحقق اهداف میان مدت و  بلند مدت سازمان کافی نیست. ثانیا در تحقق اهداف کوتاه مدت با تخصص نیروی انسانی تناسب وجود دارد ولی در تحقق اهداف میان مدت و بلند مدت تناسب معنی داری مشاهده نشد. ثالثا تناسب بین سابقه با تحقق اهداف کوتاه مدت در سطح اطمینان 99% معنی دار است ولی در تحقق اهداف میان مدت و بلند مدت و حتی تحقق اهداف کل سازمان در سطح اطمینان 95% معنی دار نیست. رابعا تناسب جنسیت با اهدف صرفاٌ در تحقق اهداف کوتاه مدت سازمان معنی دار است و در تحقق اهداف میان مدت، بلند مدت و حتی کل اهداف سازمان در سطح اطمینان 95% معنی دار نیست.

1-1 مقدمه
مدیران ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی با حرکت در مسیر تکامل و رشد علمی گام در راه توسعه نیروی انسانی نهاده‌اند و در این راستا به ترکیب نیروی انسانی خود، به تدریج بر ضرورت تغییر الگوی جذب نیروی انسانی در حوزه توسعه نیروی انسانی واقف شدند و آن را به منزله ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری نظامهای سازمانی، مورد توجه قرار داده‌اند. سازمانها و مؤسسه‌های اداری امروز، به حدی پیچیده شده‌اند که بدون اقدام به ترکیب نیروی انسانی‌های دقیق، امکان ادامه حیات وجود ندارد. ترکیب نیروی انسانی مستلزم آگاهی از فرصتها و تهدیدهای آتی و پیش‌بینی شیوه مواجهه با آنهاست.

توجه به ساختار ترکیب نیروی انسانی از وظایف بسیار مهم تصمیم‌گیری مدیران است و با سایر وظایف آنها نیز ارتباط دارد. اگر نگرش مبتنی بر الگوی ترکیب نیروی انسانی به سراسر کارکردهای نظام مدیریت دولتی تسری یابد، نوعی تعهد به عمل به مبنای تعقل و تفکر آینده‌نگر و عزم راسخ بر استمرار آن، برایشان ایجاد می‌شود. بعلاوه تحقق اهداف فردی و سازمانی نیز مستلزم بررسی علمی ترکیب نیروی انسانی است، به طوری که حتی برای نیل به اهدافی بسیار جزئی و زودگذر نیز باید الگوی ترکیب نیروی انسانی تعریف شود.

در واقع نیاز به الگوی ترکیب نیروی انسانی از این مسأله ناشی می‌شود که همه سازمانها با فعالیت در محیطی پویا، درصدد آنند که منابع محدود خود را برای رفع نیازهای متنوع و رو به افزایش خود صرف کنند، پویایی محیط و وجود تلاطم در آن و عدم اطمینانی ناشی از تغییرات محیطی، بر ضرورت انکارناپذیر الگوی ترکیب نیروی انسانی می‌افزاید (رضائیان، 1379، 178).
الگوی ترکیب نیروی انسانی فکر کردن راجع به آینده یا کنترل آن نیست، بلکه فرآیندی است که می‌تواند در انجام این امور مورد استفاده قرار گیرد. الگوی ترکیب نیروی انسانی، تصمیم‌گیری در شکل معمول آن نیست بلکه مجموعه‌ای از تصمیمات هماهنگ اتخاذ شده در قالب فرآیند الگوی ترکیب نیروی انسانی تولید می‌شود (مینتزبرگ،  1994، ص 5).

فهرست مندرجات
فصل اول: طرح تحقیق
1-1 مقدمه2
2-1 ضرورت مسأله تحقیق 4
3-1 بیان موضوع تحقیق 5
4-1 اهداف تحقیق 5
5-1 سئوالات تحقیق6
6-1 فرضیه‌های تحقیق 7
7-1 قلمرو تحقیق7
8-1 مدل عملیاتی تحقیق 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
1-2 مقدمه11
2-2  فلسفه و مفهوم مدیریت منابع انسانی13
3-2 جایگاه نوین مدیریت منابع انسانی14
4-2 اهداف مدیریت منابع انسانی15
5-2 وظایف و مسؤولیتهای مدیریت منابع انسانی16
6-2 سیاستها و خط مشی‌های مدیریت منابع انسانی18
7-2 عملکرد منابع انسانی‌   19
8-2 نقش مدیران منابع انسانی در نیرویابی، جذب و گزینش21
9-2 مدیریت منابع انسانی و عملکرد مدیر پرسنل23
10-2 هدفهای آموزشی و توسعه منابع انسانی24
11-2 روشهای آموزشی و توسعه مدیریت و سرپرستی25
12-2 ضرورت‌ توجه به آموزش‌ در توسعه منابع انسانی26
1-12-2  از نظر سازمان‌29
2-12-2 از نظر کارکنان‌30
13-2 وظایف اجرایی مدیریت منابع انسانی32
1-13-2 برنامه‌ریزی نیروی انسانی، کارمندیابی و گزینش32
2-13-2 آموزش و توسعه نیروی انسانی33
3-13-2 نظام جبران خدمات و انگیزه34
4-13-2 نظام ارزیابی عملکرد34
5-13-2 پرورش زندگی شغلی35
6-13-2 ایمنی و سلامتی روانی و جسمی35
7-13-2 بهبود ارتباطات منابع انسانی36
8-13-2 تحقیقات منابع انسانی36
14-2 تعریف کارمندیابی38
15-2 فرآیند کارمندیابی39
16-2 جایگزین‌های کارمندیابی39
17-2 عوامل محیطی مؤثر بر فرآیند کارمندیابی41
18-2 روش‌های کارمندیابی43
1-18-2 روش‌های کارمندیابی از داخل43
2-18-2 روش‌های کارمندیابی از بیرون سازمان45
19-2 ترکیب نیروی انسانی و فرآیند کارمندیابی46
20-2 اهمیت فرآیند گزینش47
21-2 فرآیند گزینش48
22-2 عوامل محیطی مؤثر بر فرآیند گزینش49
23-2 اهمیت دانش مدیریت و ترکیب منابع انسانی51
24-2 معیارهای سنجش ترکیب نیروی انسانی52
25-2 تاثیر «نابهنگامی» درترکیب نیروی انسانی53
26-2 انگیزش کار نیروی انسانی و ترکیب نیروی انسانی54
27-2 ترکیب نیروی انسانی، محدودیت‌ها و موانع56
28-2 مدیریت زمان و ترکیب نیروی انسانی از آن57
29-2 نیازها، ترکیب نیروی انسانی و توسعه57
30-2 ترکیب نیروی انسانی مدیریت، شاخصی نو58
31-2 به کارگیری موثر نیروی انسانی و اهداف سازمانی59
32-2 مفهوم الگوی ترکیب نیروی انسانی60
33-2 مراحل عمده ترکیب نیروی انسانی62
34-2 خصوصیات الگوی ترکیب نیروی انسانی66
34-2 انواع الگوی ترکیب نیروی انسانی67
34-2 الگوی ترکیب نیروی انسانی آموزش وزارت امور اقتصادی و دارایی68
35-2 الگو ترکیب نیروی انسانی توسعه تکنولوژی70
36-2 الگوهای خاص ترکیب نیروی انسانی72
37-2 آشنایی مختصر با قلمرو مکانی پژوهش74
1-37-2 دارایی و تاریخچه آن در ایران 74
2-37-2 هدف و وظایف کلی وزارت امور اقتصادی و دارائی 75
3-37-2 سیاستهای اقتصادی و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی77
4-37-2 ویژگی‌های معاونت هزینه و خزانه‌داری کل کشور 79
38-2 سوابق تحقیقات انجام شده83

فصل سوم:  روش اجرای پژوهش
1-3 مقدمه91
2-3 روش تحقیق91
3-3 جامعه آماری92
4-3  نمونه و روش نمونه گیری93
5-3  جمع آوری اطلاعات94
6-3  روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 96

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4   مقدمه 99
2-4 روشهای آماری توصیفی100
3-4 روش های آماری استنباطی107

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
1-5 مقدمه120
2-5 خلاصه تحقیق120
3-5 یافته ها و نتیجه گیری124
4-5 پیشنهادها126
5-5 محدودیت های تحقیق128

فهرست منابع
منابع فارسی131
منابع لاتین133
پیوستها
این فایل ورد در 159 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.