دفاع غیرعامل در بافت های فرسوده شهری


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

چکیده:
با نگاهی به ساختار و فضای سیاسی موجود و پارادا یم های نظ امی در فضاهای شهری لازم بنظر می رسد تا در بستر نگاهی جامع ، اقدامات
سیستم دفاع غیر عامل مورد توجه قرار گیرد ، تا افزایش توان و اقتدار نظام و کاهش آسیب پذیری های کالبدی و انسانی از تجاوزات اح تمالی،
امکان وقوع یابد . در این میان ، پدافند غیر عامل را نیز مجموعه اقدامات غیر مسلح ان های می دانند که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی
انسانی، ساختم ان ها و تأسیسات شهری و تجهیزات و شریان های شهری و منطقه ای در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن می گردد . از
سویی د یگر، باف ت های فرسوده شهری نیز بدلیل نوع و میزان فرسودگی و امکان تخریب پذیری بالا ، در مراتب برنامه ریزی و مداخلات
مدیریت شهری ، مورد توجه ویژ ه ای قرار دارند که ضرورت پرداخت به این مهم ، رویکرد پژوهش حاضر را نیز تشکیل می دهد. بر این اساس ،
در این گفتار به نقش و التزام کاربست سیستم دفاع غیر عامل ، و مولفه ها و مکانیس م های اجرایی آن در باف تهای فرسوده شهری پرداخته
می شود تا بر اساس نوع و کیفیت فضاهای فرسوده شهری (میزان فرسودگی ، ارز ش های اجتماعی ، تاریخی ، کالبدی و مذهبی و در عین حال
سوق الجیشی اماکن و فضاهای شهری بالا خص در شهرهای استراتژیک و مذهبی ایران )، امکان کارامد ترین رویه مداخلاتی احتمالی در
بستر نگاهی جامع و فراگیر فراهم شود.
واژه های کلیدی: سیستم دفاع غیر عامل، بافت های فرسوده شهری، رویه مداخلاتی، راهکارها و راهبردهای اجرایی.


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.