دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی قابلیت های مجتمع زیستی


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

دانشکده: معماری و شهرسازی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: معماری

چکیده

رویکرد های جدید طراحی مجتمع های زیستی متکی به الگوهای جامع بین رشته ای است، که به هماهنگی جنبه های انسانی و محیطی طراحی اهمیت بیشتری داده اند. از سوی دیگر، مشکلات زندگی شهرهای بزرگ استفاده از مجموعه های متراکم را اجتناب ناﭘذیر ساخته است. توجه به عوامل انسانی و محیطی مؤثر در برنامه ریزی و طراحی می تواند کیفیت زندگی در مجموعه های مسکونی را ارتقاء بخشد. پرسش اصلی چگونگی ارتقاء کیفیت زندگی در مجتمع های زیستی است، بر این اساس عوامل انسانی و بستر محیطی مؤثر برارتقاء کیفیت زیست در مجموعه های مسکونی بررسی شده اند. فصل اول شامل کلیات مراحل پژوهش، هدف اصلی با عنوان ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان از طریق توجه به پایداری اجتماعی- محیطی و چهارچوب کلی پژوهش است. فصل دوم در برگیرنده مفاهیم بنیادی پژوهش مشتمل بر سه بخش عمده است، بخش اول تعریف مجتمع زیستی، بخش دوم مفهوم کلی الزام توجه به مسائل اجتماعی، با توجه به نیازهای فردی و جمعی ساکنان در جهت ارتقاء تعامل اجتماعی است و در بخش سوم عوامل محیطی مؤثر بر کاهش مصرف انرژی و استفاده از پتانسیل های محیطی ذکر می شود. فصل سوم به بررسی نمونه های موردی اختصاص یافته تا عوامل مثبت و منفی هریک تحلیل شده و به کارگرفته شوند، فصل چهارم شناخت عوامل مؤثر بر طراحی مجتمع زیستی نام گرفته در آن شناخت بستر طرح و نیازهای کالبدی پرداخته می شود. فصل پنجم تحلیل و ارزیابی اطلاعات نام گرفته، از این طریق به بررسی اطلاعات به دست آمده و تفکیک عوامل مؤثر بر طراحی در راستای سوال اصلی پژوهش می پردازیم. فصل ششم طراحی مجتمع زیستی نام دارد، با استفاده از عوامل ذکر شده الزامات طراحی مشخص و به گزینه طراحی پرداخته می شود. در خاتمه نتیجه گیری کلی از پژوهش و منابع مورد استفاده ذکر شده است.

این تحقیق نشان می دهد مجتمع ها ی مسکونی می توانند در شرایط مناسب جوابگوی نیازها و ضرورت های محیط باشند. مجتمع ها علاوه بر استفاده برای هریک از کاربری ها جهت عملکردهای تلفیقی نیز مورد استفاده قرارگیرندو از آنها برای مرکزیت بخشیدن به فعالیت های مرتبط با یکدیگر استفاده نمود، زیرا جامعه امروزی همراه با رشد سریع شهرنشینی، تأثیر پذیری روابط درونی و بیرونی خانوار را دگرگون کرده، خواست ها و نیاز های خانوار را با شرایط متحول جامعه هدایت می کند. امروزه، فضاهای سکونتی و کارکردهای محدود خانوار باید با شرایط و امکانات قابل دسترسی انطباق یابد. به عبارت دیگر تأمین نیازها از امکانات تبعیت می کند.

کلید واژه ها:

مجتمع زیستی،اکولوژی، عوامل انسانی، تعاملات اجتماعی ،تعلق خاطر، دسترسی، صرفه جویی در انرژی

مقدمه

طراحی و اجرای هماهنگ مجموعه های مسکونی در شهرها ی ﭘر جمعیت اهمیت خلاقیت و مهارتهای حرفه ای طراحان معمار، طراحان شهری و طراحان محیط و منظر را افزایش داده است. روابط کارفرما و سفارش دهنده مسکن از یک سو و طراح و سازنده آن از سوی دیگر که در جوامع سنتی گذشته به گونه ای روشن، ساده و مستقیم بوده است در شهر های ﭘر جمعیت به روابطی ﭘیچیده تبدیل شده است. از یک سو جدایی میان کارفرمای سفارش دهنده یا سرمایه گذار مجموعه ها و بهره برداران واقعی از مسکن و مجموعه های مسکونی، و از سوی دیگر گستردگی روابط میان برنامه ریزان، طراحان و مجریان مجموعه ها از دلایل ایجاد این روابطﭘیچیده هستند.

با بوجود آمدن این ﭘیچیدگی ها، تشخیص نیازهای روزمره استفاده کنندگان از مسکن و تأمین آن به سهولت گذشته نمی باشد. در این خصوص تنها اتکا به تحقیق سامان یافته و دست یافتن به نیازهای قابل تعمیم جمعیت های مورد نظر می تواند مبنایی برای برنامه ریزی و فراهم آوردن مقدمات طراحی مجموعه ها باشد. در طراحی مجموعه هایی که ساکنان آینده آنها مشخص نیستند معمولاً مطالعه جمعیت های با ویژگی های فرهنگی و با شیوه زندگی مشابه تعیین کننده نیازهای ساکنین آینده است. سازگاری و هماهنگی میان عوامل انسانی و الگوهای کالبدی و محیطی می تواند منجر به طراحی محیط های مسکونی شود که وقوع رفتارهای در خور آداب زندگی جمعی و سنت سکونت ساکنین را تشویق نماید. [1]

در اینﭘایان نامه منظور از مجموعه های مسکونی، مجموعه هایی است که تحت عناوین مختلف از جمله مسکن اجتماعی، به گونه ای یکجا و همزمان در شهر های ﭘرجمعیت ایران از جمله تهران برنامه ریزی، طراحی و اجرا می شوند. در این گونه مجموعه ها معمولاً مالکیت بخشی از فضاهای عمومی و نیمه عمومی مشاع بوده و استفاده از آنها تابع مقررات خاص و جمعی است. مقیاس این مجموعه ها معمولاً بسیار متفاوت و از چند واحد مسکونی(مانند ساختمانهایی که به صورت تجمیع شده در یک قطعه تفکیکی ساخته می شوند)، تا ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی(مانند مجموعه هایی چون آ.اس. ﭘ .یا مجموعه مسکونی ستارخان) و حتی مجموعه های بزرگی که به صورت ناحیه ای از شهر درآمده اند(مانند شهرک اکباتان) متغیر است.

با توجه به اینکه تراکم مجموعه های مسکونی عامل مهمی در شکل گیری و جریان زندگی در آنهاست، مقصود از افزایش افزایش تراکم در مجموعه های مسکونی علاوه بر تعاریف عام تراکم ساختمانی، یعنی نسبت فضای ساخته شده به واحد سطح، ویا تراکم جمعیتی به معنای نسبت جمعیت به واحد سطح، که تعاریفی  اعتباری و قراردادی هستند، تراکم ادراکی که مفهومی نسبی است نیز مورد نظر می باشد. تراکم ادراکی تراکمی است که مردم و ساکنین یک مجموعه با توجه به ﭘیشینه فرهنگی و مکانی خود از آن مجموعه دریافت می کنند. بنابراین تعریف حتی یک مجموعه واحد توسط افراد با ﭘیشینه های مختلف می تواند با تراکم های متفاوتی ادراک شود.

همچنین منظور از عوامل انسانی مجموعه ای از معیارهای اجتماعی و روانشناختی است که در ادراک و دریافت مجموعه های مسکونی و در نتیجه در برنامه ریزی و طراحی آنها مؤثر هستند.[2]

این پایان نامه مشتمل بر شش فصل است و بر اساس سوال اصلی پایان نامه که چگونگی بهبود کیفیت زندگی در مجتمع های زیستی با ارتقاء عوامل زیست محیطی،کاهش مصرف انرژی و عوامل اجتماعی است شکل گرفته است، مشتمل بر دو بخش عمده عوامل زیست محیطی در راستای کاهش مصرف انرژی و توجه به کیفیت طراحی جهت ارتقاء عوامل اجتماعی و انسانی می شود. درفصل اول کلیات مراحل پژوهش عنوان شده و هدف اصلی پژوهش ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان از طریق توجه به پایداری اجتماعی و محیطی مشخص شده است، در ادامه به ضرورت و اهمیت پژوهش و روش آن پرداخته شده است. فصل دوم شامل مفاهیم و اصول بنیادی پژوهش می شود که مشتمل بر سه بخش تعریف مجتمع زیستی، مسائل اجتماعی و عوامل محیطی مأثر بر صرفه جویی انرژی و استفاده از پتانسیل های محیطی در مجتمع مطرح می شود، مطالب این فصل پایه های اصلی پایان نامه را شکل می دهند.فصل سوم به بررسی نمونه های موردی اختصاص یافته و فصل چهارم شناخت عوامل مؤثر بر طراحی مجتمع زیستی نام گرفته در این فصل عوامل محیطی و اجتماعی بستر طرح و نیازهای طراحی معماری مجتمع زیستی پرداخته می شود.فصل پنجم تحلیل و ارزیابی اطلاعات نام گرفته، که با بررسی اطلاعات به دست آمده و تفکیک عوامل بر اساس سوال اصلی پژوهش می پردازد، فصل ششم طراحی مجتمع زیستی نام دارد در این فصل با استفاده از عوامل بر شمرده شده الزامات طراحی مشخص و به گزینه طراحی پرداخته می شود. در خاتمه نتیجه گیری کلی از پژوهش و منابع و مأخذ مورد استفاده ذکر شده است.

[1]  مفهوم محیط های حمایت کننده را راﭘاﭘورت مورد بحث قرار داده و منظور از آن محیط هایی است که استفاده مردم از عملکردهایی خاص را تشویق یا تسهیل کند.Rapoport,1982 و Rapoport,1986

[2] گرچه این مجموعه ها مشکلات خاص خود را دارند اما از نظر زیر ساخت های شهری نسبت به شهرک های جدید مزیت های زیادی دارند.

 

فهرست مطالب:

چکیده۱
مقدمه ۳

فصل اول:

مقدمات پژوهش

مقدمه۷

۱-۱- طرح موضوع۸
۱-۲- پرسش اصلی۹
۱-۳-ﭘیشینه موضوع ۱۰
۱-۴-ﭘیش فرض ها۱۱
۱-۵- اهداف پژوهش۱۱
۱-۶- ضرورت و اهمیت ﭘژوهش۱۳
۱-۷-روش شناسی پژوهش۱۳
۱-۸-محدوده پژوهش۱۵

فصل دوم:

مفاهیم و اصول بنیادی در شکل گیری زیستی مجتمع زیستی

مقدمه.۱۷

بخش اول:

مجتمع زیستی
۲-۱- ۱-معرفی مجتمع زیستی۱۸
۲-۱-۱- مجموعه زیستی به عنوان یک بنای عمومی۲۰
۲-۱-۳- مجتمع های مسکونی در ایران۲۴

بخش دوم :

عوامل اجتماعی در مجتمع زیستی
۲-۲-۱- ارتباط۲۹
۲-۲-۲- اهمیت عرصه های عمومی در زندگی جمعی۲۹
۲-۲-۳- عرصه عمومی و میان فردی۳۲
۲-۲-۴- رفتار اجتماعی ساکنان در مجموعه های مسکونی۳۳
۲-۲-۵- نیازهای اجتماعی و فردی ساکنین در مجتمع زیستی۳۵
۲-۲-۶- پایگاه نظری در ارتباط با هویت بخشی در مجتمع زیستی۴۸

بخش سوم:

عوامل محیطی در مجتمع
۲-۳-۱- معماری پایدار- معماری همساز با اقلیم و محیط طبیعی۵۷
۲-۳-۲- عوامل موثر طراحی معماری در راستای صرفه جویی انرژی۶۲
نتیجه گیری۷۲

فصل سوم:

نمونه های موردی

مقدمه.۷۴

۳-۱- شهرها بستری برای مجتمع های زیستی۷۵
۳-۲- نمونه های بررسی شده۷۶
نتیجه گیری۸۳

فصل چهارم:

شناخت مجتمع زیستی

مقدمه.۸۴

۴-۱- شناخت عوامل اقلیمی۸۵
۴-۲- میزان جذب انرژی سطوح۸۹
۴-۳- نقش فرم در ساخت مجتمع زیستی۹۰
۴-۴- کاربری و عملکرد۹۱
۴-۵- ارتفاع و مقیاس انسانی۹۲
۴-۶- شناخت طراحی فضاهای عمومی در مجتمع ها۹۳
۴-۷- دسترسی ها و تأثیرات ترافیکی مجتمع ها۹۶
۴-۸- رعایت حقوق همسایگی و همجواری۹۷
نتیجه گیری۹۸

فصل پنجم:

سنجش و ارزیابی اطلاعات به دست آمده در ارتباط با مجتمع های زیستی
مقدمه.۱۰۰
۵-۱-ارزیابی اصول و مبانی طراحی محیط مسکونی ۱۰۱
۵-۲-بررسی مسائل زیست محیطی و اکولوژیک و تأثیر آن در طراحی ۱۰۲
۵-۳-ارزیابی اطلاعات در ارتباط با طراحی بلوک های مجتمع زیستی۱۰۳
۵-۴- ملاحظات طرح سازه ای جهت طراحی سازه مجتمع زیستی۱۰۶
۵-۵- ملاحظات اقتصادی۱۰۸
۵-۶- کلیات طراحی سازه۱۰۹
۵-۷- سیستم سازه پیشنهادی۱۱۳
۵-۸- محاسن ساخت مجتمع های زیستی۱۱۴
نتیجه گیری۱۱۵

فصل ششم:

طراحی مجتمع زیستی

مقدمه
۶-۱-موقعیت طبیعی
۶-۲- ملزومات طراحی مجتمع زیستی
۶-۳-اهداف مورد نظر در جانمایی واحدهای مسکونی
۶-۴-نکات قابل توجه در طراحی سایت مجتمع زیستی
۶-۵-الزامات طراحی فضای داخلی آپارتمانها
نتیجه گیری
منابع
توضیحات

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 124
حجم: 684 کیلوبایت


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + 1 =