دانلود مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با عنوان ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشری‎(CRM)‎‏ برابعاد عملکرد سازکانی :مطالعه موردی در صنعت هتل ‏مالزی


مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با عنوان ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشری‎(CRM)‎‏ برابعاد عملکرد سازکانی :مطالعه موردی در صنعت هتل ‏مالزی

عنوان انگلیسی :
Assessing the influence of customer relationship management (CRM) dimensions on organization performance: An emperical study in the hotel industry

دانلود مقاله اصلی

چکیده :
هدف:هدف این مقاله بررسی رابطه بین ابعاد ‏CRM‏ به عنوان مثال مشتری مداری،سازمان ‏CRM،مدیریت دانش و ‏CRM‏ مبتنی بر فناوری و جنه های مختلف عملکرد سازمانی به عنوان مثال ‏مالی،مشتری،فرایندهای داخلی و آموزش و رشد در هتل های مالزی است.‏
طراحی،روش شناسی و رویکرد:یک مطالعه کمی است که در رابطه با 152 مدیر هتل مالزی از 5-3 ‏ستاره انجام شده و داده ها جمع اوری شده و مورد تجزیه و تحلیل رگراسیون قرار گرفته است که در ‏راستای اهداف بیان این مطالعه می باشد.‏

یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که تمام ابعاد ‏CRM‏ مثبت بوده و تاثیرقابل ‏توجهی در دیدگاه های مختلف از عملکرد هتل دارد. با این حال تکنولوژی ‏CRM‏ با یادگیری و رشد ‏عملکرد هتل ارنباط معنی داری را نشان می دهد.‏
محدودیت های تحقیق و مفاهیم:تاکید شده است که ارتباط مستقیم بین ابعاد ‏CRM‏ و دیدگاه ‏های عملکرد سازمانی و همچنین مطالعه در تنها هتل های 5-3 ستاره متمرکز شده است.‏

مفهوم علمی:مفاهیم علمی معنی داری بوجود امده است که ساختمان گسترده و ابعاد موثر ‏CRM‏ را در ‏هتل های بسیار مهم به صورت یک رقابت بالا و بهبود عملکرد در بخش هتل مالزی نشان می دهد.‏
اصالت و ارزش مقاله: مقاله ‏CRM‏ به طور خاص برای هتل ها در مالزی می باشد.‏

کلیدواژه ها:
سازمان ‏CRM
عملکرد هتل
مدیریت دانش
مشتری مداری
فناوری مبتنی بر ‏CRM

مقدمه :
سطح بالایی از رقابت یکی از سخت ترین چالش ها در صنعت هتل است. این است که هتل ها به طور ‏فزاینده ارائه بیشتر و بهتر خدمات را نجام می دهند. که به افزایش هزینه ها و کاهش مشتری و در ‏نتیجه کاهش نرخ اشتغال می شود.(ورودگو 2005) و (سیگان و همکاران 2009) و (وانگ و وانگ 2009) و ‏‏(ین ون و ادوارد 2010)‏

فهرست مطالب :
چکیده:‏ ‏2‏
کلید واژه ها:‏ ‏3‏
مقدمه:‏ ‏3‏
ابعاد ‏CRM‏ و فرضیه:‏ ‏5‏
مشتری مداری:‏ ‏6‏
سازمان ‏CRM‏:‏ ‏7‏
مدیریت دانش:‏ ‏8‏
CRM‏ مبتنی بر فناوری:‏ ‏9‏
اندازعه گیری عملکرد هتل:‏ ‏10‏
مشتریان(اقدامات مربوط به مشتریان)‏ ‏11‏
فرایندهای داخلی(اقدامات مربوط به پیاده سازی استراتژی)‏ ‏11‏
روش شناسی:‏ ‏12‏
چهارچوب تحقیقات:‏ ‏12‏
جمع اوری داده ها:‏ ‏13‏
اندازه گیری ومقیاس:‏ ‏14‏
جدول 1:بار وآزمون قابلیت اطمینان ‏14‏
جدول 2:همبستگی پیرسون در ضریب ابعاد ‏CRM‏ و دیدگاه های عملکرد هتل ‏19‏
نتایج:‏ ‏19‏
بحث:‏ ‏20‏
مفاهیم مطالعه:‏ ‏23‏
نتیجه گیری و مطالعات آینده:‏ ‏24‏
این فایل ورد در 24 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *