دانلود پروژه مالی شرکت توزیع برق همراه با ترازنامه


 

استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده است .دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی با مقاصد عمومی (که از این به بعد صورتهای مالی نامیده می شود) است که به منظور ارائه اطلاعات مفید در مورد وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان تهیه می شود.استانداردهای حسابداری در مورد صورتهای مالی کلیه واحدهای تجاری (انتفاعی ) اعم از این که در بخش خصوصی یا عمومی فعالیت کند، کاربرد دارد. اگرچه این استانداردها معطوف به واحدهایی است که با هدف کسب سود فعالیت می کنند اما عمدتاً در مورد واحدهای غیرانتفاعی نیز با اعمال تعدیلات لازم کاربرد دارد.
واحدهای تجاری خارج از کشور که مالکیت آنها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند، ملزم به رعایت الزامات استانداردهای حسابداری ایران نیستند. با این حال در مواردی که واحد تجاری ، واحد فرعی یک واحد سرمایه گذار ایرانی باشد، تهیه صورتهای مالی واحد فرعی براساس استانداردهای حسابداری ایران نیز جهت استفاده در تهیه صورتهای مالی تلفیقی ضروری است .
کلمات کلیدی:
ترازنامه
پروژه مالی
حسابهای بودجه ای
شرکت توزیع برق
تاریخچه 

تاریخچه
صنعت برق  قدیمی ترین و بزرگترین بخش صنعتی است که صاحب یکی از اولین و منسجم ترین تشکیلات در مجموعه نظام اداری کشور می باشد.

چنانچه سال 1278 شمسی را که عملیات حفاری برای اولین بار در مسجد سلیمان به نتیجه رسید و برق  از عمق 1180 پایی زمین فوران کرد تاریخ آغاز حیات صنعت برق  در ایران محسوب نمائیم ، تا به امروز بیش از 81 سال از عمر این کاراترین پدیده صنعتی قرن حاضر ، در کشورمان سپری گردیده است.

بررسی تحولات مختلف طی این سالها نشان می دهد که صنعت برق  ایران از اولین روزهای تولدش  با تمامی رویدادها و حوادث سیاسی – اقتصادی و اجتماعی کشورمان همراه گردیده و در بسیاری موارد نیز خود عامل و محرک اصلی جریاناتی تاریخ ساز بوده است که پرداختن به این مسائل از جمله اهداف مجموعه حاضر نیست و خود به فرصت و رخصتی شایسته نیازمند است.

اما آنچه در ارتباط با این مجموعه شایان ذکر می باشد ، این است که طی دهه های متمادی پس از آغاز حرکت چرخهای صنعت برق  در ایران ، سازمان و تشکیلات آن نیز همپای تاسیسات فنی و عملیاتی گسترش یافته و امروزه آن هسته کوچک اولیه که از یک دکل حفاری و تعدادی کارگر ساده محلی تحت امر چند تکنیسین خارجی و در راس آنها سوداگری بین المللی بنام « ویلیام ناکس دارسی » انگلیسی پا گرفته بود ، به تشکیلاتی عظیم مبدل گردیده که با نام وزارت برق  هدایت کلیه عملیات مربوط به صنعت برق  کشور ، در بخش های برق  ، گاز و پتروشیمی را عهده دار می باشد.

مجموعه ای که تحت عنوان « شناسنامه وزارت برق  » پیش روی دارید ، کوششی است جهت معرفی این تشکیلات گسترده و پویا که از یک سو به عنوان بخشی ازوظایف روابط عمومی و از دیگر سو به منظور پاسخ به نیاز روزافزونی که در خصوص آشنایی با ساختار کلی وزارت برق  در داخل و خارج از این تشکیلات وجود دارد ، صورت گرفته است. این مجموعه که با شرح مختصری از نوع فعالیتها و وظایف بخش های مختلف عملیاتی و ستادی همراه با نشانی و شماره تلفن های مربوطه تنظیم گردیده ، بدون شک از آنجایی که برای اولین بار با چنین شیوه ای تهیه و منتشر می شود ، از کمی ها و نقاط ضعف بدور نمانده و علیرغم سعی وافری که در تهیه آن بعمل آمده با پاره ای اشتباهات احتمالی نیز همراه است . اما با توجه به اجرای برنامه های نوینی که جهت توسعه و گسترش بخشهای مختلف صنعت برق  پیش بینی گردیده ، طبیعی است که در آینده ای نه چندان دور نیازمند به یک بازنگری کلی و تجدید چاپ می باشد.

تهیه و ارائه صورتهای مالی در شرکت برق
مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است . مدیریت واحد تجاری موظف به تهیه و ارائه صورتهای مالی به گونه ای است که تصویری مطلوب از وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ارائه کند. مدیریت واحد تجاری ممکن است صورتها و گزارشهای دیگری را جهت استفاده داخلی به روشهای مختلف که معطوف به اهداف مدیریت داخلی است ، تهیه کند. هرگاه صورتهای مالی جهت ارائه به دیگر استفاده کنندگان (سهامداران ، بستانکاران ، دولت ، کارکنان و غیره ) تهیه شود، رعایت استانداردهای حسابداری در تهیه و ارائه آن الزامی است .

انحراف از استانداردهای حسابداری در شرکت برق
تقریباً در تمام شرایط ، رعایت استانداردهای حسابداری منجر به ارائه اطلاعات مفید جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان و در نتیجه ارائه تصویر مطلوب توسط صورتهای مالی می شود. با این حال ، ممکن است در مواردی نادر، اعمال یک استاندارد، صورتهای مالی را از هدف اصلی یعنی ارائه تصویر مطلوب باز دارد. در چنین مواردی باید روشهای تعدیل شده یا جایگزین را با توجه به معیارهای ارائه شده در استاندارد حسابداری شماره 1 با عنوان نحوه ارائه صورتهای مالی انتخاب و بکار گرفت .

نظر به اینکه رویه های حسابداری مالی در پاسخ به نیازهای متغیر تجاری و اقتصادی و در راستای ارائه تصویر مطلوب ، دستخوش تغییر و تحول می شود، بنابراین استانداردهای حسابداری به منظور بهبود کیفیت و در پرتو نیازها و تحولات جدید تجدیدنظر یا استاندارد حسابداری جدیدی تدوین و منتشر خواهد شد.

در مورد موضوعاتی که استاندارد حسابداری مربوط به آن صادر نشده است ، صورتهای مالی باید برمبنای یکی از رویه های متداول حسابداری تهیه و ارائه گردد که با معیارهای کلی ارائه شده در مفاهیم نظری گزارشگری مالی نزدیک ترین انطباق را دارد و فراهم کننده تصویر مطلوبی از وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است .

در مواردی که قوانین آمره ، رویه های مشخصی جهت نحوه عمل حسابداری موضوعات خاص ، مقرر نموده است ، در تدوین استانداردهای حسابداری مربوط ، تمهیدات مناسب استانداردهای حسابداری جهت اعمال این موارد با توجه به مبانی مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی به عمل آمده است .

نظارت براجرای صحیح تصویب نامه ها ، مقررات وروشهای مالی موردعمل در صنایع پتروشیمی وهماهنگ نمودن کلیه فعالیت های مالی و حسابداری شرکت با توجه به مقررات جاری و تصویب نامه های فوق

نظارت برانجام کلیه فعالیتهای برنامه ریزی مالی بودجه شرکت شامل بررسی های وام و سرمایه‌گذاری و کنترل منابع ومصارف مالی ، برنامه ریزی و تجزیه تحلیلهای آماری ، تهیه آماروگزارشهای تلفیقی مالی ، بررسی قیمت ها ، تنظیم بودجه ، کنترل هزینه های سرمایه ای و جاری

نظارت برانجام کلیه فعالیتهای برنامه ریزی مالی بودجه شرکت شامل بررسی های وام و سرمایه‌گذاری و کنترل منابع ومصارف مالی ، برنامه ریزی و تجزیه تحلیلهای آماری ، تهیه آماروگزارشهای تلفیقی مالی ، بررسی قیمت ها ، تنظیم بودجه ، کنترل هزینه های سرمایه ای و جاری –نظارت بر فعالیت های حسابداری شرکت و ارایه روشها و خط مشی ها و برنامه های مربوط به فعالیتهای حسابداری مالی    ،حسابداری اعتبارات اسنادی وتخصیص ارز

حسابداری طرحها و امور ذیحسابی – نظارت برتدوین ، کنترل و هماهنگی مقررات مالی – نظارت بر بررسی مسایل مالیاتی شرکتهای  تابعه

نظارت بر امور طراحی ، اجرا و کاربرد روشهای سیستمهای یکنواخت مالی و صنعتی در سطح صنعت

فهرست مطالب
مقدمه2
تاریخچه4
تهیه و ارائه صورتهای مالی در شرکت برق5
انحراف از استانداردهای حسابداری در شرکت برق6
امور تدوین و کنترل مقررات مالی8
امور برنامه ریزی و بو دجه10
حسابداری شرکت برق13
نمودار سازمانی و تشکیلاتی18
آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت تولید و توزیع برق ایران توانیر19
ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان برون سازمانی شرکت برق23
شرکت تولید و توریع برق ایران توانیر26
– سرمایه‌گذاری بلند مدت27
اموال و ماشین آلات و تجهیزات:26
ترازنامه28
صورتحساب سود و زیان30
امور جاری در دست اقدام :32
طبقه بندی حسابهای درآمد33
طبقه بندی حسابهای هزینه35
شماره گذاری حسابها در موسسات دولتی35
حسابهای تنخواه گردان36
ثبت ارقام در حسابهای بودجه ای36
1- ثبت ارقام پیش بینی شده در بودجه36
2) ثبت ارقام مربوط به وصول وجوه:41
3) ثبت ارقام مربوط به پرداخت وجوه و انجام شدن مخارج41
این فایل ورد در 44 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *