دانلود پایان نامه سقط جنین


دانلود پایان نامه سقط جنین

دانلود پایان نامه سقط جنین

پایان نامه کارشناسی

رشته حقوق

با عنوان سقط جنین

چکیده:
سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند. به طوری که زمانی کاملاً ممنوع و گاهی به طور محدود با شرایطی و در مواردی بدون محدودیت صورت می‌گرفته است.امروزه نیز سیاست‌ها و قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف دارای تنوع و تفاوتهای قابل توجهی می‌باشد.
هر چند که سقط جنین به طور نسبی یکی از موضوعات حقوق کیفری محسوب می‌شود اما به تدریج تبدیل به موضوع بسیار مهمی برای رشته‌های پزشکی از یک سو و زیر مجموعه‌های مختلف علوم اسلامی نظیر اخلاق، ادیان، مذاهب، جامعه شناسی و روان‌شناسی و حقوق از سوی دیگر تبدیل شده است.

حقوق ایران در خصوص سقط جنین در مراحل مختلف عمل دیه و مجازات مخصوص به آن را در نظر گرفته است با این حال در قوانین ایران نسبت به موارد تجویز سقط جنین به دلیل مشکلات جسمی و روحی و بیماریهای مختلف آن بی‌توجهی نشده و به این قسمت از قانون سقط درمانی توجه کافی شده است از آنجایی که قانون ایران بر مبنای فقه اسلامی می‌باشد و احکام اسلام همیشه موارد اضطراری را مورد توجه و دقت نظر قرار می‌دهد.
مبانی تجویز سقط جنین در حقوق ایران بر اساس بیماریهای جنین و مادر است که موجب عسر و حرج شدید باشند که عادتاً قابل تحمل نباشد.

در حقوق غرب بویژه حقوق کشور آمریکا برای سقط جنین مجازاتهایی در نظر گرفته شده است، اما آنها نیز از موارد تجویز این موضوع غافل نمانده و مواردی از سقط جنین را مجاز اعلام کرده‌اند که موارد و مبانی تجویز در حقوق غرب با موارد تجویز سقط در حقوق ایران تشابه زیادی دارند، و در هر دو سیستم بر اساس دو مبنا یکی بیماری مادر و دیگر بیماری طفل است که سقط جنین را تحت شرایط خاصی مجاز اعلام کرده‌اند.
هر چند که در سیستم حقوقی غرب بیشتر به توسیع موارد تجویز سقط جنین و تقلیل مجازات آن پرداخته شده است.

فهرست
مقدمه 1
فصل اول 5
گفتار اول تعریف 6
گفتار دوم 8
نظریه‌های موجود حول جواز یا منع سقط جنین _ حقوق ایران 8
نظریه‌های موجود حول جواز و منع سقط جنین _ حقوق غرب 13
گفتار سوم 17
ارکان تشکیل‌دهنده جرم در ایران 17
ارکان تشکیل‌دهنده جرم در غرب 19

فصل دوم: مجازات سقط جنین 21
گفتار اول: مجازات سقط در ایران(مبحث دیات) 22
مجازات سقط در ایران(مبحث تعزیرات) 26
گفتار دوم 31
مجازات سقط جنین در غرب(الف حقوق آمریکا) 31
ب _ حقوق انگلیس 33

فصل سوم 34
گفتار اول الف موارد تجویز سقط جنین در ایران 35
گفتار اول ب موارد تجویز سقط جنین در غرب 40
گفتار دوم 43
مصادیق مواد مذکور و مصداق قاعده نفی عسر و حرج 43
قاعده نفی عسر و حرج 44
مدارک و مبانی قاعده نفی حرج از آیات 44
روایات دال بر قاعده نفی حرج 49
معنا و منظور از عسر و حرج 55
مفاد قاعده نفی عسر و حرج و مقصود از آن 56
قلمرو قاعده نفی حرج و تعارض آن با سایر عمومات 59
مشکلات ناشی از حمل و عدم سقط جنین 62
نتیجه و جمع‌بندی 65
ضمیمه1 67
ضمیمه2 75
منابع و مآخذ86
این فایل ورد در 86 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.