دانلود پروژه کارآفرینی پرورش قارچ

879297_gharch1[1]

مقدمه

از نظر تاریخچه،پرورش قارچ در هاله ای از ابهام به سر برده.قبلاً از قارچ ها به عنوان مواد توهم زا درفالگیری استفاده میکردندوقارچ راگوشت خدا می نامیدند،ولی بدون شک معلوم شده است که قارچ برنج که درچین تقریباًاز2000سال قبل با ساده ترین روش والهام از طبیعت برروی چوب درختان کشت می شده است وتکنولوژی روش کاشت این قارچ ها جزءهنرهای خیلی قدیمی و محرمانه ی این سرزمین ها بوده است،فقط تاریخ مشخص درپرورش قارچ دکمه ای بدست آمده است که طبق آن کاشت این قارچ درحدود 700سال قبل ازمیلاد درحومه ی پاریس بوسیله ی یک باغبان ناشناس فرانسوی صورت گرفت.کشت قارچ درگلخانه ها برای اولین بار درحدود سال 1754درسوئد ابداع شد وسپس به انگلستان وسایرنقاط اروپا گسترش یافت. درسال 1901 درایالات متحده ی آمریکا،سالنهای استاندارد پرورش قارچ ساخته شد.توسعه تجربه ی تکنولوژی، ازیک سو ویاری جستن از دانشمندان ازسوی دیگرزمینه ی بوجود آمدن ایزوله های خالص-درنهایت تهیه ی بذر خالص-امکان تولید صنعتی قارچ را درسطح وسیع فراهم آورد ودرانستیتو پاستورفرانسه،روش های علمی کشت وجوانه زدن اسپور وتولید آسان درشرایط تبدیل ابداع نمودند وتا سال 1905به صورت یک راز دراختیار انستیتوپاستور باقی ماند.

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….1

تهیه ی بذر قارچ ………………………………………………………………………………………………………………..2

اهمیت قارچ در رژیم غذایی………………………………………………………………………………………………….3

سالن کشت وپرورش……………………………………………………………………………………………………………4

روش تهیه ی بذر قارچ…………………………………………………………………………………………………………5

زمین مورد نیاز طرح……………………………………………………………………………………………………………6

ساختمان…………………………………………………………………………………………………………………………..7

محوطه………………………………………………………………………………………………………………………………7

تجهیزات دفتری………………………………………………………………………………………………………………….8

ماشین آلات وتجهیزات………………………………………………………………………………………………………..8

تأسیسات…………………………………………………………………………………………………………………………..9

سرمایه ثابت…………………………………………………………………………………………………………………….10

هزینه ها………………………………………………………………………………………………………………………….11

هزینه کل………………………………………………………………………………………………………………………..14

فروش……………………………………………………………………………………………………………………………..15

سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………………………..15

سرما یه گذاری کل……………………………………………………………………………………………………………16

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.