دانلود تحقیق تأثیر برنامه ریزی منطقه ای بر پیشرفت روسیه سفید

l_1760793181

مقدمه
هر کشوری برای رسیدن به توسعه پایدار دست به یکسری اقداماتی می زند تحت عنوان برنامه‌ریزی.
برنامه ریزی را می توان این گونه تعریف کرد: انجام فعالیت هایی برای رسیدن به اهداف معین و مشخص.
از جمله این کشورها، می توان روسیه سفید را نام برد که پس از تجزیه و استقلال یافتن ا زاتحاد جماهیر شوروی با برنامه ریزی درست . مناسب به پیشرفتهایی دست یافت و در حال حاضر در زمره ی کشورهای توسعه یافته به شمار می رود. ساختار اقتصاد روسیه در دوران شوروی مشابه ساختار اقتصاد کل اتحاد جماهیر شوروی بوده و تمام بخش صنایع و کشاورزی تحت کنترل دولت بود ولی بعد از گذشت سالها از نقش دولت در اقتصاد کاسته شده است. در تحقیق که از نظرتان خواهد گذشت از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

دانلود تحقیق تأثیر برنامه ریزی منطقه ای بر پیشرفت روسیه سفید

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول:
بیان مسأله 2
فرضیه 3
هدف 4
پیشینه تحقیق 5
بخش دوم 6
بخش سوم:
اوضاع و برنامه ریزی اقتصادی در روسیه سفید 8
بخش های مختلف اقتصادی 10
شاخص های اقتصادی روسیه سفید 11
نتیجه گیری 12
منابع و مآخذ 13

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.