دانلود پروژه مراحل حسابداري پيمانكاري

34523452345234

پيشگفتار :

تدوين مطالبي دربارة نحوة حسابداري انواع فعاليت هاي اقتصادي از يك سو ، بر دانش پيشرفته و امروزين حسابداري متكي و از سوي ديگر ، با شرايط خاص ، عرف تجاري و قوانين حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي در ايران منطبق باشد يكي از زمينه هاي ضروري پژوهشي است كه مي تواند كاربرد روش هاي پيچيدة حسابداري را آسان ساخته و در عين حال خدمات حسابداري در سطوح مختلف را كارآمدتر نمايد علاوه بر اين ، پژوهش هايي از اين دست ، امكانات گسترش ، رواج و فراگيري ، اصول و ضوابط حرفه اي را افزايش داده و كار حسابداري واحدهاي تجاري را در مجموع بهبود مي بخشد امروزه مؤسسات عمومي و خصوصي اجراي عملياتي نظير : راه سازي – سد سازي – احداث ساختمان – تاسيسات – كشتي سازي – هواپيما سازي و ساخت قطعات پيچيده وسايل و تجهيزات را با انعقاد پيمان به مؤسسات پيمانكاري واگذار مي كنند .

اركان اصلي عمليات پيمانكاري :

در هر نوع عمليات پيمانكاري اركان اصلي زير وجود دارد :

كارفرما : شخص حقيقي يا حقوقي است كه به عنوان يك طرف قرارداد ، عمليات اجرايي معيني را به پيمانكار ارجاع مي كند .

پيمانكار : شخصي حقيقي يا حقوقي است كه به عنوان طرف ديگر قرارداد ، عمليات اجرايي پيمان را به عهده مي گيرد .

قرارداد : رابطه حقوقي بين طرفين است كه منشا تعهد و التزام مي باشد و شامل موضوع كار ، مدت انجام كار ، مبلغ قرارداد و تعهدات كارفرما و پيمانكار است .

موضوع قراردادهاي پيمانكاري معمولا ساختن يك دارايي يا دارايي هاي است كه در مجموع طرح واحدي را تشكيل مي دهد .

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : عمليات پيمانكاري :
– اركان اصلي عمليات پيمانكاري 2
– انواع قرارداد هاي پيمانكاري 2
– مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري 4
– مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح 4
– ارجاع كار به پيمانكار 6
– انعقاد قرار داد با پيمانكار 8
– اجراي كار ( شروع عمليات ) 11
– خاتمه كار 14
– سازمان بر اساس وظايف ( سازمان كار كروي ) 17
فصل دوم : حساب هاي شركت پيمانكاري ايران بتون ساز
دارائي هاي جاري
– بانك و صندوق 20
– تخواه گردان ها 21
– حساب هاي دريافتني 21
– حساب ذخيرة مطالبات مشكوك الوصول 22
– اسناد دريافتني 22
– پيش پرداخت ها 22
– سپرده حسن انجام كار 23
درارئيهاي ثابت :
– دارائيهاي ثابت مشهود 23
– داراييهاي ثابت نا مشهود 23
بدهي هاي جاري :
– حسابهاي پرداختني 24
– اسناد پرداختني 24
– پيش دريافت ها 25
بدهي هاي بلند مدت
– سرمايه 25
– در آمدها 25
– هزينه ها 26
– حساب پيمان 26
– حساب كار گواهي شده 26
فصل سوم : روش هاي تداول حسابداري پيمانكاري
– روش كار تكميل شده 27
– روش درصد پيشرفت كار 28
– ذخيرة لازم براي زيان هاي قابل پيش بيني 29
– دعاوي و تغيرات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري 30
– تعيين سود پيمان تكميل شده 31
– انتقال سود و بستن حساب پيمان تكميل شده 32
– محاسبة صود پيمان نا تمام 33
– نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه 41
– نحوه محاسبات استحلاك تموال ، ماشين آلات و تجهيزات 46
فصل چهارم : ماليات پيمانكاري
– ماليات مقطوع 48
– ماليات بر در آمد پيمانكاري 49
– در آمد مشحول ماليات پيمانكاري 49
– ماليات موسسات پيمانكاري 50
– شركت هاي سهامي 50
– نحوة نگهداري حساب هاي مالياتي 57
– پيش پرداخت ماليات 57
– ماليات قطعي پيمان ها 58
– ذخيرة ماليات بر در آمد 58
فصل پنجم : گزارش هاي مالي
– ترازنامه 59
– جدول بهاي تمام شدة‌كار در جريان ساخت 63
– گزارش هاي عملياتي 66
– گزارش پيشرفت كار 66
– صورت حساب صودو زيان 67
– تراز آزمايشي 69

خلاصه اي از نكات مهم پروژه به شرح زير مي باشد
1- مراحل انجام عمليات پيمانكاري
2- حسابهاي شركت پيمانكاري
3- روش هاي متداول حسابداري پيمانكاري
4- ماليات پيمانكاري
5- گزارش هاي مالي
6- صورت مسئلة پيمانكاريسعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.