پایانامه بررسی مدیریت شهری استانبول و تطبیق آن با مدیریت شهری تهران

istanbul

چکیده:
در این مطالعه بررسی تطبیقی مدیریت شهری استانبول و تهران با تاکید بر مدیریت واحد شهری در کلانشهرها و در آمدهای پایدار در مدیریت شهری و مشارکت اجتماعی و سیستمهای حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بررسی مدیریت شهری یریت شهری تهران و راهکارهایی برای بهبود مدیریت شهری ارائه گردیده است. جهت انجام مطالعه مذکور بررسی ایجاد مشکلات دو کلانشهر، با توجه به مدیریت شهاستانبول و عوامل موثر بر آن و مقایسه تطبیقی آن با مدری اعمال شده در آن ها و پیامدها و تبعات اقتصادی، اجتماعی ناشی از سوء مدیریت در دو کلانشهر نشان داده شده است.از بین دیدگاه های نوین سیاسی اجتماعی مبنی بر کاهش دخالت و حضور مستقیم دولت مرکزی در حوزه اداره امور شهری در بسیاری از کشورهای توسعه یافته،شهرداری ها بعنوان سازمان های محلی غیر دولتی و عمومی و نهادهای مدنی تلقی شده ،و وظایف بیشتری را عهده دار شده اند. در کشورهای پیشرفته مدیریت امور شهری را به مدیریت های محلی واگذار کرده اند. وظایف شهرداری ها در جهان روز به روز گسترده تر می شود. و به عنوان نهادهای مدنی، محلی و عمومی و غیر انتفاعی وظایف بیشتری را به عهده می گیرند. با توجه به آمارهای موجود عملکرد شهرداری ها در مدیریت واحد شهری مناسب ترین گزینه به لحاظ سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی می باشد.
کلمات کلیدی :
کلانشهر – درآمد پایدار – مدیریت شهری – مدیریت واحد شهری
مقدمه
امروزه مدیریت کلانشهرها، با توجه به رشد بی رویه آنها که باعث تخریب محیط زیست و ایجاد مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی عدیده ای شده است ، که نیاز به باز نگری در سیستمهای مدیریتی و قوانین حاکم بر آن ها را دارد. کلانشهر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از دید بسیاری از کارشناسان به مثابه سیاه چاله هایی قلمداد می گردند، که باعث بلعیدن انرژی و سرمایه ملی می گردد، که باید ضرورت توجه به مدیریت شهری واحد را در آنها در اولویت قرار داد. شهر به مثابه سیستم یکپارچه ای است که باید مدیریت آن نیز یکپارچه باشد، و در اینجا می توان از اصلاح مدیریت واحد و یکپارچه شهری استفاده کرد، چون که مدیریت واحد صرفه جویی در هزینه های شهری را به دنبال دارد. زیرا باعث حذف بسیاری از موازی کاری ها ، کاهش تعداد دستگاههای مسئول میگردد.کاهش مشکلات خدمات شهری سیستمهای حمل و نقل و کاستن از نارضایتی مردم در خصوص دوباره کاری ارگان ها و سازمان ها و تقویت مشارکت شهروندان در امور شهری در گرو مدیریت واحد شهری است، که در شهر استانبول تا حدودی با برنامه هدفمند ایجاد شده است ،که برای تحقیق مدیریت واحد شهری بهرمندی از تجارب کلانشهرهای موفق در این زمینه بی تاثیر نخواهد بود، و قابل استفاده است.متاسفانه در برخی کشورهای در حال توسعه مدیریت شهری محدود به مواردی از قبیل برنامه ریزی برای خدمات رسانی، مدیریت پروژه های عمرانی شده است و موارد مهمی مانند جهت دهی به فعالیتهای شهری و ترسیم چشم انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار که از جمله مهمترین وظایف مدیران شهری به شمار می رودنادیده گرفته شده است و یک مدیر شهری با توجه به مسائل نا دیده گرفته شده مذکور می تواند شهر را به نقطه قابل اتکایی در شبکه جهانی شهرها بیابد، و کارکردهای خود را در نظام سرمایه داری بین المللی بهبود بخشد.

فصل اول
کلیات
1-1بیان مسئله:
گسترش سریع شهرها در سراسر جهان با رشد و به وجود آمدن کلانشهرها همراه بوده است و رشد بی رویه کلانشهرها ضمن تخریب محیط زیست، مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی زیادی را خصوصا در زمینه افزایش آسیبهای اجتماعی در پی داشته است. در این میان راهکارهای ارائه شده درخصوص مدیریت شهری کلانشهرها از رهاسازی کلانشهر به حال خود تا اصلاح وبهسازی و توانمندسازی آنها تنوع داشته است. عده ای کلانشهرها را به مثابه سیاه چاله هایی قلمداد می کند که باعث بلعیدن انرژی و سرمایه ملی می گردد و عده ای دیگر کلانشهرها را عامل پیشرفت و توسعه فضای ملی می دانند. تجارب موفق اخیر در بعضی کشورها حاکی از غلبه نظر دیدگاه کسانی است که کلانشهررا به عنوان عامل توسعه فضای ملی نشان می دهند و لذا توجه به اصلاح دیدگاههای مدیریتی در مواجهه با مسائل کلانشهرها را مدنظر قرار می دهد. تحقیق حاضر در پی آن است تا با تکیه بر رویکردهای مدیریت شهری واحد و مشارکت عمومی و اجتماعی در اداره شهرها و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری ها و ساماندهی وضعیت حمل و نقل عمومی با تاکید بر مدیریت شهری کلانشهر استانبول، مدیریت شهری تهران را مورد بررسی وتطبیق قرار بدهد.
1-2- ضرورت تحقیق:
مدیریت شهری در کلانشهرها از جهات گوناگون حائز اهمیت می باشد.
● از لحاظ آلودگی زیست محیطی ایجاد شده و هدر رفت منابع، زمان و انرژی در کلانشهرها.
● از لحاظ عدم مشارکت اجتماعی و عدم اعتماد مردم به مدیران شهری و عدم کسب رضایت مندی اجتماعی.
● مساله ایجاد مشکلات اجتماعی و اقتصادی در کلانشهر که ناشی از سوء مدیریت می باشد.
● از لحاظ مسائل ایجاد شده در خصوص سیستم های حمل و نقل.
● مساله تراکم بیش از حد و صنایع مزاحم.
امروزه نیمی از جمعیت میلیاردی جهان ساکن شهرها هستند. اکثریت زمین ها رفته رفته به شهر تبدیل می شود.
در سال 1800 تنها سه درصد جمعیت جهان در شهرها می زیستند، در سال 1950 این میزان به 29 درصد رسید و در سال 2000 این میزان به پنجاه درصد رسیده است، این در حالی است که سازمان ملل متحد 80% رشد جمعیت دهه آینده را مربوط به شهرها می داند. مسلما آنچه در خصوص توسعه و گسترش شهر و شهرنشینی اتفاق افتاده در طول تاریخ بشر بی سابقه بوده است.( سازمان ملل متحد2005)
در حال حاضر 23 شهر جهان 15 میلیون نفری هستند. از این تعداد 18 شهر در کشورهای رو به توسعه قرار دارند ، جمعیت این گونه شهرها از حدود 100 کشور کنونی عضو سازمان ملل بیشتر است. بر پایه «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» در سال 1960 تنها 9 شهر با جمعیت بیش از 4 میلیون نفر در کشورهای رو به توسعه وجود داشته که در سال 1980 به 35 شهر رسیده و در سال 2000 به 50 شهر و در سال 2025 به 114 شهر خواهد رسید. ( سازمان ملل متحد2005)
بر اساس آمار در سال 1985 در کشورهای رو به توسعه 146 شهر با جمعیت بیش از یک میلیون نفر وجود داشته است. ( سازمان ملل متحد) این روند و جهش حکایت از تبدیل شدن روستاها به شهرها و تبدیل شهرها به کلان شهرها است. به هر حال روند شهری شدن اجتماع بشری به علاوه جهانی شدن اقتصاد، پدیده کلان شهرها را پیش می آورد که خود این پدیده در مسیر تحولات هزاره سوم دارای چالش ها و بحران های جدی می باشد.
افزایش فقر در شهرها دسترسی نا کافی به مسکن و خدمات اصلی شهری، گسترش زاغه نشینی و مسکن های غیر قانونی، سیستم حمل و نقل نا کافی ،بیگانگی شهروندان، رقابت شغلی و اقتصادی نا برابر، نارسایی امکانات اصلی شهر، ویرانی محیط زیست، آلودگی هوا، تراکم جمعیت، نا کافی بودن خدمات بهداشتی اصلی و آب و بحران های اجتماعی از جمله مواد مخدر و … از چالش های پیش روی کلان شهرهاست. در هر صورت علاوه بر چالش های بر شمرده در بالا می توان موارد ذیل را نیز به عنوان نگرانی ها و چالش های کلان شهرها برشمرد که ضرورت مطالعه و بررسی در مدیریت کلان شهرها را تشدید می نماید.
1- حفظ و توسعه بهداشت و رسیدگی به مشکلات بهداشت شهری
2- حفاظت از گروه های آسیب پذیر
3- بررسی راه های مبارزه با فقر شهروندان
4- تهیه منابع مالی مکفی برای اداره شهر
5- پایش های اجتماعی
6- بحران های زیست محیطی و آلودگی هوا
7- تدارکات سرپناه و بهبود مدیریت اسکان شهروندان
8- تسهیل حمل و نقل عمومی و درون شهر
9- تغییر الگوی مصرف شهری
10- سیستم روان و فنی حمل ونقل درون شهری
11- پایداری کالبدی – اقتصادی – اجتماعی و حمل و نقل
کلان شهرها برای کسب جایگاه رفیع خود در فرآیند جهانی شدن و زنده ماندن در برابر تحولات پر شتاب قرن 21 راهی جز تکیه بر مشارکت آگاهانه شهروندان و به ویژه تشکل های غیر دولتی و داوطلب ندارند. فرآیندی که در آن شهروندان با سهیم شدن در تصمیمات اثر گذار بر زندگی خود و جامعه شهری و با درک حقوق شهروندی و با شناخت و فهم از مسئولیت پذیری جمعی و گروهی، هزینه های اداره شهر را کاهش و بر توانایی های مدیریت کلان شهر خواهند افزود.
این بدان معنی است که مدیریت کلان شهرها بر محور سیاست تمرکز زدایی و ایجاد دموکراسی در مدیریت امکان پذیر است. تمرکز زدایی و معطوف شدن به انرژی پایان ناپذیر شهروندان و پذیرش سازمان های غیر دولتی به عنوان شریک و نه رقیب از جمله استراتژی های ضروری و انکار ناپذیر برای مدیریت شهری آینده است.

 

 

عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….2
فصل اول(طرح تحقیق)
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-1- ضرورت تحقیق………………………….. ………………………………………………………………………..3
1-3 فرضیه های تحقیق:………………………………………………………………………………………………………6
1-4-اهداف تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………….6
1-5- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..6
1-6-شهر و مفاهیم شهری:…………………………………………………………………………………………………..6
1-6-1-مدیریت شهری:………………………………………………………………………………………………………7
1-6-2- سابقه مدیریت شهری در جهان…………………………………………………………………………………8
1-6-3- مدیریت شهری در ترکیه………………………………………………………………………………………….9
1-6-4- سیر مدیریت شهری در ایران……………………………………………………………………………………11
1-7- حکومت شهری و انواع آن………………………………………………………………………………………….14
1-7-1- مدل های حکمرانی شهری………………………………………………………………………………………15
1-8-اهداف مدیریت شهری…………………………………………………………………………………………………16
1-9- وظایف مدیریت شهری……………………………………………………………………………………………….17
1-10- مدل های مدیریت شهری…………………………………………………………………………………………..18
1-10-1-ساختارشورا شهردارضعیف……………………………………………………………………………………..18

1-10-2-ساختار شورا – شهردار قوی……………………………………………………………………………………………..18
1-10-3-سیستم کمیسیونی……………………………………………………………………………………………………………..18
1-10-4- سیستم مدیر – شورا………………………………………………………………………………………………………..18
1-11- حکمرانی شهری………………………………………………………………………………………………………..20
1-11-1- مفهوم حکمرانی شهری…………………………………………………………………………………………..21
1-12- محدوده شهر، حریم ، ………………………………………… ………………………………………………22
1-13- کلان شهر……………………………………………………………………………………………………………….23
فصل دوم(مبانی نظری تحقیق)
فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………….24
-2ترکیه……………………………………………………………………………………………………………………………..24
-1-1-2دوران باستان…………………………………………………………………………………………………………..25
2-1-2امپراتوری بیزانس (روم شرقی (…………………………………………………………………………………….25
-3-1-2امپراتوری عثمانی……………………………………………………………………………………………………..26
-4-1-2جمهوری ترکیه………………………………………………………………………………………………………27
-5-1-2مردم و زبان……………………………………………………………………………………………………………..27
-6-1-2دین………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-2- موقعیت جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………29
2-3- اقتصاد ترکیه………………………………………………………………………………………………………………………..30
2-3-1- اقتصاد کلان…………………………………………………………………………………………………………..30
2-3-2- بخش کشاورزی……………………………………………………………………………………………………..30
2-3-3- توریسم…………………………………………………………………………………………………………………32
2-4- استانبول…………………………………………………………………………………………………………………….32
2-5– تاریخچه استانبول………………………………………………………………………………………………………33
2-5-1- دوره بیزانس…………………………………………………………………………………………………………..33
2-5-2- امپراتوری روم شرقی………………………………………………………………………………………………..34
2-6- بافت شهر…………………………………………………………………………………………………………………..35
2-6-1- محله‌های شهر استانبول……………………………………………………………………………………………35
2-7- روش زندگی………………………………………………………………………………………………………………36
2-8- رشد جمعیت ……………………………………………………………………………………………………………..37
2-9- اقتصاد استانبول…………………………………………………………………………………………………………..38

2 -10-اماکن تفریحی استانبول………………………………………………………………………………………………39
2-10-1- چشمه ها ……………………………………………………………………………………………………………………..39
2-10-2- بازارها………………………………………………………………………………………………………………. 39
2-01-3-قنات ها………………………………………………………………………………………………………………..40
2-10-4- مساجد ، كليسا ، معابد ……………………………………………………………………………………………………41
2-10-5 كاخ ها و قصرها ………………………………………………………………………………………………………………42
2-10-6- حصارها وسایراماکن…………………………………………………… ………………………………………………..44
2-11- تِهْرانْ………………………………………………………………………………………………………………………49
2-11-1- نام تهران………………………………………………………………………………………………………………………..50
2-11-2- موقعیت تهران………………………………………………. …………………………………………………53
2-11-3- بلایای طبیعی ……………………………………….. …………………………………………………………..53
2-11-4- اقلیم …………………………………………………………. ……………………………………………………..54
2-11-5-آب و هوای تهران……………………………….. ………………………………………………………………56
2-12- شهرسازی………………………………………. …………………………………………………………………….56
2-12-1- نمای شهر………………………………………….. ………………………………………………………………………56
2-12-2- معماری…………………………………………………. …………………………………………………………57
2-12-3-مناطق شهری………………………. ……………………………………………………………………………..56
2-12-4- محله‌های شهر………………… …………………………………………………………………………………58
2-13- اقتصادتهران……………………………………………………………………………………………………………60
2-14- جمعیت‌شناسی…………………………… …………………………………………………………………………61
2-15- گردشگری……………………………………………………………………………………………………………62
2-15- 1- دیدنی ها……………………………………………………………………………………………………………………62
2-15-2- مراکز آموزشی وفرهنگی…………………………………………………………………………………………………71
2-16- حمل‌ونقل تهران………………………………. …………………………………………………………………….72
2-16-1- زیرساخت‌های میان‌شهری……………….. ……………………………………………………………………………72
2-16-2- زیرساخت‌های درون‌شهری………………………….. ……………………………………………………………..72
2-16-3- ترافیک……………………………………………………………………………………………………………..73
2-16-4- مترو تهران…………………………………………………………………………………………………………74
2-16-5- بزرگراه‌ها …………………………………………………………………………………………………………74
2-17- آلودگی‌های زیست‌محیطی………………………………………………………………………………………..75
2-17-1- آلودگی هوا در تهران……………………………………………………………………………………………..75
2-17-2- آلودگی صوتی……………………………………………………………………………………………………75
2-17-3- آلودگی آب‌های زیرزمینی…………………………………………………………………………………….76
2-18- بافت سیاست…………………………………………………………………………………………………………77
2-19-شهراداری تهران………………………………………………………………………………………………………………79
فصل سوم(وضعیت فعلی)
3-عملکرد مدیریت شهری استانبول و وضعیت فعلی………………………………………………………………….80
3-1-مولفه‌های فضایی استانبول……………………………………………………………………………………………..80
3-1-1-جمعیت و اطلاعات جمعیت استانبول…………………………………………………………………………….82
-3-1-2- اشتغال در استانبول……………………………………………………………………………………………..86
-3-1-3- روندهای تغییر کاربری زمین…………………………………………………………………………………87
3-2-شهر و ناحیه شهری………………………………………………………………………………………………..91
3-2-1شبکه جاده‌ها………………………………………………………………………………………………………..93
3-2-2-سیستم حمل و نقل عمومی……………………………………………………………………………………94
3-2-3-اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها…………………………………………………………………………………….95
3-2-4-حمل و نقل ریلی…………………………………………………………………………………………………97
3-2-5- حمل و نقل دریایی………………………………………………………………………………………………….98
3-2-6-مالکیت اتومبیل در استانبول………………………………………………………………………………………..99
3-2-7-روندهای تقاضای سفر درشهرو ارزیابی نرخ مسافرت……………… ……………………………….101
3-2-8-ترکیب مسافرت با توجه به هدف…………………………………………………………………………102
3-2-9-توزیع سفر و محورهای مورد نظر………………………………………………………………………..102
3-2-10- طرح قالب سفرهای شهری……………………………………………………………………………103
3-2-11- زمان سفر…………………………………………………………………………………………………….105
3-2-12- فاصله سفر………………………………………………………………………………………………….107
3-2-13- هزینه حمل و نقل خانوارها…………………………………………………………………………….110
3-2-14- ایمنی جاده………………………………………………………………………………………………….110
3-2-15- مصرف سوخت در حمل و نقل جاده‌ای………………………………………………………….112
3-2-16- مدیریت کیفیت هوای استانبول……………………………………………………………………..113
3-2-17- خروج دی اکسید کربن………………………………………………………………………………..119
3-3-راهکارهای کاهش آلودگی هوا……………………………………………………………………………….120
3-3-1- کاهش آلودگیهای صنعتی………………………………………………………………………………………..120
3-3-2- کاهش آلودگی‌های خانگی………………………………………………………………………………121
3-4- اصلاح قوانین…………………………………………………………………………………………… 121
3-4-1-اصلاح قوانین در شهرداری کلان شهر استانبول……………………………………………………..121
3-4-2- هماهنگ سازی قوانین و پیشنهاد قوانین جدید………………………………………………………122
3-5- سازمانهای مدیریت شهری استانبول……………………………………………………………………..122
3-5-1- مرکز هماهنگ‌سازی حمل و نقل………………………………………………………………………122
3-5-2- مرکز هماهنگ سازی زیر ساخت ها………………………………………………………………….123
3-5-3- اداره حمل و نقل…………………………………………………………………………………………..123
3-5-4- شرکت حمل و نقل استانبول…………………………………………………………………………..123
5-5-3 – شرکت اتوبوس‌های دریایی استانبول…………………………………………………………………123
3-5-6- مرکز طراحی شهری و طراحی کلان شهر استانبول……………………………………………….124
3-6-تصمیم‌گیری برای حمل و نقل شهری……………………………………………………………………124
3-7- پروژه‌ها و سیاست ها در حمل و نقل شهری استانبول……………………………………………124
3-8- ساختار شهری ارائه شده توسط طرح جامع استانبول………………………………………………..126
3-9- مسکن………………………………………………………………………………………………………………….130
3-9-1- اهداف، اصول و سیاستهامدیریت کلانشهر استانبول……………………………………………………..130
3-9-1- وضع آئین نامه و قانون……………………………………………………………………………………………131
3-10- مدیریت پسماند……………………………………………………………………………………………………….131
3-11- سیستم جمع آوری ودفع آبهای سطحی……………………………………………………………………….132
3-12- مدیریت شهری تهران………………………………………………………………………………………………133
3-12-1- مدیریت حمل و نقل و ترافیک………………………………………………………………………………133
3-12-2- توسعه حمل و نقل عمومی……………………………………………………………………………………132
3-12-3- افزایش ایمنی و بهره‌وری معابر…………………………………………………………………………134
3-12-4- مدیریت تقاضای سفر……………………………………………………………………………………………134
3-12-5- ارتقای فرهنگ ترافیک…………………………………………………………………………………….134
3-13-راهکارهای کاهش آلودگی‌ها………………………………………………………………………………………135
3-13-1- کاهش آلودگی‌های زیست محیطیو وضعیت کلی حمل و نقل ترافیک تهران…………………..135
3-13-2- توسعه شبکه خطوط مترو………………………………………………………………………………………136
3 -13-3-خلاصه وضعیت متروی تهران طی سال‌های 1385 تا 1388…………………………………………139
3-13-4- توسعه اتوبوسرانی………………………………………………………………………………………………..143
3-13-5- بهبود خدمات تاکسیرانی……………………………………………………………………………………….144
3-13-6- توسعه سیستم‌های هوشمند ترافیکی…………………………………………………………….146
3-14- فضای سبز………………………………………………………………………………………………..149
3-14-1 – توزیع فضای سبز تهران………………………………………………………………………….149
3-13-2- فضای سبز و کاهش آلودگی ………………………………………………………………………149
3-15- آلاینده ها……………………………………………………………………………………………………..150
3-15-1- وضعیت آلودگی صوتی در شهر تهران…………………………………………………………150
3-15-2-آلودگی هوای تهران………………………………………………………………………………….151
3-15-3- فاضلاب تهران…………………………………………………………………………………………153
3-15-4- مشکلات تهران در رابطه با فاضلاب………………………………………………………………153
فصل چهارم( تحلیل)
4 – روش مطالعه وتحلیل………………………………………………………………………………………..157
4-1- مراحل تحقیق ومواد…………………………………………………………………………………………157
4-2- روش ها………………………………………………………………………………………………………….158
4-3 – تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………….163
4-3-1- تحلیل ماتریس مقیاسی……………………………………………………………………………………………………..163
4-4- نمودارها تطبیقی……………………………………………………………………………………………….171
فصل پنجم (نتایج)
5- نتایج………………………………………………………………………………………………………………..178
5-1- ريشة تمام مشكلات کلانشهر تهران……………………………………………………………………….178
5-2- نتایج تطبیق مدیریت دو کلانشهر و معضلات کلانشهر تهران…………………………………………178
5-3- پیشنهادات و راهکارها در خصوص اجزای نظام برنامه ریزی مدریت کلانشهر تهران………… 183
5-3-1- پايه نظري- فلسفي…………………………………………………………………………………………183
5-3-2- موقعيت و جايگاه قانوني تشكيلاتي…………………………………………………………………….183
5-3-3- جامعيت ارزشي، موضوعي، جغرافيائي و زماني…………………………………………………….183
5-3-4- آينده نگري…………………………………………………………………………………………………………..184
5-3-5- تعيين اهداف كلي………………………………………………………………………………………………………184
5-3-6- مكانيزم تصميم گيري……………………………………………………………………………………………….184
5-3-7- مشاركت مردم………………………………………………………………………………………………………185
5-3-8- کسب درآمدهای پایدار لازمه توسعه……………………………………………………………………187
5-3-9- مدیریت واحد شهری………………………………………………………………………………………….189
5-3-10- ارزيابي…………………………………………………………………………………………………………………..191
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….192

2 نظر

  1. دوست عزیز این مقاله را خیلی نیاز دارم ولی اکونت بانکی ندارم.خواهشافایل این مقاله را برایم ایمیل کنید.

    • کارمند محتوی گذار 5

      سلام و وقت بخیر.
      دوست عزیز با توجه به حجم زیاد درخواست های مشابه، علی رغم میل باطنی، امکان این امر برامون مقدور نمی باشد. / پیشاپیش عذر خواهی ما رو پذیرا باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.